Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
588566.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
2.58 Mб
Скачать

Модуль № 5 Поняття, функції, форми та методи державного управління

Зміст дидактичної одиниці

Поняття та принципи державного управління.

Види функцій державного управління.

Поняття та види форм державного управління.

Адміністративний договір.

Правові акти державного управління та їх класифікація.

Поняття та види методів державного управління.

Адміністративний примус.

Анотація

Зміст даного модуля представлений теоретичним матеріалом, що характеризує державне управління, зокрема його функції, форми та методи. Його слід сприймати як елемент суспільного управління, яке виникає там, де має місце суспільна діяльність людей. Для терміна “державне управління” властиве багатоаспектне розуміння, оскільки його можна розглядати як вид діяльності, надзвичайно складну динамічну систему або ж владно упорядкований вплив суб’єкта управління на об’єкт управління.

З метою досконалого засвоєння запропонованого матеріалу варто з’ясувати та зрозуміти характерні ознаки державного управ­­ління, що вирізняють їх з-поміж інших видів управління. Це гарантуватиме студенту можливість успішно опанувати подальший матеріал модуля, а саме функції, форми та методи державного управ­ління. Автором модуля акцентується увага на видах адміністративно-правових методів, зокрема адміністративному примусі.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 p. // ВВР. 1996. № 30. Ст.141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України: В 3-х кн. К., Юрінком Інтер. 1998. Кн. 1.

Основна література

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч. у двох томах: Том1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). К.: Юридична думка, 2004. 584 с.

2. Административное право Украины: Учебник для студентов высш. учеб. заведений юрид. спец. /Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. – 2-е изд., перераб. и доп. — Х.: Право, 2003. 576 с.

3. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова.— Одеса: Юридична література, 2003. 896 с.

4. Забарний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України: Навчальний посібник. К.: Вид. Паливода А.В., 2003. 212 с.

5. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. 544 с.

6. Правознавство: Підручнк / А.І. Берлач, Д.О. Карпенко, В.С. Ковальський та ін.: За ред. В.В. Копейчикова, А.Н. Колодія. К.: Юрінком Інтер, 2004. — 752 с.

Додаткова література

1. Васильев А.С. Подготовка и принятие управленческих решений: организационно-правовые проблемы. Одесса, 1997.

2. Нижник Н.Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе /НАН Украины, Институт государства и права, К., 1995.

3. Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин: Монографія / За загальною ред. О.М. Бандурки. Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 1999. 304 с.

Факультативна література

1. Коломоєць Т. Публічне право України як підстава адміністративного примусу // Право України. 2004. № 3. С. 99.

2. Коломоєць Т. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу // Право України. 2003. № 2. С. 105.

3. Комзюк А. Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини // Право України. 2004. № 4. С. 46.

4. Курінний Є. Державне управління: оновлений погляд на визначення категорії // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 82.

5. Миронюк Р. Адміністративно-правовий порядок видворення за межі Украї­ни іноземців та осіб без громадянства // Підприємництво, господарство і право. 2003. № 10.

6. Стефаник В. Правові акти управління // Право України. 2003. № 7.  С. 3.

7. Стефаник В. Адміністративний договір – вимога сьогодення // Право України. 2003. № 11. С. 11.

Тест-допуск

1. Вирішальна роль у розробці універсальних характеристик управ­ління належить:

а) менеджменту;

б) кібернетиці;

в) військовому мистецтву;

г) математиці.

2. Акти державного управління завжди спрямовані на:

а) виникнення, зміну або припинення адміністративних правовідносин;

б) захист інтересів органів державної влади і управління;

в) попередження правопорушень;

г) здійснення завдань і функцій, поставлених перед державою.

3. Визначте, які акти видає Кабінет Міністрів України для здійснення своїх повноважень:

а) постанови і розпорядження;

б) рекомендації та рішення;

в) декрети і рішення;

г) накази й інструкції.

4. Засобами переконання не може бути:

а) навчання;

б) передвиборна пропаганда;

в) політична агітація;

г) покарання.

5. Яким за своїм змістом є заохочення щодо присвоєння почесного звання “Заслужений юрист України”?

а) моральне;

б) матеріальне;

в) статусне;

г) змішане.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]