Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
588566.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
2.58 Mб
Скачать

Модуль № 3 Адміністративно-правові відносини

Зміст дидактичної одиниці

Поняття адміністративно-правових відносин.

Особливості адміністративно-правових відносин.

Види адміністративно-правових відносин.

Склад адміністративно-правових відносин.

Анотація

Запропонований для вивчення зміст модуля передбачає ознайомлення студентів з результатом впливу адміністративно-правових норм на особливу сферу суспільних відносин — адміністративні відносини. При цьому студентам важливо розуміти, що даний вид правових відносин виникає з приводу здійснення державно-управлінської діяльності і є складовою механізму адміністративно-правового регулювання. Для адміністративно-правових відносин характерним є прояв єдності фактичного (матеріального) змісту і юридичної форми.

У модулі наголошується на особливостях адміністративно-правових відносин, що виділяють їх з-поміж інших правовідносин. При цьому автором модуля акцентується увага на видовій характеристиці адміністративно-правових відносин, а також вивчаються критерії їх класифікації. Розкриваючи склад адміністративно-правових відносин, акцентується увага на їх елементах, чим досягається полегшення у засвоєнні внутрішнього змісту цієї правової категорії.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 p. // ВВР. — 1996. — № 30. — Ст.141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України: В 3-х кн. — К., Юрінком Інтер. — 1998. — Кн. 1.

3. Указ Президента України “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” від 22 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 21. — Ст. 943.

4. Указ Президента України “Про питання організації проведення в Україні адміністративної реформи” від 21 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 30. — Ст. 1358.

Основна література

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч. у двох томах: Том1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). — К.: Юридична думка, 2004 . — 584 с.

2. Административное право Украины: Учебник для студентов высш. учеб. заведений юрид. спец. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — 2-е изд., перераб. и доп. — Х.: Право, 2003. — 576 с.

3. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. — Одеса: Юридична література, 2003. — 896 с.

4. Забарний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України: Навч. посіб. — К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. — 212 с.

5. Васильев А. С. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. — Х.: Одисей, 2003. — 288 с.

6. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 544 с.

7. Правознавство: Підручник /А.І. Берлач, Д.О. Карпенко, В.С. Ковальський, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, О.О. Підопригора; За ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 752 с.

8. Теорія держави і права: Навч. посібник /А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.

Додаткова література

1. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. — Л., 1987.

2. Дудин А.П. Диалектика правоотношений. — Саратов, 1983.

3. Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин: Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. — Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 1999. — 304 с.

Факультативна література

1. Берлач А.І. Фінансово-контрольні правовідносини, їх зміст та особли­вості // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2004. — № 1. — С. 179–185.

2. Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об’єктом правовідносин і об’єктом права // Право України. — 2004. — № 1. — С. 136.

3. Кравцова Т. Правова характеристика відносин, що виникають в сфері державного регулювання господарської діяльності // Право України. — 2004. — № 6. — С. 31.

4. Процевський В. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. — 2001. — № 11. — С. 75.

5. Стражак А. Адміністративно-правові відносини у галузі правосуддя: особливості та види // Право України. — 2004. — № 1. — С. 37.

Тест-допуск

1. Однією з передумов виникнення, зміни чи припинення адміністративних правовідносин є:

а) норма права;

б) законодавчий акт;

в) управлінське рішення;

г) домовленість сторін.

2. Що є основою поділу адміністративних правовідносин на види?

а) управлінське рішення;

б) конституційні норми;

в) характерні ознаки;

г) сила закону.

3. Які елементи не утворюють юридичний зміст правовідносин?

а) об’єктивна сторона;

б) юридичні обов’язки;

в) суб’єктивна сторона;

г) суб’єктивні права.

4. Завершіть речення: “Фактичний зміст правовідносин показує …”:

а) як вони відбулися у реальній дійсності;

б) як правовідносини повинні відбуватися;

в) який результат їх виникнення;

г) фактичний склад їх учасників.

5. Що є необхідною умовою виникнення, зміни або припинення правовідносин?

а) рішення органу державної влади;

б) юридичні факти та правосуб’єктність;

в) згода сторін;

г) прийняття закону.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]