Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
532913_E14CA_shpargalka_k_ekzamenu_po_socialnoy...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
212.48 Кб
Скачать

Соціальна психологія

Зміст

1. Предмет соціальної психології 4

2. Виникнення та становлення соціальної психології 4

3. Експериментально – прикладний етап розвитку соціальної психології 4

4. Експериментальний етап розвитку соціальної психології 4

5. Розвиток соціальної психології в Радянському Союзі та на Україні 5

6. Методи соціальної психології 6

7. Метод спостереження 6

8. Метод соціально-психологічного експерименту 7

9. Метод опитування 7

10. Анкетування як метод соціально-психологічного дослідження 8

11. Соціометричний метод дослідження 8

12. Поняття про спілкування. Функції спілкування 8

13. Розвиток спілкування в онтогенезі 9

14. Спілкування як обмін інформацією 9

15. Засоби комунікації 10

16. Бар’єри спілкування 10

17. Поняття про соціальну перцепцію 11

18. Механізми взаєморозуміння (казуальна атрибуція, формування першого враження, ідентифікація, рефлексія, атракція). 11

19. Вплив установки на процес сприймання іншої людини 12

20. Поняття про каузальну атрибуцію 12

21. Формування першого враження 12

23. Спілкування як взаємодія 13

24. Види взаємодії 14

25.Спілкування та діяльність. 14

26.Трансактивний аналіз спілкування 14

27.Зараження та паніка як способи впливу 14

28. Навіювання та наслідування як способи впливу 15

31. Поняття про групи 16

32. Класифікація груп 17

33. Головні характеристики великих соціальних груп. 17

34. Психологічні особливості великих неорганізованих груп, або натовп 17

35. Особливості психології соціальних класів 18

36. Психологічні особливості етнічних груп 18

37. Психологічні особливості українського національного 18

38. Поняття про малу групу та її ознаки 18

39. Історія досліджень малої соціальної групи 18

40. Класифікація малих груп 19

41. Структура взаємовідносин в малій соціальній групі 19

42. Поняття про групову динаміку та її процеси 19

43. Утворення та розвиток малої групи 19

44. Групові норми та нормоутворення. Поняття соціального контролю 20

45. Феномен групового тиску. Конформізм та конформність 20

46. Вплив меншості на групу 20

47. Проблеми згуртованості групи. Міжособистісна сумісність 21

48. Поняття про конфлікт. Способи реагування на конфлікт 21

49. Поняття про лідерство і керівництво 21

50. Стилі лідерства і керівництва 22

51. Поняття «індивід», «особистість», «індивідуальність» 23

52. Проблема соціалізації індивіда 23

53. Соціально-психологічна структура особистості 24

55. Позиція як інтегральна система вибіркових відносин особистості 25

56. Установка як центральний елемент позиції 26

57. Роль як реалізація статусу і позиції особистості 26

1. Предмет соціальної психології

Социальная психология изучает закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактором из включения в социальные группы, а также психологические характеристики самих этих групп.

Предметом соціальної психології є психічне як суб’єктивне відображення об’єктивного, соціального й одночасно як ціннісне відношення до нього, як регулятор соціального процесу, соціальної системи.

Взаємозв’язки: соціологія, психологія, етика, етнологія, антропологія, правознавство, політологія.

2. Виникнення та становлення соціальної психології

В течении длительного периода вопросы социальной психологии разрабатывались в составе различных философских учений. Специфика развития социальной психологии связана с ее пограничным положением – между социологией и психологией. ХVII ст. Т. Гобс – вважав рушійною силою людини прагнення її до влади. А. Сміт – вважав найважливішим в людині прагнення до задоволення власних інтересів. 18 ст. в працях Монтескьє, Ж.Ж. Руссо і Гельвеція зустрічаються численні висловлювання щодо поведінки людей у суспільстві, впливу який вони справляють один на одного, їхніх традицій та звичаїв. 19 ст. – О. Конт сприяв виділенню соціології в окрему науку. Началом ее самостоятельного существования считается 1908 г., когда одновременно появились работы В. Мак-Дугалла (психолога) «соціальна психологія» и Р. Росса (социолога) «Вступ до соціальної психології», в названия которых был включен термин «социальная психология». Зігмунд Фрейд «масова психологія і аналіз людського «я»».

3. Експериментально – прикладний етап розвитку соціальної психології

Наука про соціальну поведінку сформувалась і набула поширення на початку 30-х років насамперед в американській індустріальній соціальній психології і соціології. Її виникнення було зумовлене практичними завданнями підвищення продуктивності праці за рахунок ефективних методів управління, удосконалення організаційних структур. Подальшим розвитком і конкретизацією концепції нормативного порядку (соціальної поведінки) були так звані «класична» і «неокласична» теорії організації. Вони виникли в 30-х роках у США і згодом стали підґрунтям практичного управління (менеджменту) у багатьох країнах. Засновником класичної теорії організації і управління в науці про виробництво став американський інженер Ф. Тейлор. Ще одним представником теорії організації та управління був французький інженер Ф. Файоль. Неокласична концепція організації, або теорія людських відносин виникла в 20-х роках в Гарвардській діловій школі Е. Мейо. Він дійшов висновку, що головною причиною низького рівня праці були не умови праці, а відсутність між робітниками під час робочої зміни. Система выжимания пота (В.И. Ленин).

4. Експериментальний етап розвитку соціальної психології

Перетворення соціальної психології на експериментальну науку пов’язують з іменами американського психолога Ф. Олпорта, російського психолога В.М. Бехтерєва та німецького психолога В. Меде. Саме вони започаткували експериментальні дослідження з вивчення впливу групи на своїх членів у процесі виконання якоїсь діяльності. Фасилітація (позитивний ефект) та інгібіція (негативний ефект).

Засновником напрямку соціальної психології, який називається «групова динаміка» є К. Левін. Він вважав що саме лабораторний експеримент є суто науковим методом, який дає змогу глибше проникнути в таємниці людської поведінки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]