Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

1. Продукт “Альфа”:

 1. 10200 - 5301 = 4899 од.

 2. (10200 - 5301)/10200100 % = 48 %.

 3. (1020000 - 530100)/1020000100 % = 48 %.

При зменшенні виробництва на 48 %, прибуток становитиме нуль грн, звідси операційний важіль за обсягом виробництва:

 1. ОП = 100 % / 48 % = 2,08 %

На один відсоток зниження обсягу виробництва прибуток знижується на 2,08 %.

Цінова еластичність:

ЦЕ =(очікувана виручка - очікувані сукупні витрати)/очікувана виручка

тобто (1020000 – 902424)/1020000100 % = 11,53 %.

При зниженні виручки на 11,53 % прибуток становитиме нуль. Звідси операційний важіль:

ОП = 100 % / 11,53 % = 8,7 %.

Це значить при зниженні виручки на 1 %, прибуток знижується на 8,7 %.

Виробництво продукту знаходиться в зоні нормального ризику (404850). Але при підвищенні ціни на 1 %, прибуток збільшиться на 8,7 %.

2. Продукт “Омега”:

 1. 1605 - 1304 = 301 од.

 2. (1605 - 1304) / 1605100 % = 19 %.

 3. (224100 - 182560) / 224700100 % = 19 %.

Цінова еластичність: (224700 - 214443) / 224700 = 10257 /224700 = 4,7 %.

При зниженні ціни на 4,7 % прибуток знижується на 100 %. Звідси операційний важіль за ціною:

 1. ОП = 100 % / 4,7 % = 21,3 %

Таким чином, виробництво продукту знаходиться в зоні високого рівня ризику (0≤19≤30)

3. Для фірми в цілому:

 1. 1244700 - 715412 = 529288 грн.

 2. (1244700 - 715412) / 1244700(100 % = 42 %.

 3. ОП = 100 % / 42 % = 2,4 %

(1244700 - 1110807) / 1244700 = 127833 / 1244700 = 10,3 %

 1. ОП = 100 % / 10,3 % = 9,71 %

Висновки: зниження виручки на 1 % зменшить прибуток на 9,71% або зниження виручки на 10,3 % зменшить прибуток на 100%. Фірма знаходиться в зоні (404250) нормального ризику.

2.9 Касовий консолідований кошторис

Таблиця 22

Касовий консолідований кошторис, грн.

Показники

Місяця, квартали.

разом

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Начальне сальдо

8500

28500

73500

105496

8500

2. Надходження від дебіторов.

250000

300000

280000

246250

1076250

Разом

258500

328500

353500

351746

1084750

3. Платежі:

- на матеріали

- зарплата

- інші витрати

100000

100000

30000

120000

110000

25000

110000

120000

18004

136996

101547

3409

466996

491547

76413

Разом

230000

255000

248004

301952

1034956

4. Кінцеве сальдо

28500

73500

105496

49794

49794

2.10 Сукупний фінансовий кошторис

Коли всі кошториси розроблені, плановий рахунок прибутків і збитків і баланс, забезпечують загальну картину ефективності діяльності підприємства на плановий період.

Таблиця 23

Плановий рахунок прибутків і збитків на 31.12 20.... рік

П\п

Показники

Витрати

Прибутки

1

Реалізація (табл. 9)

1074000

2

Запаси сировини на початок періоду (із балансу на початок планованого періоду)

47300

3

Закупівлі (табл. 15)

446352

Разом (2 +3)

493652

4

Мінус запаси на кінець періоду (табл. 15)

251601

5

Вартість спожитої сировини (2 + 3 - 4)

468492

6

Праця основних виробничих робітників (табл. 16)

378225

7

Загальнофірмові накладні витрати (табл. 17)

201150

8

Сукупні виробничі витрати (5+6+7)

1047867

9

Запас готової продукції на початок періоду

247692

10

Запас готової продукції на кінець періоду

1664963

11

Собівартість реалізованої продукції

(8+9-10)

906140

12

Валовий прибуток (1-11)

167860

13

Реалізаційні й адміністративні витрати (табл. 18)

69000

14

Планований прибуток від виробничої діяльності за рік (12-13)

98860

1 (із таблиці 15) 102001,80 + 17004 = 25160

2. (із таблиці 4) 170834 + 85125,44 = 24769

3 (із таблиці 4) 1870834 + 90125,44 = 166496

Виробнича собівартість одиниці продукції

“Альфа”

“Омега”

1.Основні матеріали (табл. 2 і 5)

матеріал X

матеріал Y

2.Праця основних виробничих робітників

3.Накладні витрати (вартість праці робітників (табл.2) * ставку накладних витрат (табл.17))

Собівартість од. продукції

101,8=18

54= 20

103=30

101,5=15

83,00

81,8=14,4

94= 36

153= 45

152=30

125,40

Таблиця 24

БАЛАНС на 31.12.20… р.

Показники

Сума, грн.

1. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ:

земля (із балансу звітного року)

будинки й устаткування 259250-45000 (табл. 17)

42500

214250

Разом по розділу 1

256750

2. ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ:

запаси сировини (табл. 23)

запаси готової продукції (табл. 23)

дебітори 1 (72250 + 1074000 - 1076250)

каса 2

25160

166496

70000

49794

Разом по розділу 2

311450

3. Короткострокові зобов'язання: кредитори 3

-76971

Разом (разом по розділу 2 - кредитори)

234479

4. Разом інвестованого капіталу на кінець періоду (разом по розділу 1 + разом по розділу 3)

491229

5. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ:

30000 звичайних акцій по 10 грн. кожна (із балансу звітного року)

резерви (із балансу звітного року)

рахунок прибутків і збитків (табл.23)

300000

92369

98860

РАЗОМ

491229

1 Дебітори:

72250 (початкове сальдо за балансом звітного року) + 1074000 (обсяг продажу табл. 9) - 1076250 (готівкові кошти табл. 22) = 70000

2 Каса:

(по табл. 22) кінцеве сальдо за касовим консолідованим кошторисом.

3 Короткострокові зобов'язання:

62200 (початкове сальдо) + 446352 (табл. 15 гр.6) + 35415 (всп. мат. табл.17) - 466996 (готівкові кошти табл. 22) = 76971.

Розрахунок відносних показників

3.1 Показники ліквідності

Основними показниками ліквідності є:

 1. Коефіцієнт ліквідності = чисті оборотні кошти (оборотні кошти - короткострокові зобов'язання) / вартість активів

 2. Коефіцієнт поточної ліквідності = Оборотні кошти / короткострокові зобов'язання

 3. Коефіцієнт термінової ліквідності = (грощові кошти + дебіторська заборгованість) / короткострокові зобов'язання

 4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності = грощові кошти / короткострокові зобов'язання

 5. Коефіцієнт інтервальної ліквідності = (грошові кошти + дебіторська заборгованість) / середньоденні операційні витрати (витрати/365 днів на рік)

3.2 Показники ділової активності

Основними показниками ділової активності є:

1) Коефіцієнт обертання активів = виручка від реалізації / середньорічна вартість активів

2) Обертання запасів = собівартість реалізованої продукції / середньорічна вартість запасів

3) Обертання власного капіталу = виручка від реалізації/ середньорічна вартість власного капіталу

4) Чиста норма прибутку = чистий прибуток / виручка

 1. Середня тривалість дебіторської заборгованості = середньорічна сума дебіторської заборгованості / середньоденна виручка від реалізації

3.3 Показники рентабельності

Існує безліч коефіцієнтів рентабельності, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

1) Рентабельність обороту (виручки):

2) Рентабельність інвестованого капіталу:

 1. Рентабельність праці

 1. Рентабельність основних фондів:

 1. Рентабельність оборотного капіталу:

 1. Рентабельність витрат

Витрати 975140 = 906140 + 69000 (табл. 23 п. 11 + п. 13)

3.4 Показники платоспроможності або структура капіталу

У світовий і вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблена система показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства:

1) Коефіцієнт власності = власний капітал /підсумок балансу

2) Коефіцієнт позикового капіталу = позиковий капітал / підсумок балансу =

1 - коефіцієнт власності.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У цьому розділі необхідно проаналізувати отримані результати і дати рекомендації щодо поліпшення цих показників.

Література

 1. Тян Р.Б., Залунин В.Ф. "Планирование деятельности предприятия " - Днепропетровск: Виптекс пресс, 1998.

 2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. "Основы менеджмента" - М.: "Справа", 1995.

 3. Попов А.В. "Теория и организация американского менеджмента" - М.: из-во МГУ, 1991.

 4. Гвитиани Д.М. "Организация и управление" - М.: из-во, Наука, 1972.

 5. Санталайнен Т. и пр. "Управление по результатам" - М.: Прогресс, 1988.

 6. Котлер Ф. "основы маркетинга" - М.: Прогресс, 1993.

 7. Акофф Р.Д. "Планирование в больших экономических системах" - М.: Сова. радио, 1972.

 8. Глухов В.В. " Управление производством Л.: Прогресс, 1990.

 9. "Управление проектами" под общей редакцией В.Д. Шапиро - С.-П.: "Два-три", 1993.

 10. Грейсон Д. (младший), О. Делл "Американский менеджмент на пороге 20 столетия" - М.: Экономика, 1991.

 11. Шонесси Д. "Принципы организации управления фирмой" - М.: Прогресс, 1979.

 12. Калина А.В. и пр. "Современный экономический анализ и прогнозирования" - К.: МАУП, 1997.

 13. Балабанов И.Г. " Основы финансового менеджменту" - М.: Финансы и статистика, 1994.

 14. Богачев И.В. "Доход" - М.: ФИС, 1993.