Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Podatkova_sistema_DKR_PS_2012_dlya_EP.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
215.04 Кб
Скачать

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Методичні рекомендації та завдання

до домашньої контрольної роботи

з дисципліни “Податкова система”

Дніпропетровськ – 2012

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Кафедра податків

Методичні рекомендації та завдання

до домашньої контрольної роботи

з дисципліни “Податкова система”

для студентів заочного факультету, які навчаються

за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”

за напрямом підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”

Дніпропетровськ – 2012

Автори-укладачі:

Т.О.Дулік

– к.е.н., доцент кафедри податків

Т.Ю.Александрюк

– старший викладач кафедри податків

Л.Г.Маркова

К.І. Хіміч

– старший викладач кафедри податків

– асистент кафедри податків

Відповідальний за випуск:

Т.О.Дулік

– завідувач кафедри податків

Розглянуто та схвалено на

засіданні кафедри податків

Протокол № 1 від 29.08.2012 р.

1. ПОяснювальна записка

Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують одну контрольну роботу з дисципліни ”Податкова система”.

Метою виконання роботи є виявлення теоретичних знань студентів з дисципліни, а також вмінь застосовувати набуті знання для вирішення практичних завдань.

Варіант контрольної роботи визначається кожному студенту викладачем у відповідності до першої літери прізвища студента.

Контрольна робота складається з двох частин – теоретичної (тестові завдання) та практичної. Варіант містить 5 тестових завдань та три практичних завдання.

Відповіді на тестові завдання мають ґрунтуватися на положеннях чинного законодавства України з питань оподаткування, а також мають враховувати матеріал, викладений у підручниках, які відносяться до обов’язкової літератури.

При вирішенні практичних завдань необхідно:

 1. вибрати вірну методику розрахунку показників;

 2. застосувати необхідні прийоми і методи обчислення;

 3. пояснити послідовність рішення завдання;

 4. виконати розрахунки;

 5. сформулювати обґрунтовані висновки.

Наприкінці контрольної роботи необхідно навести список законодавчих актів та літературних джерел, які було використано при виконанні контрольної роботи, вказати дату виконання роботи та поставити підпис.

2. Методичні рекомендації до контрольної роботи

Виконуючи контрольну роботу, слід додержуватись загальних правил: студент повинен вказати варіант контрольної роботи, писати необхідно без скорочень, залишати поля, нумерувати сторінки контрольної роботи. Практичні завдання слід виконувати з необхідними поясненнями. В кінці роботи вказується використана література, дата виконання і підпис студента. Обсяг роботи не повинен перевищувати учнівського зошита.

Для виконання завдань контрольної роботи студенти повинні опрацювати рекомендовану основну та додаткову літературу, а також інші доступні інформаційні джерела.

При виконанні другого завдання необхідно врахувати, що згідно з чинним законодавством сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету, визначається як різниця між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту у звітному періоді, дата виникнення яких визначається за правилом “першої події”. При цьому треба враховувати, що право на податковий кредит виникає у платника тільки при наявності податкової накладної.

При визначенні податку на прибуток (завдання 3) необхідно керуватися розділом III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України, звернувши увагу на наступне:

 • об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду;

 • при визначенні витрат необхідно враховувати, що витрати підприємства поділяються на три групи: витрати які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, витрати, які не враховуються при визначені оподатковуваного прибутку, та витрати подвійного призначення.

При виконанні четвертого завдання слід керуватися нормами розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України, Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Наказу Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. №5 «Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати» відповідно до яких здійснюється оподаткування доходів фізичних осіб.

Відповіді до другого – четвертого завдання контрольної роботи мають обов’язково містити посилання на нормативно-правові акти, чинні в Україні.

№ за/п

Початкова буква прізвища студента

№ варіанта

1

А, І, С

1

2

Б, Ї, Т

2

3

В, Й, У

3

4

Г, К, Ф

4

5

Д, Л, Х

5

6

Е, М, Ц

6

7

Є, Н, Ч

7

8

Ж, О, Ш

8

9

З, П, Щ

9

10

И, Р, Ю, Я

10

3. Завдання для домашньої контрольної роботи

Завдання 1

Дайте відповідь на тестові завдання (Додаток 1).

Завдання 2

Підприємство “Ватра” займається випуском та реалізацією товарів народного споживання.

На підставі даних наведених у додатку 2 НЕОБХІДНО:

 1. Визначити суму податкового зобов’язання, податкового кредиту та суми ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет.

 2. Указати строки подання податкової звітності в ДПІ (декларація по податку на додану вартість) та строки сплати податку на додану вартість в бюджет. Відповідь аргументувати.

Примітка:

При визначенні податкового кредиту слід враховувати , що податкову накладну у всіх випадках оформлювали згідно з чинним законодавством.

Завдання 3

Підприємство “Промінь”, що зареєстровано як платник податку на додану вартість, займається випуском та реалізацією товарів народного споживання.

На підставі даних наведених у додатку 3 НЕОБХІДНО:

 1. Визначити оподатковуваний дохід підприємства.

 2. Визначити суму податку на прибуток, який підлягає сплаті в бюджет.

 3. Указати строки подання податкової звітності до ДПІ та строки сплати податку на прибуток в бюджет. Відповідь аргументувати.

Завдання 4

На підставі даних наведених у додатку 4 необхідно:

 1. Обчислити суму податку на доходи фізичних осіб.

 2. Указати строки сплати податку в бюджет. Відповідь аргументувати.

4. список літератури

Основна література

 1. Конституція України. - К.: 1996 р.

 2. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

 3. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI, зі змінами та доповненнями.

 4. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями.

 5. Закон України від 04.12.1990 р. №509-XII «Про державну податкову службу України» зі змінами та доповненнями.

 6. Закон України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

 7. Закон України “Про Єдиний митний тариф” від 05.02.1992р. №2097-ХІІ зі змінами та доповненнями.

 8. Закон України “Про митний тариф України” від 05.04.2001р. №2371-ІІІ зі змінами та доповненнями.

 9. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” №7-93 від 21.01.1993 р. (із змінами і доповненнями, внесеними 07.08. 2011 р.).

 10. Наказу Державного комітету статистики України «Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати» від 13.01.2004 р. №5.

 11. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01. 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

 12. Буряковский В.В. и др. Налоги: Учебное пособие. – Днепропетровск: Пороги, 1998. – 642с.

 13. Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник. – К.:НІОС. – 2004.-448 с.

 14. Василик О.Д. Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.:НІОС. – 2002. – 608с.

 15. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. Підручник. - К.: Атака, 2006. – 920 с.

 16. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я. Система оподаткування та податкова політика: Навч. посібник/Під заг. ред. В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.

 17. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004.-231с.

 18. Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Деркач М.І., Редіна Н.І., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю., Маркова Л.Г., Тараненко В.Є. / За ред.. М.І.Деркача – Дніпропетровськ – ДДФА, 2004. – 124.

 19. Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студ. в. н. з. /Дєєва Н. М., Редіна Н. І., Дулік Т. О., Александрюк Т. Ю. та ін. ; За ред. Н. І. Редіної. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. – 550 с. .

 20. Податкова система України: Підручник / В.М.Федосов, В.М.Опарін, Г.О.П’ятаченко та ін.; за ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 464с.

 21. Статистичний щорічник України за 2009 рік. / [За ред Г.О. Осауленка]. – К.: Державний комітет статистики України, 2010 р. – 572 с.

 22. Сайт ЛІГА: ЗАКОН: http: //www.Iiga.netCB – версія системи.

Соседние файлы в папке учеба