Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

учеба / Redaktsionnyy_otzyv

.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
50.18 Кб
Скачать

Редакційний висновок

про навчальний посібник «Маркетинг»,

підготовлений к.е.н, проф. Падеріним І.Д., к.е.н., доцентом Комаровою К.В., к.е.н., доцентом Шмельовою С.А., асистентом Сорокою К.О.,

за редакцією академіка Академії економічних наук України Н.І. Редіної

Підприємствам доводиться вирішувати дуже багато складних питань, щоб мати успіх на ринку. Досконале знання потреб споживача та виробництво товарів, які їх задовольняють, – єдина можливість досягти цілей, що тісно пов’язані з прибутком, збільшенням обсягів продажу, проникненням на нові ринки. Знання сучасного маркетингу дозволять досягнути цієї мети. Базовою, необхідною складовою для будь-якого підприємства є розробка комплексу маркетингу, тобто знання товарної, цінової, комунікаційної та розподільчої політики. Таким чином, вивчення дисципліни «Маркетинг» є важливим елементом економічної підготовки фахівців.

Навчальний посібник «Маркетинг» підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 0501 «Економіка і підприємництво», затвердженої Міністерством освіти і науки України у 2002 р., та навчальної програми з дисципліни.

Слід зазначити, що теоретичні аспекти і практичний досвід з маркетингу розглянуто в таких підручниках та навчальних посібниках вітчизняних авторів:

  • Старостіна А.О., Зозульок О.В. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Знання – Прес, 2003.

  • Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Навч. посібник. – Львів: Інтелект – Захід, 2002.

  • Азарян О.М. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посібник. – Харків: Студцентр, 2002.

  • Липчук В.В, Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ – 2000; Магнолія плюс, 2003.

У зазначеній вище літературі висвітлено основні положення теорії маркетингу та сучасні проблеми його застосування в Україні.

У навчальному посібнику «Маркетинг», підготовленому І.Д. Падеріним, К.В. Комаровою, С.А. Шмельовою та К.О. Сорокою за редакцією академіка АЕНУ Н.І. Редіної, основну увагу приділено вивченню та розробці студентами комплексу маркетингу. Навчальний посібник відрізняється від аналогічної літератури з маркетингу послідовністю й логікою викладення матеріалу, тому студентам буде зручно і легко ним користуватися.

Керівники сучасних компаній занепокоєні тим, що молоді спеціалісти недостатньо володіють знаннями з маркетингу, а саме: комунікаціями, товарною, ціновою та збутовою політикою. Тому цей навчальний посібник допоможе студентам отримати необхідні знання та оволодіти навичками розробки комплексу маркетингу.

Навчальний посібник містить основні категорії й поняття за темами курсу, має достатньо великий ілюстративний матеріал, питання для самоперевірки, тести, алфавітно-предметний покажчик та словник термінів. Для наочної демонстрації матеріалу в навчальному посібнику наведено рисунки й таблиці.

Робота з даним навчальним посібником, його уважне вивчення, проведення тестів, ознайомлення з рекомендованою літературою надасть можливість для оволодіння міцними знаннями з маркетингу. Його можна також використовувати для самостійного вивчення даної дисципліни.

Навчальний посібник містить 12 тем, що послідовно розкриваються у ході розгляду матеріалу. Кожна тема викладена відповідно до основних завдань засвоєння знань та вироблення необхідних професійних умінь у студентів.

Тема 1 «Сутність маркетингу та його сучасна концепція» включає визначення маркетингу, основні поняття і види маркетингу, його принципи та функції, концепції маркетингу, етапи розвитку сучасного маркетингу.

Тема 2 «Система і характеристики сучасного маркетингу» включає визначення ринків і їх класифікацію, внутрішні й зовнішні фактори маркетингу, сегментування й позиціонування товару на ринку, поведінку покупців та організацій на ринку.

У темі 3 «Маркетингові дослідження» розкрито роль дослідницької функції маркетингу, сам процес маркетингового дослідження, а також маркетингову інформаційну систему та оцінку ринкових можливостей фірми.

Тема 4 «Маркетингова товарна політика» містить відомості щодо товару та його класифікації, життєвого циклу товару, товарних марок, дизайну упаковки, сервісного обслуговування.

У темі 5 «Планування нових товарів» розглядається стратегія розробки нових товарів та конкурентоспроможність товару.

Тема 6 «Маркетингова цінова політика» включає цінову політику, ціну і попит, стратегію цін, становлення ціни, державну політику регулювання цін.

У темі 7 «Методи маркетингового ціноутворення» розкрито такі методи: метод середніх витрат плюс прибуток, ціна на основі аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку, ціна, що орієнтована на очікувану цінність товару, вибір ціни на основі рівня поточних цін, установлення ціни на основі пристосування до наявної ситуації попиту.

Тема 8 «Маркетингова політика комунікацій» знайомить із видами реклами й рекламною діяльністю фірми, оцінкою ефективності реклами, просуванням товару та правовим захистом споживачів.

У темі 9 «Комплекс маркетингових комунікацій» розкрито методи стимулювання збуту товару, прямий маркетинг, індивідуальний продаж, робота з громадськістю.

У темі 10 «Маркетингова політика розподілу» розглядаються функції розподільчого маркетингу, види каналів збуту, етапи вибору каналів збуту та методи збуту товарів.

Тема 11 «Управління каналами розподілу» включає типи маркетингових систем, оптову й роздрібну торгівлю, рішення в системі логістики та регулювання діяльності учасників товароруху.

У темі 12 «Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства» подано організацію маркетингової діяльності, маркетинговий контроль та ревізію маркетингу.

Безперечною позитивною стороною цього навчального посібника є те, що теоретичний матеріал супроводжують конкретні приклади з вітчизняної і світової практики, а студенти можуть перевірити засвоєні знання за допомогою тестів та питань для самоперевірки. Окрім того, автори висвітлили основні категорії і поняття курсу в словнику термінів та алфавітно-предметному покажчику.

Рецензенти навчального посібника:

Петруня Ю.Є. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Дніпропетровського університету економіки та права, – звертає увагу на те, що автори в навчальному посібнику приділили більше уваги питанням сучасного маркетингу та комплексу маркетингу. Автори врахували досвід вітчизняних економістів-маркетологів і розробили навчальний посібник, спираючись на вимоги освітньо-професійної програми і свій викладацький досвід. Рецензент зазначає, що навчальний посібник «Маркетинг» доцільно рекомендувати до видання з наданням грифа Міністерства освіти і науки України.

Тараненко І.В. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту, проректор з навчальної роботи ДФ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», – зазначає, що виклад матеріалу супроводжується конкретними прикладами з вітчизняної і світової практики маркетингу. Рецензент уважно розглянув структуру навчального посібника і вважає, що він може бути рекомендований для публікації.

Корецький М.Х. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Дніпропетровського державного аграрного університету, – зазначає, що навчальний посібник з дисципліни «Маркетинг» підготовлено відповідно до вимог освітньо-професійної програми Міністерства освіти і науки України та на підставі навчальної програми дисципліни. Рецензент зауважує, що автори навчального посібника у своїй роботі навели основні категорії й поняття за темами курсу, розмістили достатньо великий ілюстративний матеріал, питання для самоперевірки, тести, алфавітно-предметний покажчик та словник термінів. Рецензент вважає, що навчальний посібник відповідає вимогам та може бути рекомендований до публікації.

Матеріал навчального посібника «Маркетинг» викладено доступно в логічній послідовності українською мовою. Він повністю відповідає встановленим до підручників та навчальних посібників вимогам, стиль викладу – науковий (науково-навчальний підстиль): у посібнику широко використовуються фахові терміни, які стосуються економіки та маркетингу, ці терміни мають пояснення, що відповідають унормованому трактуванню фахових словників.

Навчальний посібник «Маркетинг» призначений для студентів денної, заочної форми навчання та екстернів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Начальник редакційно-видавничого

відділу ДДФА Л.І. Малигіна

Завідувач навчально-методичного

відділу ДДФА І.І. Козинець

Соседние файлы в папке учеба