Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yakist_produktsiyi_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
337.92 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

економічний факультет

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

Дніпропетровськ – 2012

ББК

Якість продукції: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»./ Ільченко В.М. – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 36 с.

Навчально-методичний посібник призначений надати допомогу студентам організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни «Якість продукції» з метою набуття навичок з управління якістю продукції, вивчення основ стандартизації, сертифікації і метрологічного забезпечення якості продукції. Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», програми навчальної дисципліни. Призначається для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання, а також викладачів дисципліни «Якість продукції».

Автор (укладач):

В.М.Ільченко -

старший викладач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

М.А. Ємець -

к.т.н, завідувач відділу «Екологічного нормування» Інституту проблем природокористування та екології НАН України

О.Б. Ватченко -

к.е.н., професор кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

І.Д. Падерін -

д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол №___від________

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри економіки підприємств

Протокол № ___ від 16.01.2012

ЗМІСТ

Вступ .............................................................................................................

4

1. Програма навчальної дисципліни ...............................................................

5

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи ......................................

10

3. Методичні рекомендації до практичних занять .....................................

21

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань ……...

23

5. Методичні рекомендації і завдання для виконання домашньої контрольної роботи

6. Підсумковий контроль .................................................................................

26

29

7. Список рекомендованої літератури ............................................................

31

вступ

Навчальним планом підготовки бакалаврів передбачено вивчення дисципліни «Якість продукції», яка є вибірковою для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Якість продукції» є надання знань з управління якістю продукції, вивчення основ стандартизації, сертифікації і метрологічного забезпечення якості продукції.

Предметом навчальної дисципліни є методи і процеси управління якістю продукції.

Основним завданням навчальної дисципліни є:

  • засвоєння нормативної бази управління якістю продукції, її сертифікації та стандартизації;

  • з'ясування факторів, що обумовлюють якість продукції;

  • розкриття структури основних функцій;

  • метрологічне забезпечення якості продукції;

  • вивчення концептуальних основ та сфери використання методів оцінки якості товару для їх підвищення;

  • впровадження комплексної системи управління якістю продукції.

При викладанні навчальної дисципліни акцентується увага на таких питаннях, як фактори, види, концептуальні підходи до визначення сутності якості, показники, що розкривають якість продукції, її зв'язок із конкурентоспроможністю.

Послідовність вивчення програмного матеріалу обумовлена внутрішньою логікою тем дисципліни: на попередніх поняттях ґрунтується вивчення наступних тем. Вивчення навчальної дисципліни «Якість продукції» базується на знаннях, одержаних студентами при вивченні дисциплін «Економіка підприємства», «Економіка підприємства ІІ». Разом з тим, вона передує вивченню дисциплін ««Планування і контроль на підприємстві», «Бухгалтерський облік», «Проектний аналіз» та ін., в яких необхідні знання і компетенції, сформовані при вивченні навчальної дисципліни «Якість продукції».

Навчальний процес з дисципліни здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекції, семінарські, практичні та індивідуальні заняття, а також консультації), індивідуальні завдання, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», програми навчальної дисципліни «Якість продукції» та розрахований на студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалаврів, а також викладачів навчальної дисципліни «Якість продукції».