Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

учеба / Yevropeyska_integratsiya_-_temi__nd_dlya_zaochnik

.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
55.3 Кб
Скачать

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

Викладач: Вікторія Юріївна Федюк,

к.філос.н., доцент кафедри

гуманітарних дисциплін.

Кафедра знаходиться у ІІ корп. 14 каб.

Індивідуальні завдання

Увага!

Індивідуальна робота виконується у вигляді презентації та роздрукованої доповіді в об’ємі до 20 сторінок (10-15 слайдів). Виконується друком (14 шрифт), 1,5 інтервал. Структура: титульний аркуш, вступ (актуальність та мета дослідження), виклад основного матеріалу, висновки, список використаних джерел та літератури. Робота здається до 31 грудня.

Максимальний бал за індивідуальну роботу – 50 балів. За умови виконання індивідуальної роботи та додаткового завдання (50 балів) результат становитиме максимально – 100 балів. Додаткове завдання: ситуаційна вправа, презентація, відеоматеріали, статті з періодичних видань, участь у конкурсі «Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді» (проводить Європейський інформаційний цент при ОУНБ).

ТЕМИ

  1. Історичні етапи становлення Європейського Союзу як єдиного соціокультурного, політичного та економічного простору.

  2. Європейські принципи державного управління.

  3. Основні цілі та компетенції Європейського Союзу.

  4. Політика інституцій ЄС щодо створення стабільної єдиної грошової одиниці.

  5. Етапи побудови спільного внутрішнього ринку для країн ЄС.

  6. Роль запровадження спільного громадянства у ЄС.

  7. Високий рівень зайнятості у країнах ЄС та соціальна захищеність населення країн-учасниць.

  8. Конкурентоспроможність – один із чинників ефективного економічного розвитку країн ЄС.

  9. Нормативно-правова обумовленість розвитку європейського управління.

  10. Діяльність Європейського Парламенту на сучасному етапі розвитку.

  11. Особливості економічного та політичного розвитку Німеччини та Великобританії :порівняльна характеристика.

  12. Особливості державного управління у Франції, Великобританії та Італії.

  13. Економічний та політичний розвиток Польщі на сучасному етапі. Україно-польські відносини.

  14. Іспанія та Італія на сучасному етапі розвитку: порівняльна характеристика.

  15. Швеція та Австрія на сучасному етапі розвитку: порівняльна характеристика.

  16. Греція та Угорщина на сучасному етапі розвитку: порівняльна характеристика.

  17. Данія та Словаччина на сучасному етапі розвитку: порівняльна характеристика.

  18. Фінляндія та Швеція на сучасному етапі розвитку: порівняльна характеристика.

  19. Особливості економічного та політичного розвитку Кіпру.

  20. Люксембург на сучасному етапі розвитку.

  21. Литва, Латвія та Естонія: спільні та відмінні риси у розвитку економіки та політичного устрою.

  22. Особливість мовного спілкування у країнах ЄС (Швейцарія, Люксембург, Франція, Бельгія).

  23. Проблеми збереження мовної самобутності етнічних меншин країн ЄС (ельзасців, бретонців, фламандців, корсіканців, каталонців, басків, ретороманців).

  24. Особливості правозахисного механізму країн Європейського Союзу.

  25. Європейські стандарти державного управління та наближення до них України.

  26. Європейські підходи у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців.

  27. Традиції виховання у країнах ЄС.

  28. Проблеми введення європейської моделі вищої освіти в сучасній Україні.

  29. Україна на шляху до Європейського Союзу: проблеми та перспективи.

  30. Спільне та відмінне в характері українців та європейців.

  31. Розвиток Дніпропетровська в умовах євроінтеграційних процесів.

  32. Роль Дніпропетровського регіону в контексті сучасних економічних зв’язків України – ЄС.

  33. Внесок європейців у розвиток Дніпропетровської області.

Рекомендована література

-І-

  1. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі / Пер. з англ. Р. Ткачук. – К.: Т-во С. Павличко «Основи», 2004. – 871 с.

  2. Грицяк І.А Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2006. – 398 с.

  3. Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України // Уряд. кур’єр. – 2002. - № 100. – С.5-12.

  4. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права: Навч. посібник // під ред. В. П’ятницького. – К., Кельн: Заповіт, Б.р. – 369 с. (Україна на шляху до Європи).

  5. Збірка договорів Ради Європи: Офіційне видання: Українська версія // Відп. За випуск Є.М. Вишневський. – К.: Парламентське вид-во. – 2000. – 654 с.

  6. Інститути, необхідні для членства в Європейському Союзі / пер. з англ. В.В. Шульги. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 44с.

  7. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2001. – 448 с.

  8. Луцишин П.В., Федонюк С.В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку: Монографія. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 200 с.

  9. Романо Проді. Задум об’єднаної Європи: пер. з іт. – К.: К.І.С., 2002. – 140 с.

-ІІ-

  1. Боссард Д., Деммке К. Державна служба у країнах-кандидатах до вступу до ЄС: нові тенденції та вплив інтеграційного процесу / пер. з англ. О.М. Шаленко. – К.: Міленіум, 2004. – 128 с.

  2. Грицяк І.А. «Єврорегіон» як управлінська форма європейської регіональної політики // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.М. Серьогін та ін. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004. – Вип. 2 (16). – С. 42-51.

  3. Грицяк І.А. Деякі особливості європейського управління // Зб. Наук. пр. НАДУ / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 1. – С. 25-34.

  4. Грицяк І.А. Конституція для Європи – основа європейського управління // Вісн. – 2005. - № 1. – С.36-42.

  5. Європейські принципи державного управління / Пер. з англ. О.Ю. Куленкової. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 52 с.

  6. Зіллер, Жак. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз / Пер. з фр. В.Хохунова. – К.: Основи, 1996. – 420 с.

  7. Інститути, необхідні для членства в Європейському Союзі / пер. з англ. В.В. Шульги. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 44с.

  8. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М., 1972. – С. 130.

  9. Як працює Європейський Союз? Довідник інституцій ЄС: Пер. з англ. – К.: ТОВ «Легко інк», 2004. – 52 с.

  10. European Principiles for Public Administration // OECD – PUMA, No. 27, 1999. – 28 р.

-ІІІ-

  1. Халеева И.И. Немецкий язык: функции, роль, эволюция // Решение национально-языковых вопросов в современном мире / под ред. акад. Е.П. Челышева. – М.-СПб: Златоуст, 2003. – С. 84-90.

  2. Домашнев А.И. Современный немецкий язык в его национальных вариантах. – Л., 1983.

  3. Пуиг М.С. Испанский язык и языки Испании // Решение национально-языковых вопросов в современном мире / под ред. акад. Е.П. Челышева. – М.-СПб: Златоуст, 2003. – С. 153-160.

  4. Челышева И.И. Современное лингвистическое законодательство Италии // Решение национально-языковых вопросов в современном мире / под ред. акад. Е.П. Челышева. – М.-СПб: Златоуст, 2003. – С. 170-182.

  5. Кривоногова М.М. Статус французкого языка в Канаде (федеративный и местный уровни) // Решение национально-языковых вопросов в современном мире / под ред. акад. Е.П. Челышева. – М.-СПб: Златоуст, 2003. – С. 183-188.

  6. Домашнев А.И. Национальный (государственный) и официальные языки Люксембурга // Решение национально-языковых вопросов в современном мире / под ред. акад. Е.П. Челышева. – М.-СПб: Златоуст, 2003. – С. 224-232.

  7. Ситрин Д. Язык, политика и американская национальная общность // Диалог – США, 1991. № 47.

  8. Гуревиц М. Английский язык и законодательство штатов США // Решение национально-языковых вопросов в современном мире / под ред. акад. Е.П. Челышева. – М.-СПб: Златоуст, 2003. – С. 308-314.

  9. Понто М. Лингвистическая политика Франции // Решение национально-языковых вопросов в современном мире / под ред. акад. Е.П. Челышева. – М.-СПб: Златоуст, 2003. – С. 328-336.

  10. Трюшо К. Французкий закон о языке // Решение национально-языковых вопросов в современном мире / под ред. акад. Е.П. Челышева. – М.-СПб: Златоуст, 2003. – С. 337-341.

  11. Арапович Б. Языковое законодательство в Хорватии // Решение национально-языковых вопросов в современном мире / под ред. акад. Е.П. Челышева. – М.-СПб: Златоуст, 2003. – С.355-360.

  12. Крючкова Т.Б. Законодательное регулирование языковой жизни Швейцарии // Решение национально-языковых вопросов в современном мире / под ред. акад. Е.П. Челышева. – М.-СПб: Златоуст, 2003. – С. 377-388.

  13. Эренберг-Сундин Б. Языковая политика в Швеции // Решение национально-языковых вопросов в современном мире / под ред. акад. Е.П. Челышева. – М.-СПб: Златоуст, 2003. – С. 389-403.

  14. Боссард Д., Деммке К. Державна служба у країнах-кандидатах до вступу до ЄС: нові тенденції та вплив інтеграційного процесу / пер.з англ. О.М. Шаленко. – К.: Міленіум, 2004. – 128 с.

  15. Грицяк І.А. Європейські цінності як основа ефективності державного управління (Соціально-економічна ефективність державного управління...). – Л., 2003. – Ч.ІІ – С.487 с.