Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yevropeyska_integratsiya_Zaochn_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2011

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Центр заочного навчання та дистанційної освіти

Кафедра гуманітарних дисциплін

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

за галуззю знань – 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Дніпропетровськ - 2011

ББК 65.5

Федюк В.Ю.

Європейська інтеграція: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 46 с.

Навчально-методичний посібник повинен допомогти студентам заочної форми навчання сформувати необхідні знання про історію та сучасний стан європейської інтеграції, проблеми формування інституційної системи ЄС як організаційної основи європейського управління та розвитку його багаторівневої системи, яку складають наднаціональний, національний, регіональний та місцевий рівні.

Навчально-методичний посібник містить структуру програми навчального курсу, програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, методичні рекомендації та завдання до виконання домашньої контрольної роботи, список рекомендованої літератури.

Автор:

В.Ю.Федюк -

к.філос.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

С.С.Бескаравайний-

В.П.Капітон -

к.філос.н., доцент кафедри філософії Національної металургійної академії України

д.філос.н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск:

В.П. Капітон -

д.філос.н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Обговорено і схвалено на засіданні Вченої ради факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № 3 від 05.12.2011 р.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 18.11.2011 р.

Зміст

Вступ

4

1. Програма навчальної дисципліни

5

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

10

3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

32

4. Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи

35

5. Список рекомендованої літератури

39

ВСТУП

Європейський вибір України обумовлює необхідність вивчення сучасною молоддю досвіду держав-членів Європейського Союзу щодо реформування національних систем економіки, державного управління в контексті державотворчих, глобалізаційних та інших закономірних світових процесів. Для майбутніх українських економістів та фінансистів важливо розуміти та орієнтуватися у специфіці суспільно-політичної природи, правової й інституційної системи Європейського Союзу, для того аби в процесі інтеграції України у це міждержавне утворення забезпечити дотримання інтересів власної національної безпеки.

Сучасні реалії економічного життя України вимагають підготовки таких фахівців економічного профілю, які б виступали експертами з питань реформування різних сфер вітчизняної економіки та могли б вільно орієнтуватися в питаннях щодо особливостей роботи європейського економічного ринку.

Дана дисципліна поєднана міжпредметними зв’язками з дисциплінами «Історія української культури», «Філософія глобальних проблем сучасності», «Соціологія», «Політологія», «Демографія», «Правознавство», «Історія економічної думки», «Реформи та революції».

Метою вивчення дисципліни є формування знань студентів про історію та сучасний стан європейської інтеграції, проблеми формування інституційної системи ЄС як організаційної основи європейського управління та розвитку його багаторівневої системи, яку складають наднаціональний, національний, регіональний та місцевий рівні.

Об’єктом вивчення є процес європейської інтеграції.

Предметом вивчення є основні компоненти європейського управління як явища процесу європейської інтеграції в контексті впливу на державне управління в Україні.

Завданням вивчення дисципліни є формування системи знань про ефективні шляхи застосовування в економічній, соціальній, політичній, адміністративній, правовій та культурній сферах управління української держави досвіду управління найбільш розвинутих держав Європи.