Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yevropeyska_integratsiya_Zaochn_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

4. Методичні рекомендації до виконання домашньої конрольної роботи

4.1. Загальні методичні вказівки

Студент-заочник повинен виконати одну домашню контрольну роботу, яка охоплює змістовний модуль І.

Перед виконанням домашньої контрольної роботи студент повинен самостійно опрацювати теми курсу «Європейська інтеграція» згідно з наведеною структурою залікового кредиту курсу.

Домашня контрольна робота виконується у формі презентації. Презентація виконується у програмі Microsoft Power Point, у вигляді слайд-шоу. Обов’язково необхідно на першому слайді вказати тему домашньої контрольної роботи та власні дані (групу, прізвище та ім’я). Презентація зберігається на окремому диску, який студент вкладає в окрему папку разом із індивідуальним завданням.

Структура презентації повинна містити 40% тексту та 60% ілюстрацій, графіків, таблиць. Наприкінці презентації слід подати перелік вивченої та використаної літератури. Слід враховувати, що при виконанні домашньої контрольної роботи крім підручників слід використовувати першоджерела, додаткову літературу, матеріали періодичних видань.

Презентація повинна бути творчою та самостійною роботою. Не слід перевантажувати слайди цитатами, статистичними даними.

Обсяг виконуваної роботи – 10-15 слайдів.

4.2. Варіанти завдань домашньої контрольної роботи

Варіант 1.

Історія заснування та розвитку Європейського Союзу.

Варіант 2.

Соціально-економічний розвиток країн-учасниць Європейського Союзу.

Варіант 3.

Європейський Союз як багаторівнева модель управління.

Варіант 4.

Європейська модель вищої освіти та шляхи її реалізації в Україні.

Варіант 5.

Україна на шляху європейської інтеграції: основні проблеми та перспективи.

Варіант 6.

Мовна політика у країнах Франції, Бельгії, Швейцарії та Люксембурзі.

Варіант 7.

Основні фактори економічної стабільності Німеччини.

Варіант 8.

Особливості суспільно-політичного та духовно-культурного розвитку Великобританії.

Варіант 9.

Історія запровадження грошової одиниці євро у країнах ЄС.

Варіант 10.

Науково-технічний прогрес у державах Європейського Союзу.

Варіант 11.

Європейський Суд та європейський правозахисний механізм: особливості розвитку та функціонування

Варіант 12.

Основні інституції, компетенції та цілі Європейського Союзу.

Варіант 13.

Зарубіжні та вітчизняні вчені про євроінтеграційні процеси сучасності.

Варіант 14.

Перспективи розвитку Європейського Союзу на сучасному етапі.

Варіант 15.

Особливості діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку.

Варіант 16.

Особливості сучасного розвитку Люксембургу, Франції та Бельгії.

Варіант 17.

Данія та Словаччина на сучасному етапі розвитку: порівняльна характеристика.

Варіант 18.

Економічний та політичний розвиток Польщі на сучасному етапі. Україно-польські відносини.

Варіант 19.

Іспанія та Італія на сучасному етапі розвитку: порівняльна характеристика.

Варіант 20.

Швеція та Австрія на сучасному етапі розвитку: порівняльна характеристика.

Варіант 21.

Греція та Угорщина на сучасному етапі розвитку: порівняльна характеристика.

Варіант 22.

Фінляндія та Швеція на сучасному етапі розвитку: порівняльна характеристика.

Варіант 23.

Особливості економічного та політичного розвитку Кіпру.

Варіант 24.

Литва, Латвія та Естонія: спільні та відмінні риси у розвитку економіки та політичного устрою.

Варіант 25.

Роль інституцій регіонального та місцевого органів управління у країнах ЄС

Варіант 26.

Партії, вибори та демократія в ЄС.

Варіант 27.

Демографічна ситуація в сучасній Європі: шляхи її вирішення.

Варіант 28.

Шляхи вирішення енергетичної проблеми в сучасній Європі.

Варіант 29.

Україна і проблема здоров’я нації.

Варіант 30.

Проблема забруднення повітря, водоймищ, річок та озер в Європі та на Україні: шляхи її вирішення.

Варіант 31.

Туристичний потенціал України та європейський досвід розвитку вітчизняного туризму.

Варіант 32.

Унікальність української духовної культури та її відмінність від європейської культури.

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Бландіньєр Ж.-П. Економічний вимір федералізму та регіоналізму: В зб.: Організація регіональної та місцевої влади: досвід держав-членів Європейського Союзу // Спеціальне доповнене видання Українсько-європейського журналу з міжнародного та порівняльного права. — К.: Вид-во ТОВ «Українська консалтингова група», 2005. — 128 с.

 2. Боссарт Д., Деммке К. Державна служба у країнах-кандидатах до вступу до ЄС: нові тенденції та вплив інтеграційного процесу / Пер. з англ. О.М.Шаленко. — К.: Міленіум, 2004.— 128 с.

 3. Василенко С.Д. Україна: Геополітичні виміри в загальноєвропейському процесі. — О.: ОДМА, 2000. — 208 с.

 4. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі / Пер. з англ. Р.Ткачук. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. — 871 с.

 5. Воротій В.Є. Державне регулювання інтеграційних процесів в Україні та його вплив на економічне зростання // Вісн. УАДУ. — 2001. — №4. — С. 174-186.

 6. Воротін В. Є. Формування системи державного регулювання національної економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій / Дис. докт. наук, з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія державного управління при Президентові України. — К., 2003. — 459 с.

 7. Вюртенбергер Т. Історія та легітимація децентралізованої держави: В зб.: Організація регіональної та місцевої влади: досвід держав-членів Європейського Союзу // Спеціальне доповнене видання Українсько-європейського журналу з міжнародного та порівняльного права. — К.: Вид-во ТОВ «Українська консалтингова група», 2005. — 128 с.

 8. Гальчинський А. Євроінтеграційним курсом // Урядовий кур'єр, №101. — 5 червня 2002 року.

 9. Гальчинський А. С. Україна — на перехресті геополітичних інтересів. — К.: Знання України, 2002. — 180 с.

 10. Грицяк І.А. Виникнення і становлення інституційної системи Європейських Співтовариств // Актуальні проблеми державного управління: 36. наук. пр. / Редкол.: С.М.Серьогін (голов. ред.) та ін. — Д: ДРІДУ НАДУ, 2005. — Вип.2. — С 32-42.

 11. Грицяк І.А. Деякі питання сумісності права України і права Європейського Союзу та відмінностей між ними. В кн.: Формування демократичного та ефективного державного управління в Україні: Матеріали наук.-практ. семінару (11-12 берез. 2002 р., м.Київ). — К.: Вид-во УАДУ, 2002. — С. 201-206.

 12. Грицяк І.А. Європеїзація державного управління // Вісн. НАДУ. — 2004. — №4. — С. 385.

 13. Грицяк І.А. Європейське управління в Договорі про запровадження Конституції для Європи // Право України. — 2005._№4. —С. 118-122.

 14. Грицяк І.А. Європейський адміністративний простір // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Збірник наукових праць. — Київ — 2003 — С. 78-83.Грицяк І.А. Європейські цінності як основа ефективності державного управління (Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика) // 36. наук. пр. / За заг.ред. А.Чемериса. — Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2003. — Ч.П.— 487 с.

 15. Грицяк І.А. Законодавство про державну службу в Європейському Союзі (на прикладі Великобританії, Німеччини, Франції) // Ефективність державного управління: 36. наук. пр. / За заг. ред. О.А.Черемиса. — Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2005.—Вип.6-7. — С. 440-446.

 16. Грицяк І.А. Законодавчі та виконавчі органи Європейського Союзу // Вісн. УАДУ. — 2002. — №2. — С. 237-243.

 17. Грицяк І.А. Інституції наднаціонального рівня управління в Європейському Союзі та їх допоміжні функції // Актуальні проблеми державного управління: 36. наук. пр. - X.: Вид-во РІ НАДУ «Магістр», 2005. — №3. — С. 9-21.

 18. Грицяк І.А. Інституційна система Європейського Союзу в Договорі заснування Конституції для Європи // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: 36. наук. пр. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. — К.: Вйд-во НАДУ, 2005, —С. 324-333.

 19. Грицяк І.А. Конституція для Європи — основа європейського управління // Вісн. — 2005. — №1. — С. 36-42.

 20. Грицяк І.А. Наближення права України до права Європейського Союзу як фактор надійності і ефективності державного управління // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. /За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. —С. 169-171.

 21. Грицяк І.А. Органи наднаціонального рівня управління в Європейському Союзі та їх основні функції // Актуальні проблеми державного управління: 36. наук. пр. ОРУДУ. — Вип.3(23). — О.: ОРІДУ НАДУ, 2005. — С. 92-106.

 22. Грицяк І.А. Правові аспекти євроатлантичного впливу у сфері економіки. У кн.: Економічні аспекти розширення НА ТО/ За ред. Баррі Лессера та Івана Розпутенка. — Вид-во К.: «К.І.С.»,2002. — С. 25-37.

 23. Грицяк І.А. Реформа державного управління через реформу державної служби // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (28 трав. 2004 р., м.Київ). — К., 2004. — Т.1. — С. 337-338.

 24. Грицяк І.А. Стандарти державного управління в умовах європейської інтеграції// Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції: Міжнар. щорічна наук.-практ. конф. 23 січ. 2004 р. / За заг. ред. А.О.Чемериса. — Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004. — Ч.ІІ. — С. 46-50.

 25. Гурне Б. Державне управління / Пер. з фр. В.Шовкуна. — К.: Основи, 1993.— 165 с.

 26. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. — Стер.вид. / Відп.ред. Ю.С.Шемшученко, Л.В.Губернський. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 640 с.

 27. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навч.-метод, посіб. / За заг. ред. Н.Р .Нижник. — К.: Ін Юре, 1999. —244 с.

 28. Европейское право: Учеб. для вузов / Под обід. ред. Л.М.Зитина. — М.: Изд-во НОРМА (Изд. группа НОРМА — ИНФРА-М), 2001. — 720 с.

 29. Економічна та адміністративна трансформація: рекомендації для України на шляху до Європи // Авт. кол. І.Васюник, Ю.Гінріхс, П.Качур, А.Матвієнко, Ф.Шустер та ін. — К.: Міленіум, 2004. — 100 с.

 30. Євгенієва А. Узгоджено остаточний текст Конституції ЄС // Євробюлетень. Інформ. вид. Представництва Європейської Комісії в Україні. — К.: «К.І.С.». — Червень-липень, 2004. — С. 4.

 31. Європейська інтеграція України // К.: «К.І.С.», 2002. — 72 с.

 32. Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України // Уряд, кур'єр. — 2002. — №100. — С. 5-12.

 33. Європейський Союз — Україна // Представництво ЄК в Україні, Молдові та Бєларусі. — К.: ТОВ»Компанія Лік». — 2005. —12 с.

 34. Європейський Союз: консолідовані договори / Пер. Ю.Петруся; Наук. ред. В.Муравйов. — К.: Вид-во «Рогі-Коуаі», 1999. —206 с.

 35. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права: Навч. посіб. / Кер. проекту Г. Шиманськи-Гайер; Наук. ред. В. Пятницький; Т-во Карла Дуйсберга; М-во екон. України; Ін-т європейської політики, м. Берлін. — К., Кельн: Заповіт, Б.р. — 369 с. (Україна на шляху до Європи).

 36. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Монографія / За заг. ред. В.Д.Бакуменка, В.М.Князєва; Кол. авт.: В.Д.Бакуменко (кер.), Л.М.Гогіна, І.В.Козюра, С.О.Кравченко, Ю.Г.Кальниш, Л.Г.Штика. — К.: Вид-во НАДУ, 2005. —172 с.

 37. Європейські принципи державного управління / Пер. з англ. О.Ю.Куленкової. — К.: Вид-во УАДУ, 2000. — 52 с.

 38. Забігайло В. Шлях України до європейського союзу: виконання зобов'язань за угодою про партнерство та співробітництво в сфері політико-правової реформи та гармонізації права.

 39. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Уряд, кур'єр.— 2004. — №74 (2737). — 20 квіт.

 40. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року, Уряд, кур'єр. — 2004. — №74 (2737). — 20 квіт.

 41. Закон України про державну службу від 16 груд. 1993 р. // Вісн. держ. служби України. — 1995. — №1. — С 9-27.

 42. Збірка договорів Ради Європи: Офіційне видання: Українська версія // Відповід. за випуск Є.М.Вишневський. — К.: Парламентське вид-во. — 2000. — 654 с.

 43. Ільченко-Сюйва Л.В. Державний механізм монетарної політики України в контексті європейської інтеграції. Дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія державного управління при Президентові України. — К., 2005. —214 с.

 44. Інститути, необхідні для членства в Європейському Союзі / Пер. З англ. В.В.Шульги. — К.: Вид-во УАДУ, 2000. — 44 с.

 45. Конституційна реформа в ЄС // Євробюлетень. Інформ. вид. Представництва Європейської Комісії в Україні. — К.: «К.І.С.». — Вересень, 2003. — 16 с.

 46. Конституція України — Основний Закон суспільства, держави, людини: Наук.-метод, рек. / Кол. авт. під кер. проф. І.Ф.Надольного. — К.: Вид-во УАДУ, 1998. — 224 с.

 47. Концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002-2011 роки. Європейський вибір: Послання Президента України до Верховної Ради України // Уряд, кур'єр. — 2002. — 4 черв.

 48. Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу // Уряд, кур'єр. — 2004. — №50 (2713). — 17 берез.

 49. Копійка В. Питання реформи основних інституцій ЄС в контексті нового розширення. Розширення ЄС // Аналітичний щоквартальник. — 2003. — №1. — С. 58-69.

 50. Копійка В.В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна. — К.: Юрид. думка, 2005. —448 с.

 51. Копійка В.В., Шинкаренко ТА, Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посіб. — К.: Видав, дім «Ін Юре», 2001. — 448 с.

 52. Круглашов А. М. Проблеми європейської інтеграції (1945— 1996): Методичні поради до семінарських занять зі спецкурсу. — Чернівці: Рута, 1996. — 54 с.

 53. Луцишин П.В., Федонюк С.В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку: Монографія. — Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. — 200 с.

 54. Майборода С.В. Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції, тенденції розвитку (1917-1959 рр.): Моногр. — К.: Вид-во УАДУ, 2000. — 308 с.

 55. Малиновська О.А. Управління зовнішніми міграціями в контексті європейської інтеграції України: Дис. докт. наук, з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія державного управління при Президентові України. — К., 2005. — 426 с.

 56. Мітряєва СІ, Кляп М.П. Проблемні питання інтеграції України в Європейський Союз у контексті розвитку прикордонних регіонів. Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князева. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. — Т.2 — 392 с.

 57. Муравпов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика). — К.: Академ-Прес, 2002. — 425 с.

 58. Немиря Г. Європейський Союз і Україна: старі партнери — нові сусіди ? // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК. — 2003.—№1. —С. 1-19.

 59. Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка: Наук.-аналіт. дослідження. — К.: Вид-во УАДУ, 1999. — 168 с.

 60. Підлуцький О. Як Брюссель став столицею об'єднаної Європи. Чи є Європейська Комісія зародком єдиного уряду континенту? // Євробюлетень. Інформ. вид. Представництва Європейської Комісії в Україні. — К.: «Міленіум». — Серпень, 2004. — 20 с.

 61. План дій Україна — Європейський Союз // К.: ТОВ «Компанія Лік», 2005 — 40 с.

 62. Про взаємовідносини та співробітництво України з Європейським Союзом: Парламентські слухання. // О.В.Кулаков, Т.О.Бурячок, С.Г.Плотян та ін. — Київ: ЦТІ «Енергетика та електрифікація», 2003. — 254 с.

 63. Пухкал ОТ. Пошук ефективної форми правління в контексті внутрішньополітичної стратегії України / В кн.: Парламентсько-президентська форма правління: Україна та німецький досвід: 36. наук. пр. / За наук. ред. І.В.Розпутенка. — К.: «К.І.С», 2003. — С. 94-101.

 64. Розпутенко І.В. Державна служба в Україні в контексті вимог Європейського Союзу // Національний інтерес: Журнал благодійного фонду «Співдружність», жовтень 2005 р. — С. 18-22.

 65. Ромаио Пробі. Задум об'єднаної Європи: Пер. з італійської.— К.:К.І.С, 2002. — 140 с.

 66. Співпраця ЄС та України: Аналіт. щоквартальник. Вип. З // Наук. ред. О.П. Дергачов; Європейська Комісія. Представництво Європейської Комісії в Україні. — К.: Дата Банк Україна, 2003. — 90 с.

 67. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебн. — М.: Юристь, 2001. —456 с.

 68. Угода про Партнерство та Співробітництво. Повний текст угоди, підписаної між Європейським Союзом та Україною в Люксембурзі 14 червня 1994 року // К.: ТОВ «Легко інк», 2004. — 72 с.