Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yevropeyska_integratsiya_Zaochn_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Законодавство про державну службу в Україні. Ефективність української системи державного управління (негативні та позитивні аспекти).

 2. Законодавство про державну службу в ЄС (на прикладі Великобританії, Німеччини, Франції).

 3. Європейські підходи у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців.

 4. Ефективні шляхи реформування державного управління в Україні згідно із доробками європейського управління.

Бібліографічний список

Обов’язкова література: [2, 5, 6, 13, 15, 23, 24, 25, 27].

Додаткова література: [37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 54, 55, 59, 63, 64].

3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальНих завданЬ

Індивідуальні завдання, як форма організації навчального процесу, мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей, актуалізацію мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної діяльності студентів.

З дисципліни «Європейська інтеграція» передбачено одне індивідуальне навчально-дослідне завдання, яке охоплює змістовний модуль 1. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача.

Індивідуальні завдання повинні формувати уміння студентів індивідуально працювати над рекомендованим матеріалом, свідомо висловлювати і захищати власну точку зору, орієнтувати студентів на засвоєння та закріплення головного, суттєвого при вивченні тем програми, розвивати самостійне мислення, навички розумової праці. Індивідуальна робота студента є засобом оволодіння навчальним матеріалом самостійно у вільний від обов’язкових навчальних занять час.

Індивідуальне завдання забезпечує засвоєння предметних знань, навичок, умінь, формує певний енциклопедизм навчання, передбачає самостійне використання набутого, дає змогу реалізувати цілі вищої школи щодо підготовки ініціативних, активних, творчих фахівців.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань здійснюється на індивідуальних заняттях. Робота над індивідуальним завданням повинна бути завершена письмовим звітом, що містить:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст.

3. Вступ.

4.Основний виклад матеріалу.

5. Висновки.

6. Список літератури.

7. Додатки.

Обсяг звіту – 10 сторінок комп’ютерного тексту 14 шрифту через 1,5 інтервал.

Результати індивідуальної роботи студентів перевіряються, оцінюються, можуть бути заслухані на наукових семінарах та круглих столах кафедри, загальноакадемічних студентських наукових конференціях, міжвузівських науково-практичних конференціях тощо.

Таким чином, індивідуальні завдання дозволяють студентам навчатися відповідно з рівнем їхньої підготовки та сприяють розвитку у них індивідуальних здібностей.

Консультативні заняття по індивідуальним завданням проводяться у позанавчальний час за окремим графіком.

3.1. Варіанти індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни

 1. Проаналізувати формування і розвиток Європейського Союзу.

 2. Проаналізувати сучасний суспільно-політичний розвиток країн-учасниць ЄС.

 3. Проаналізувати сучасний соціально-економічний розвиток країн-учасниць ЄС.

 4. Дослідити основні чинники, що впливають на стабільність соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку країн-учасниць ЄС.

 5. Охарактеризувати демографічну ситуацію в країнах ЄС.

 6. Провести аналіз енергетичної ситуації в Європі.

 7. Проаналізувати енергетичні проблеми в Україні та країнах ЄС.

 8. Зробити порівняльний аналіз соціально-економічної ситуації в Україні та країн ЄС.

 9. Дослідити переваги та недоліки науково-технічного прогресу у країнах ЄС.

 10. Дати характеристику діяльності основних інституцій ЄС.

 11. Проаналізувати місце і роль України в системі міжнародної безпеки.

 12. Проаналізувати сутність основних цілей та компетенцій ЄС.

 13. Проаналізувати Європейський Союз як багаторівневу модель управління.

 14. Проаналізувати погляди зарубіжних та вітчизняних вчених на проблему європейської інтеграції.

 15. Дослідити механізм функціонування наднаціональних інституцій ЄС.

 16. Проаналізувати глобальні проблеми сучасної цивілізації та українську економіку.

 17. Проаналізувати демографічну ситуацію на Україні та у країнах ЄС: проблеми та шляхи її вирішення.

 18. Порівняти роль держави у вирішенні проблеми зростання народонаселення у європейських країнах та в Україні.

 19. Проаналізувати діяльність Ради Європи на сучасному етапі.

 20. Розкрити основні завдання діяльності Європейського Парламенту.

 21. Висвітлити особливість функціонування Європейської Ради та Європейської Комісії.

 22. Проаналізувати механізм боротьби зі злочинністю у країнах ЄС та в Україні.

 23. Охарактеризувати проблему міжнародної злочинності та наркоманії у країнах ЄС та в Україні.

 24. Дослідити особливість мовної політики у країнах ЄС.

 25. Охарактеризувати особливість правозахисної системи у ЄС.

 26. Проаналізувати Європейське право.

 27. Проаналізувати особливість європейського міграційного законодавства.

 28. Охарактеризувати найбільші європейські вищі навчальні заклади.

 29. Проаналізувати основні проблеми вищої освіти в Україні на сучасному етапі.

 30. Проаналізувати місце і роль України у євроінтеграційних процесах.

 31. Охарактеризувати проблему міграції в сучасній Україні.

 32. Проаналізувати науково-технічний прогрес країн ЄС.

 33. Висвітлити історичну роль відомих європейських політичних діячів.

 34. Проаналізувавти внесок європейських економістів у розвиток української економіки.

 35. З’ясувати та розкрити сутність міжнародного поділу праці.

 36. Проаналізувати особливості характеру та способу життя українців та європейців.

 37. Охарактеризувати вплив європейської культури, мистецтва та музики на становлення світоглядних переконань українців.

 38. Розкрити специфіку підготовки державних службовців в сучасній Україні та у країнах ЄС.

 39. Спроектувати модель розвитку України за умови її вступу в ЄС.

 40. Розробити модель удосконалення системи державного управління в Україні на основі існуючого європейського досвіду державного управління.