Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yakist_produktsiyi_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
337.92 Кб
Скачать

Ільченко Вікторія Миколаївна Якість продукції

Навчально-методичний посібник

Якість продукції : навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»./ Ільченко В.М. – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 33 с.

Навчально-методичний посібник призначений надати допомогу студентам організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни «Якість продукції» з метою набуття навичок з управління якістю продукції, вивчення основ стандартизації, сертифікації і метрологічного забезпечення якості продукції. Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», програми навчальної дисципліни. Призначається для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання, а також викладачів дисципліни «Якість продукції».

ББК 65.291.823.2

І - 49

Підп. до друку _________ Формат ______Папір друк.

Ум. друк. арк.____ Тираж__________ Замовлення №______

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. Політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

- 0-