Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yakist_produktsiyi_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
337.92 Кб
Скачать

Бібліографічний список:

[2, 4, 13, 19].

Тема 4. Методи визначення рівня якості продукції

Мета роботи: поглиблення та систематизація теоретичних знань з питань використання методів визначення рівня якості виробів

План

 1. Загальні положення.

 2. Характеристики розсіяння випадкових величин.

 3. Визначення точності статистичних показників рівня якості виробів.

 4. Експертний метод визначення показників якості продукції.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу. Студенти повинні самостійно ознайомитися з джерелами інформації, виділити головне, при необхідності законспектувати та відповісти на питання для самоконтролю.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

 3. Підготовка конспекту з теми.

Питання для самоконтролю

 1. Де використовується статистичний метод визначення показників якості продукції?

 2. В чому полягають статистичний та експертний методи визначення якості продукції?

 3. Які переваги має статистичний метод визначення показників якості виробів?

 4. Наведіть приклади випадкових та системних величин?

 5. Який допуск розміру називають технологічним?

 6. Що називають розсіянням випадкової величини?

 7. Що називають полігоном, гістограмою, кривою розсіяння та середнім квадратичним відхиленням випадкових величин? Поясніть порядок їх побудови.

 8. Охарактеризуйте закони розподілу Сімптона та Гаусса.

 9. Як визначають дисперсію випадкових величин?

 10. Що називають математичним сподіванням?

 11. За допомогою яких законів визначають статистичні показники якості виробів?

 12. Чим відрізняються статистичні експериментальні показники якості виробів від теоретичних?

 13. Де використовують експертний метод вимірювання та які вимоги ставлять до нього?

 14. Що таке обов’язкове та самостійне тестування експертів?

 15. Назвіть способи проведення експертизи?

 16. В чому полягає ранжирування та що називають рангом?

 17. Які знаєте способи порівняння якості продукції?

 18. Що таке попарне та повне порівняння об’єктів експертизи?

 19. Як підвищують точність результатів експертизи та що таке метод послідовного наближення?

 20. Розкрийте суть та можливості використання метода Дельфі.

 21. Наведіть основні математичні моделі, які використовують при прогнозуванні економічних процесів.

 22. Охарактеризуйте методи прогнозування управлінських рішень з позицій їх оцінки за вартістю та трудомісткістю.

Бібліографічний список:

[1, 12, 22, 26].

Змістовий модуль 2. Системи забезпечення якості продукції на підприємстві

Тема 5. Системи забезпечення та управління якістю продукції

Мета роботи: поглиблення та систематизація теоретичних знань з питань систем забезпечення та управління якістю продукції

План

 1. Основні напрямки підвищення якості продукції.

 2. Завдання служб з контролювання якості продукції.

 3. Види технічного контролю якості продукції.

 4. Види випробування якості продукції.

 5. Системи управління якістю продукції.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу. Студенти повинні самостійно ознайомитися з літературою та відповісти на питання для самоконтролю.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

 3. Підготовка конспекту з теми.

Питання для самоконтролю

 1. На якій підставі розробляють нову продукцію?

 2. Перелічіть основні рушії технічного прогресу.

 3. Які є основні напрямки розвитку нової техніки?

 4. Що є основою забезпечення конкурентоспроможності нової продукції?

 5. Як організовують забезпечення заданої якості продукції?

 6. Які знаєте основні гасла та стратегію передових підприємств?

 7. Яке значення віддають стандартизації та метрології у забезпеченні рівня якості продукції?

 8. Які організації та підрозділи займаються якістю продукції?

 9. Перелічіть права органів та служб контролювання якості продукції?

 10. Як класифікують види продукції та стадії її випробування?

 11. Що розуміють під системою управління якістю продукції?

 12. Які знаєте критерії забезпечення заданої якості продукції?

 13. Що знаєте про систему забезпечення якості продукції в Україні?

 14. Поясніть суть та мету контролювання продукції на всіх стадіях її розроблення, виготовлення, використання та зберігання.