Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Podatki_-_Podatok_na_pributok_pidpriyemstv.ppt
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.72 Mб
Скачать

Тема 10

Податок на прибуток підприємств

Версія станом на 21.06.2012

1

План

1. Елементи податку на прибуток підприємств.

2. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств.

Література

Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. №2756-VІ, розділ 3 (ст. 133 – 161) “Податок на прибуток підприємств” (зі змінами та доповненнями).

Новації Кодексу, спрямовані на розвиток економіки

Зміст новації:

Мета:

залучення інвестицій:

запровадження (до 2016 р.) 0 ставки податку для

новоутворених суб'єктів господарювання-юридичних осіб, а також підприємств з оборотом до 3 млн. грн.; (ст.154);

запровадження на 10 р. звільнення від оподаткування прибутку підприємств галузей легкої промисловості (крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині) та

суб’єктів господарської діяльності від надання готельних послуг, підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості;

підприємств галузі електроенергетики від продажу електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії (п.11.3 прикінцевих положень).

Забезпечення умов для структурної перебудови економіки України, збільшення частки високотехнологічних підприємств

Стимулювання ділової та інвестиційної активності

оновлення основних засобів:

Стимулювання оновлення

Запровадження 5 методів нарахування амортизації, в т.ч. методів основних засобів прискорення амортизації по 16 групам основних засобів, передбачених

бухгалтерським обліком (ст.145.1.4).

заходи енергозбереження:

подовження дії норм, що направлені на стимулювання підприємств

Створення мотиваційних

до здійснення енергозберігаючих заходів та реалізації енергоефек-

умов для розвитку

тивних проектів (ст.158).

 

 

4

Новації Кодексу, спрямовані на підвищення міжнародного рейтингу податкової системи

 

 

Зміст новації:

Мета:

 

запроваджено визначення податкових

 

зобов'язань на підставі даних бухгалтерського

 

обліку із розрахунком податкових різниць:

Підвищення міжнародного

־

платники податку самостійно визначають суми податку, що

рейтингу податкової

підлягають сплаті, доходи і витрати нараховуються з моменту їх

системи України

виникнення, незалежно від дати надходження; податкові

Скорочення витрат

зобов’язання визначаються на підставі даних бух обліку із

застосуванням податкових різниць (ст. 152);

коштів та часу на ведення

-скасовано сплату авансових внесків при виплаті дивідендів для

податкового обліку

окремих суб'єктів, зокрема фізичних осіб (ст. 153);

Гармонізація податкового

 

 

 

 

-переведено страховиків на загальні правила оподаткування

та бухгалтерського обліку

прибутком (при річному перехідному періоді) (ст. 156);

 

-

удосконалено оподаткування операцій з цінними паперами, що

 

унеможливить використання “технічних” акцій (ст. 153);

 

-встановлено річний період

для поворотної фінансової

 

допомоги, отриманої від засновників протягом якого така допомога

 

не оподатковується (п.135.5.6 ст. 135);

 

-

 

запроваджено міжнародні стандарти бух обліку, спрощення

 

системи бухгалтерського обліку для малих підприємств.

 

впровадження механізму звичайних цін:

Створення рівних умов

 

з одночасним наданням права платнику податку узгоджувати з

 

конкурентоспроможності5

контролюючими органами порядок формування цін (ст. 39)

Основні елементи податку на прибуток підприємств:

Платники податку на прибуток підприємств 133

Об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств 134

База податку 149

Ставка податку на прибуток підприємств 151

Порядок визначення доходів та їх склад 152

Податкові періоди та звітність з податку на прибуток 152.9

6

Резиденти: суб’єкти господарювання – юридичні

особи; управління залізниці; підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи; неприбуткові установи та організації; відокремлені підрозділи.

Нерезиденти: юридичні

особи; постійні представництва нерезидентів

Порядок обчислення

Податкова база - грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування (Σ доходів –

собівартість та Σ інших витрат)

х

Ставка податку

=

Сума податку на прибуток підприємств

МОДЕЛЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

 

 

ПІДПРИЄМСТВ

 

 

 

 

 

Прибуток резидента, нерезидента із джерелом

 

 

походження з України та за її межами, який

 

 

визначається шляхом зменшення суми доходів

 

 

звітного періоду на собівартість реалізованих товарів,

 

Об’єкт

виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат

 

звітного податкового періоду

 

 

 

 

оподаткуван

 

 

0, 4, 6, 12,

 

ня(ст. 134)

 

 

Платники

 

 

Ставка

15, 20%

 

 

(нерезид.)

податку

 

 

податку

 

(ст. 133)

Податок на

 

(ст. 151)

 

 

 

 

21%

 

прибуток

 

 

 

 

 

 

Порядок

підприємств

 

 

 

 

 

Податковий

 

обчисленн

 

 

 

я

 

 

період

 

(ст. 135-150,

 

 

 

 

152)

 

 

 

 

152)

 

 

 

 

Строки

Строки

Календарний квартал

Календарне півріччя

сплати

подачі

Календарні три

 

звітності

 

квартали

 

 

 

 

Календарний рік

Протягом 10 днів після

По завершенню звітного періоду

 

граничного строку подачі

40 (60) календарних днів

 

декларації

 

 

 

 

Особливості справляння податку на прибуток підприємств:

Особливості визначення та визнання доходів 135

Особливості врахування витрат 138

Особливості нарахування амортизації 144

Методи нарахування амортизації основних засобів 148

Операції особливого виду 153

Звільнення від оподаткування 154

8

Ст. 133.

 

 

Платники податку на прибуток

- з числа резидентів є:

1)

суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність

як на території України, так і за її межами;

2)

управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності

залізничного транспорту;

3)

підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи,

які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту;

4)

неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від

неосновної діяльності та/або доходів;

5)

відокремлені підрозділи платників податку.

- з числа нерезидентів є:

1)

юридичні особи, що створені в будь-якій організаційно-правовій формі,

та отримують доходи з джерелом походження з України;

2)

постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом

походження з України.

- Національний банк України.

- Установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства .

9

Ст. 134.

Об’єкт

 

оподаткування податком на прибуток підприємств

прибуток із джерелом

 

походження з України та за

дохід (прибуток)

її межами,

який визначається шляхом

нерезидента,

зменшення суми доходів

що підлягає

звітного періоду на

оподаткуванню з

собівартість реалізованих

джерелом походження

товарів, виконаних робіт,

з України

наданих послуг та суму інших

 

витрат звітного податкового

 

періоду

 

Ст. 149

Податкова база

податку на прибуток підприємств

Податковою базою податку на прибуток підприємств визнається грошове вираження прибутку

як об'єкта оподаткування

Ст. 134.1.1

Ст. 134.1.2

 

прибуток із джерелом

дохід (прибуток)

походження з України та за

нерезидента,

її межами,

що підлягає оподаткуванню з

який визначається шляхом зменшення

суми доходів звітного періоду на

джерелом походження з України

собівартість реалізованих товарів,

 

виконаних робіт, наданих послуг та

 

суму інших витрат звітного

 

податкового періоду

 

 

11

Ст. 151

Ставки податку на прибуток підприємств

Основна

ставка

16%

З2014 року

Ставки

перехідного

періоду

23,21,19 %

23% у 2011 році

21% у 2012 році

19% у 2013 році

Додаткові ставки

0, 4, 6, 12, 15 і 20 %

Страхова діяльність

Нерезиденти

12