Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Organizatsiya_virobnitstva_metoda_dlya_kursovoy_nov.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
745.98 Кб
Скачать

29

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова аКадемія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

ОРгаНіЗація виробництва

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи

для студентів денного і заочного факультету,

які навчаються з напряму

0501 „Економіка і підприємництво”

за спеціальністю 6.050100 “Економіка підприємства”

Дніпропетровськ - 2007

Організація виробництва: Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи. ‑ Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2007. ‑ 28с.

Методичні рекомендації до написання курсової роботи призначені для студентів денного і заочного факультету і містять тематику та методичні рекомендації до її виконання.

Мета даних методичних рекомендацій допомоги студентам при написанні курсової роботи, яка передбачена планом навчальної підготовки студентів з напрямку 0501 „Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.050100 “Економіка підприємства”.

Укладачі:

О.Б. Ватченко –

Є.Ш. Ісхаков –

О.В. Оскома –

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДДФА

ст. викладач кафедри економіки підприємств

ст. викладач кафедри економіки підприємств

Рецензенти:

І.К. Карасьов –

О.О. Івлєв –

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДДФА

к.т.н., доцент, зав. кафедри менеджменту УДХТУ

Відповідальний за випуск:

О.Б. Ватченко

‑ к.е.н., доцент, зав. кафедри економіки підприємств

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

економіки підприємств

Протокол № 6 від 15.01.07

 Дніпропетровська державна фінансова академія

ВСТУП

Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму 0501 „Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.050100 „Економіка підприємства” передбачено вивчення нормативної дисципліни „Організація виробництва”.

Виконання курсової роботи з дисципліни „Організація виробництва” є однією зі складових частин навчального процесу і являє собою завершення вивчення дисципліни у підготовці бакалаврів з економіки.

Курсова робота – одна з основних і ефективних форм самостійної роботи студентів. Вона підводить підсумки вивчення теоретичного курсу, опрацювання студентами індивідуальних і практичних завдань. Підготовка курсової роботи є складовою частиною навчального процесу, сприяє поглибленню і узагальненню знань, отриманих за час навчання, набуттю навичок самостійної роботи з науковою, методичною, довідковою літературою, узагальненню та аналізу економіко-статистичних даних.

Мета курсової роботи – перевірити ступінь засвоєння студентами теоретичних і практичних питань з організації виробництва, підготовленість їх до проведення самостійної науково-дослідної роботи, уміння використовувати методи економічного аналізу, літературні джерела для обґрунтування доцільності та ефективності теоретичних і практичних висновків, пропозицій.

Написання курсової роботи включає в себе опрацювання практичної та теоретичної частин. Для написання теоретичної частини курсової роботи студент обирає одну із запропонованих тем, що стосуються різних напрямків виробничої діяльності підприємства, які вивчає “Організація виробництва”. Бажано, щоб обрана тема відповідала особистому науковому і професійному інтересу студента, або була пов’язана з його практичною діяльністю.

Для виконання курсової роботи студенту необхідно ознайомитись з науковою, довідковою і методичною літературою, досвідом роботи промислових підприємств з обраної проблематики. Використати матеріали практичних та індивідуальних завдань. Рекомендується також використовувати матеріали конкретних підприємств та їх підрозділів з тих питань, що розглядаються в курсовій роботі, а саме: статистичні, аналітичні та розрахункові дані.