Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
512.51 Кб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

МАРКЕТИНГ

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Дніпропетровськ – 2012

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЦЕНТР ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

МАРКЕТИНГ

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для студентів заочної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,

6.030508 «Фінанси і кредит»

Дніпропетровськ – 2012

УДК 334.75:338.26

ББК 65.291.231.1

С 65

Маркетинг: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання.– Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 56 с.

Навчально-методичний посібник призначений надати допомогу студентам організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг» з метою засвоєння теоретичного матеріалу та набуття навичок з маркетингу. Посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», програми навчальної дисципліни. Призначається для студентів вищих навчальних закладів заочної та дистанційної освіти, а також викладачів дисципліни «Маркетинг».

Автор:

К.О. Сорока

 • старший викладач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

І.Д. Падерін

С.К. Кучеренко

 • доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки підприємств

Дніпропетровської державної фінансової академії

 • кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і управління підприємством Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

Відповідальний за випуск:

Н.І. Редіна

 • кандидат економічних наук, завідувач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено Вченою радою факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № 4 від 06.02.2012 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

менеджменту

Протокол № 5 від 12.12.2011 р.

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………

4

1. Програма навчальної дисципліни……………………………………….

6

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи ………………………

8

3. Методичні рекомендації до практичних занять ……………………..

44

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань …..

45

5. Методичні рекомендації і завдання до виконання домашньої контрольної роботи ………………………………………………...........

47

6. Підсумковий контроль……………………………………………………

52

7. Список рекомендованої літератури……………………………...............

54

ВСТУП

В умовах становлення ринкової економіки важливим чинником успішного функціонування вітчизняного підприємства є його переорієнтація на засади маркетингу. Власне впровадження концепції маркетингу у практику дає можливість формувати раціональні виробничі програми, оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.

Як ефективно працювати на ринку? Як найкраще задовольнити потреби споживача? Як правильно оцінити своїх конкурентів, їх сильні та слабкі сторони? Як вдало вибрати «нішу» на ринку чи сферу господарської діяльності? На всі ці та багато інших запитань допоможе дати відповідь маркетинг.

Успішне використання концепції маркетингу українськими підприємствами передбачає вивчення досвіду маркетингової діяльності в розвинутих країнах світу і адаптацію теорії та практики маркетингу до умов вітчизняного ринку.

Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг»є формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності.

Предметом навчальної дисципліни є:процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

 • Інструментальні: здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету та ін.); здатність ефективно організовувати свій робочий час.

 • Міжособистісні: здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації; здатність працювати у команді та в міжнародному контексті; здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності; прихильність до етичних цінностей.

 • Системні:здатність застосовувати знання з маркетингу у професійній діяльності в сучасних організаціях як відкритих соціально-економічних системах.

 • Спеціальні:здатність використовувати у професійній діяльності досягнення маркетингу; вміння розробляти комплекс маркетингу на товар; здатність організувати роботу з дослідження ринку; вміння формувати структуру служби маркетингу фірми; здатність проводити товарну політику та політику розподілу; вміння формувати цінову політику підприємства; організувати рекламну діяльність фірми та визначити економічний ефект.

Засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни «Маркетинг» передбачає, що студенти вже мають знання з дисциплін «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Паблік рилейшнз» та інші. Разом з тим вона започатковує цикл управлінської підготовки і передує вивченню дисциплін «Економічний аналіз», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Податкова система» та інші.

Цей посібник не є альтернативою підручникам і навчальним посібникам з маркетингу для отримання фундаментальних знань, його призначення – допомогти студентам правильно організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни.

Структурними складовими посібника є:

 • Програма навчальної дисципліни.

 • Методичні рекомендації до самостійної роботи до кожної теми дисципліни. В цьому блоці в розрізі кожної теми наводяться мета заняття, план вивчення теми, методичні рекомендації до вивчення теми, завдання до самостійної роботи, питання до самоконтролю (вони концентрують увагу студентів на найсуттєвіших питаннях, вказують на найважливіші аспекти теми, допомагають засвоїти матеріал), тести, за допомогою яких студент може перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу.

 • Методичні рекомендації до семінарських занять. В цьому блоці надаються план семінарського заняття, питання для обговорення та задача.

 • Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань. В цьому блоці надаються перелік тем індивідуальних завдань та план написання індивідуального завдання.

 • Підсумковий контроль. В цьому блоці надається порядок підсумкового контролю.

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», програмами навчальної дисципліни «Маркетинг» та розрахований на студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІVрівні акредитації, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалаврів, а також викладачів навчальної дисципліни «Маркетинг».

Соседние файлы в папке учеба