Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
512.51 Кб
Скачать

6. Підсумковий контроль

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю (іспиту).

Іспит проводиться у письмовій формі. Екзаменаційні завдання до іспиту складаються на основі програми навчальної дисципліни «Маркетинг». Екзаменаційний білет включає:

 • Теоретичні запитання за програмою начальної дисципліни.

 • Одне ситуаційне завдання.

 • Тестові завдання.

Критерії та шкала оцінювання знань програмного матеріалу доводяться до відома студентів до початку іспиту.

Перелік питань до іспиту

 1. Визначення та суть маркетингу.

 2. Основні поняття маркетингу.

 3. Етапи розвитку сучасного маркетингу.

 4. Концепції маркетингу.

 5. Принципи маркетингу.

 6. Функції маркетингу.

 7. Види маркетингу.

 8. Визначення ринків та їх класифікація.

 9. Мікросередовище фірми.

 10. Макросередовище (зовнішні фактори маркетингу).

 11. Сегментування ринку.

 12. Цільовий ринок товарів.

 13. Позиціонування товару на ринку.

 14. Прийняття рішень про купівлю товару.

 15. Поведінка організацій на ринку.

 16. Роль дослідницької функції маркетингу.

 17. Маркетингова інформаційна система.

 18. Первинна інформація.

 19. Вторинна інформація.

 20. Процес маркетингового дослідження.

 21. Оцінка ринкових можливостей фірми.

 22. Класифікація товарів.

 23. Рівні товару.

 24. Життєвий цикл товару.

 25. Товарні марки, дизайн товару.

 26. Упаковка, маркування товару.

 27. Сервісне обслуговування.

 28. Планування нових товарів.

 29. Конкурентоспроможність товару.

 30. Пробний маркетинг.

 31. Ціна і попит.

 32. Встановлення ціни на новий товар.

 33. Стратегії цін.

 34. Метод ціноутворення „середні витрати плюс прибуток”.

 35. Ціна на основі аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку.

 36. Метод ціноутворення на основі відчутної цінності товару.

 37. Вибір ціни на основі рівня поточних цін.

 38. Встановлення ціни на основі торгів.

 39. Державна політика регулювання цін.

 40. Види реклами.

 41. Засоби поширення реклами.

 42. Рекламний бюджет фірми.

 43. Методи стимулювання збуту товару.

 44. Прямий маркетинг.

 45. Індивідуальний продаж товарів.

 46. Робота з громадськістю.

 47. Оцінка ефективності реклами.

 48. Просування товару і правовий захист споживачів.

 49. Функції товароруху.

 50. Структура каналів товароруху.

 51. Види каналів збуту.

 52. Етапи вибору каналів збуту.

 53. Методи збуту товарів.

 54. Типи маркетингових систем (вертикальні та горизонтальні).

 55. Регулювання діяльності учасників товароруху.

 56. Організація маркетингової діяльності.

 57. Принципи організації служби маркетингу.

 58. Основні типи організаційної структури служби маркетингу.

 59. Маркетинговий контроль.

 60. Типи маркетингового контролю.

 61. Ревізія маркетингу.

 62. Система планування маркетингу.

 63. Планування процесу стратегічного маркетингу.

 64. Реалізація процесу стратегічного маркетингу.

 65. Контроль процесу стратегічного маркетингу.

7. Список рекомендованої літератури Основна література

 1. Маркетинг: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.Д. Падерін, К.В. Комарова, К.О. Сорока, С.А. Шмельова; за ред. академіка АЕНУ Н.І. Редіної – Дніпропетровськ: ДДФА, 2007. – 200 с.

 2. Падерин И.Д. Маркетинг: Учебное пособие для студентов экономических специальностей высших учебных заведений. – Днепропетровск, ДГФЭИ. – 2001. – 152с.

 3. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.: Ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422 с.

 4. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 326 с.

 5. Теорія і практика маркетингу в Україні: Монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.Я. Кардаш, В.П. Пилипчук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2005. – 584 с.

 6. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник/ За редакцією Л.А. Мороз. – 2-е вид. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід” 2002. -244с.

 7. Маркетинг: принципи і функції. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – 3-є видання перероб. і доп. / За ред. О.М. Азарян. – Харків: Студцентр, 2002. – 320 с.

 8. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний посібник. /За загальною редакцією В.В. Липчука. – Львів: «Новий Світ – 200»; «Магнолія плюс». – 2003. -288с.

 9. Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 р. // Законодавство про рекламу – К.: Спілка рекламістів України, 1998. – 53 с.

Соседние файлы в папке учеба