Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
512.51 Кб
Скачать

Тема 11. План маркетингу підприємства

Мета заняття: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань про план маркетингу підприємства.

План

1. Система планування маркетингу.

2. Планування процесу стратегічного маркетингу.

3. Реалізація процесу стратегічного маркетингу.

4. Контроль процесу стратегічного маркетингу.

Система планування маркетингу.Маркетинговий план є сукупністю рішень, які виникають з аналізу поточного стану, і передбачуваної майбутньої діяльності підприємства, що гарантує зростання рівня задоволення потреб покупців, а разом з тим сприяє зміцненню позицій на ринку.

Планування маркетингу – це логічна схема діяльності, спрямована на встановлення ринкових цілей і визначення способів їх реалізації. Маркетинговий план одночасно виступає як важливий інструмент контролю керівництва за реалізацією ринкових цілей і стратегій.

В практичному розумінні маркетинговий план можна представити як документ, опрацьований на основі певних процедур, які виконують наступні функції:

- пізнавальну – як результат аналізу і прогнозів відповідальних засобів підприємства і умов його оточення;

- координаційну – як основа для визначення завдань служб підприємства і засад їх співпраці;

- версифікаційну – як джерело оцінки реальності прийнятих передумов стосовно обсягу продажу товарів і послуг на ринку;

- мотиваційну – як основа побудови однакових умов спільної праці з метою концентрації зусиль всього колективу на досягнення спільних цілей;

- контрольну – як сукупність показників, які становлять основу регулювання завдань, контролю ефективності маркетингової діяльності.

Маркетинговий план будується за такою структурою:

1. Резюме.

2. Вступ – що фірма хоче зробити.

3. Маркетинговий аналіз.

3.1. Ринок:

3.1.1. Весь ринок, потенційний ринок, галузь;

3.1.2. Цільовий ринок.

3.2. Конкурентне середовище.

3.3. Технологічне середовище.

3.4. Соціально-правове і політичне середовище.

4. Аналіз цільових ринків.

5. Сильні і слабкі сторони.

6. Цілі маркетингової діяльності.

7. Маркетингова стратегія (товар, ціна, реклама, збут, кадри).

8. Гармонограма реалізації і контролю.

9. Фінансова характеристика.

10. Висновки.

Завдання до самостійної роботи

  1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

  2. Вивчення основних термінів за темою.

  3. Відповіді на контрольні запитання та тести.

  4. Підготовка до домашньої контрольної роботи.

Питання для самоконтролю

1. Поясніть суть маркетингового планування.

2. Які функції виконує маркетинговий план?

3. Визначте суть маркетингових планів та їх види.

4. Яким чином ув’язують маркетингові плани?

5. Перелічіть складові частини маркетингового плану.

Тестові завдання

1. До якого з видів плану відноситься ситуаційний аналіз?

а) тактичного;

б) стратегічного;

в) короткотермінового;

г) довготермінового;

д) аналітичного.

2. Який план включає розробку методів стимулювання продажу?

а) тактичний;

б) стратегічний;

в) короткотерміновий;

г) довготерміновий;

д) аналітичний.

3. До якої з функції відноситься планування маркетингу?

а) аналітичної;

б) виробничо-збутової;

в) управління і контролю;

г) виробничо-технічної;

д) ревізійної.

4. Вказати правильний варіант послідовності розробки плану маркетингу:

а) висування цілей, ситуаційний аналіз, стратегія і тактика контролю;

б) ситуаційний аналіз, висування цілей, стратегія і тактика контролю;

в) стратегія і тактика контролю, висування цілей, ситуаційний аналіз;

г) у переліку немає правильної відповіді.

5. Які вимоги має задовольняти план маркетингу?

а) він має бути стабільним, щоб його можна було виконувати та оцінювати хід виконання;

б) він має бути гнучким, щоб постійно пристосовуватися до зовнішнього середовища фірми;

в) він має відповідати вимогам п.1 і вимогам п. 2;

г) у переліку немає правильної відповіді.

6. Основними напрямами розвитку фірми в межах стратегічного планування є:

а) інтенсивний розвиток;

б) інтеграційний розвиток;

в) диверсифікаційний розвиток;

г) усі ці напрями заслуговують на увагу;

д) у переліку немає правильної відповіді.

7. Визначення стратегії розвитку фірм як завершального етапу стратегічного планування має на меті:

а) оцінити перспективу виробництва чи торгівлі товарами;

б) виявити бажані для фірми сфери виробництва товарів;

в) визначити бажані для фірми ринкові ніші;

г) вибрати реальні орієнтири щодо доходів чи прибутків;

д) у переліку немає правильної відповіді.

8. Визначення мети та завдання фірми в межах стратегічного планування необхідне для того, щоб:

а) наочніше продемонструвати свої наміри цільовій аудиторії;

б) конкретизувати програму фірми, завдання кожному підрозділу та контролювати їх виконання;

в) зареєструвати фірму в органах місцевої влади;

г) узяти кредит у банку і вступити в одну із громадських асоціацій;

д) у переліку немає правильної відповіді.

Бібліографічний список: [1-8].

Соседние файлы в папке учеба