Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
512.51 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Вивчення основних термінів за темою.

 3. Відповіді на контрольні запитання та тести.

 4. Підготовка до домашньої контрольної роботи.

Питання для самоконтролю

1. За якими ознаками класифікуються товари?

2. Перелічіть рівні товару та охарактеризуйте їх.

3. Поясніть суть концепції життєвого циклу товару.

4. Дайте визначення таким термінам: марка, марочна назва, марочний знак, товарний знак. Наведіть приклади.

5. Назвіть основні функції упаковки.

6. Розкажіть про мету, роль та порядок функціонування служби сервісу.

7. Що таке пробний маркетинг?

Тестові завдання

1. Ринок товарів споживчого призначення складається з:

 1. компаній, що купують товари для послідовної реалізації споживачам;

б) покупців, які купують товари для особистого споживання;

в) людей, які купують товари для продажу;

г) окремих осіб, які купують промислові товари;

д) фірм – виробників готової продукції.

2. Вид конкуренції, що відіграє вирішальну роль на ринках готової продукції у розвинених країнах:

 1. цінова;

б) нецінова.

3. Рівнем товару – є:

 1. перший;

б) за задумом;

в) вищий.

4. Фірма отримає максимальний прибуток на стадії життєвого циклу товару:

 1. упровадження;

б) спаду;

в) зрілості;

г) зростання.

5. Конкурентоспроможність товару – це:

 1. найвищий у світі рівень якості;

б) спроможність товару конкурувати на світовому ринку;

в) спроможність товару конкурувати з аналогічними видами продукції на світовому ринку;

г) спроможність товару конкурувати з аналогами на конкурентному ринку у певний період часу;

д) найнижча собівартість.

  1. Складниками конкурентоспроможності товару є:

 1. технічний рівень;

б) ефективність реклами;

в) сертифікована система забезпечення якості;

г) базисні умови контракту.

  1. Чи можна зробити висновок щодо конкурентоспроможності товару, визначивши його повну відповідність вимогам міжнародного стандарту?

 1. так;

б) ні.

  1. Уникнути ризику юридичної відповідальності за безпеку продукції можна:

 1. зміною продукції;

б) оцінкою проекту та дослідного зразка на безпеку;

в) пошуком ринку, де ці вимоги не є обов’язковими;

г) гармонізацією технічних умов з міжнародним стандартом;

д) розробкою чіткої інструкції для споживача;

е) використанням попереджувального маркірування.

  1. Торговельна марка – це:

 1. будь-яка назва, знак, символ, малюнок або їх комбінація, що використовується для позначення товарів фірми і відрізняє їх від товарів конкурентів;

б) будь-яка назва, знак, символ, малюнок або їх комбінація, що використовується для позначення товарів фірми-виробника, під яким вони продаються по всій державі;

в) будь-яка назва, знак, символ, малюнок або їх комбінація, яка використовуються для позначення товарів фірми, зареєстровані згідно з законом, що надають власнику виключне право на їх використання.

  1. Види сервісу – це:

а) перший;

б) післяпродажний;

в) організаційний.

  1. Процес розробки нового товару – це:

 1. визначення завдань;

б) збір інформації;

в) генерація ідей.

  1. Маркетинг починається:

 1. з розробки та виробництва товару;

б) з вивчення ринку та попиту споживачів;

в) з інформаційної рекламної кампанії.

13. Стратегія розробки нових товарів включає в себе:

а) добір ідей;

б) аналіз можливостей виробництва і збуту;

в) добір партнерів.

14. Випробування нового товару за ринкових умов - це:

 1. пробний маркетинг;

б) позиціонування;

в) прямий маркетинг.

15. Які види діяльності входять до переліку обов’язків менеджера з розробки нових продуктів?

  1. складання планів маркетингу;

б) вироблення стратегії реклами;

в) розробка бюджету;

г) підготовка персоналу зі збуту;

д) усі види.

16. З яких причин підприємство виходить на ринок з новим товаром:

 1. зниження попиту на старий товар;

б) після зниження попиту на старий товар приймається нова маркетингова концепція, яка не приносить результатів, що очікуються;

в) попит на старий товар падає. Нова маркетингова концепція не приносить результатів, що очікуються. Витрати на маркетинг значно зростають, але збитковість товару і зниження прибутку не припиняються;

г) попит на старий товар постійний, але витрати на маркетинг є неприпустимо високими;

д) зниження попиту на старий товар призведе до зниження прибутку і збитковості товару;

е) наявність на ринку сильної конкуренції.

Бібліографічний список: [1-8].

Соседние файлы в папке учеба