Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
512.51 Кб
Скачать

Додаткова література

 1. Маркетинг /У. Руделиус и др. – М.: ДеНово, 2001. - 706с.

 2. Дж. О’Шонесси Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольской. – СПб: Питер, 2001. – 864 с.

 3. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка””, 2003. – 384с.

 4. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. -152с.

 5. Ермаков В.В. Рекламное дело: Учеб. пособие. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 184 с.

 6. Голубкова Е. Маркетинговые коммуникации (2-е издание) – М.: Финпресс, 2003. – 304 с.

 7. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 200 с.

 8. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: Учеб. пособие / Под ред. Н.К. Моисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 304с.: ил.

 9. Акимова И.М. Промышленный маркетинг. – 2-е изд., стер. – К.: О-во «Знання», КОО, 2001. – 294с.

 10. Клофер П. Многоуровневый маркетинг: Как преуспеть в сетевом бизнесе/ Пер. с англ. К. Ткаченко. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 336с.

Періодичні часописи

 1. Маркетинг в Україні

 2. Маркетинг и реклама

 3. Маркетинг в России и за рубежом

 4. Маркетинг

 5. Новый маркетинг

 6. Рекламный мир

 7. Держава та регіони

 8. Вісник економічної науки України

 9. Економіка України

 10. Актуальні проблеми економіки

 11. Время рекламы

 12. Рекламодатель

Internet - ресурси

 1. www.marketing.spb.ru

 2. www.4p.ru

 3. www.marketolog.ru

 4. www.uam.in.ua

 5. www.marketingprogs.com

 6. www.propr.com.ua

 7. www.devbusiness.ru

 8. www.zondmarket.ru

 9. www.managment.com.ua/marketing/

 10. www.pr-chance.kiev.ua

 11. www.krugosvet.ru

 12. www.aup.ru

Навчальна література

Сорока Катерина Олексіївна Маркетинг

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

Маркетинг: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 56 с.

Навчально-методичний посібник призначений надати допомогу студентам організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг» з метою засвоєння теоретичного матеріалу та набуття навичок з маркетингу. Посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», програми навчальної дисципліни. Призначається для студентів вищих навчальних закладів заочної та дистанційної освіти, а також викладачів дисципліни «Маркетинг».

УДК 334.75:338.26

ББК 65.291.231.1

С 65

Підп. до друку _______________ Формат 80*108 1/32Папір друк.

Ум. друк. арк. _4,2__Тираж _______ Замовлення № ____

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

0

Соседние файлы в папке учеба