Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Organizatsiya_virobnitstva_metoda_dlya_kursovoy_nov.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
745.98 Кб
Скачать

1 Загальні положення

Курсова робота з дисципліни „Організація виробництва” виконується студентами економічного факультету денної та заочної форми навчання відповідно до навчального плану.

Мета виконання курсової роботи – закріплення знань студентів, отриманих ними на лекціях, практичних занять, у процесі самостійної роботи та набуття навичок вирішення практичних завдань із питань організації сучасного виробництва.

Курсова робота оформляється у вигляді пояснювальної записки, що містить теоретичні та практичні аспекти.

Основними частинами курсової роботи є:

  1. Рішення завдань організації й проектування виробничих процесів у часі.

  2. Вирішення завдань сіткового моделювання виробничих процесів.

  3. Написання теоретичного огляду запропонованих питань з організації виробничих процесів.

Рекомендується наступний склад і послідовність викладу матеріалів курсової роботи:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст.

3. Вихідні дані й рішення завдань 1-й частини курсової роботи.

4. Вихідні дані й рішення 2-й частини курсової роботи.

5. Реферативний огляд обраних питань.

6. Бібліографічний список.

Курсова робота виконується студентами та здається на кафедру „Економіки підприємств” і захищається до початку екзаменаційної сесії, у визначений розкладом час.

У тих випадках, коли зміст роботи не розкриває її тему, мають місце значні прорахунки у практичній частині і порушення щодо оформлення, курсова робота повертається студенту на доопрацювання, про що робиться відповідний запис на титульній сторінці курсової роботи

Курсова робота оцінюється з урахуванням правильності розрахунків, повноти і якості розкриття теоретичної частини та захисту за чотирибальною системою („відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”).

Без захисту курсової роботи (або захисту на незадовільну оцінку) студент не допускається до іспиту з даної дисципліни.

2 Загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна бути оформлена належним чином на аркушах стандартного формату (А4), зшита й підписана студентом.

Текст роботи повинен бути набраний у текстовому редакторі українською мовою з дотриманням основних вимог:

  • верхнє поле – 2 см;

  • нижнє – 2 см;

  • ліве – 3 см;

  • праве – 1 см;

  • шрифт тексту Times New Roman, 14 кегль.

  • абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати 1,27 см, або п’ять друкарських знаків.

Оформлення тексту курсової роботи.

Заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Розділи повинні мати порядкові номери, які позначаються арабськими цифрами.

Заголовки підрозділів пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї вміщено менше ніж 3 рядки тексту.

Сторінки слід нумерувати арабським цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту.

Формули вставляються прямо в текст за допомогою редактора формул Microsoft Eguation. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадувалися, посередині сторінки, супроводжуючи порядковою нумерацією в дужках у крайньому правому положенні на рядку на рівні формули.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формул слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі.

Пояснення значення кожного символу слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починається з абзацу словом “де” без двокрапки після нього.

Зразок оформлення формул:

, (1.1)

де Мі - потужність і-го виробничого підрозділу підприємства;

Тр – річний фонд часу роботи устаткування;

n кількість одиниць устаткування;

tє – трудоємність виготовлення одиниці виробу.

Таблицю (залежно від її розміру) розташовують під текстом, у якому вперше дається посилання на неї, а при необхідності – у додатку.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках.

На кожну таблицю в тексті повинне бути хоч одне посилання.

Слово “Таблиця” розташовується над таблицею праворуч. Назву таблиці слід друкувати під словом “Таблиця”, симетрично до тексту. У кінці заголовка таблиці крапка не ставиться.

При перенесенні частини таблиці на наступну сторінку допускається заміна її верхніх або бокових заголовків відповідними номерами, нумеруючи арабськими цифрами (як у першій частині таблиці). Слово “Таблиця ____” вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці ____” із зазначенням її номера.

Зразок оформлення таблиць:

Таблиця 1.1

Матриця тривалості виробничого процесу

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом “Рисунок”

Номер і назву ілюстрації розміщують під ілюстрацією.

Додатки розміщуються після основного тексту роботи.

Кожен додаток починається з нової сторінки з вказуванням зверху посередині слова “Додаток __”.

Додатки слід позначати великими літерами українського алфавіту.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Він розташовується під словом “Додаток”.

Додатки мають спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.