Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Планування та контроль персоналу і оплати праці

1. Рівень продуктивності праці визначається за формулою:

ПП=ОВ/або T=/ОВ, (3.43)

де ПП - виробіток за одиницю часу;

0В - обсяг продукції;

- час, витрачений на випуск даної продукції;

t - трудомісткість виготовлення продукції.

2. Рівень продуктивності праці в натуральних одиницях виміру виз­начається за формулою:

, (3.44)

де - продуктивність праці (виробіток) у натуральному виразі,

од./людино-год.

- обсяг виробництва продукції в натуральному виразі, од./рік.

З Норма виробітку розраховується за формулою:

НВ= 1/, (3.45)

де - норма штучного часу, нормо-год.

4. Змінна норма виробітку розраховується за формулою:

, (3.46)

де - тривалість зміни, год.

5. Залежність між темпами зростання виробітку і темпами зниження трудомісткості (t) виражається формулою:

в=, (3.47)

де t - зменшення трудомісткості продукції, %.

Залежність між темпами зниження трудомісткості і темпами зро­стання виробітку:

T=, (3.48)

де в - збільшення норми виробітку, %.

6. Процент зменшення (збільшення) трудомісткості виробничої про­грами в плановому році:

, (3.49)

де - економія робочого часу, нормо-годин;

- трудомісткість виробничої програми в базисному році.

Можливий приріст продукції за рахунок зростання продуктивності праці:

, (3.50)

де - приріст продукції за рахунок підвищення продуктивності праці, %;

- приріст кількості робітників, %;

- приріст обсягу виробництва, %.

7. Розрахунок норми виробітку ()робиться за формулою:

а) для одиничного і дрібносерійного виробництва:

, (3.51)

де - тривалість зміни, хв.

б) для крупносерійного і масового виробництва:

, (3.52)

в) для робіт зі застосуванням землерийних машин:

, (3.53)

де - час на обслуговування робочого місця, хв.;

- час на відпочинок і особисті потреби, хв.;

- час на один цикл роботи, хв.:

Е - ємність ковша, м3;

- коефіцієнт наповнення ковша:

- коефіцієнт розпушування грунту:

г) розрахована по продуктивності машин, апаратів, агрегатів:

, (3.54)

де - нормативна годинна продуктивність машини (апарата);

- коефіцієнт використання машини (апарата) у часі:

, (3.55)

де - час технологічних регламентованих перерв у часі, год.

8. Розрахунок норми обслуговування робиться за формулою:

, (3.56)

де - коефіцієнт, що враховує переходи робітника в процесі роботи.

9. Непряма норма часу для обслуговуючих робітників () розраховується за формулою:

, (3.57)

10. Норма кількості робітників () розраховується за формулою:

, (3.58)

де т - кількість одиниць устаткування, що обслуговується одним робітником;

- коефіцієнт змінності.

11. Норма навантаження на одного облікового працівника:

, (3.59)

де - облікова кількість робітників, осіб;

- корисний фонд часу одного робітника, год.;

сумарна трудомісткість рахункових робітників, осіб-годин.

12. Розрахунок кількості облікових працівників робиться за формулою:

, (3.60)

Фонд оплати праці на основі нормативів його приросту обчислюється за формулою:

ФОП= ФОП·(), (3.61)

де ФОП- фонд оплати праці у базовому періоді;

Но, Нпп, Нв - нормативи приросту фонду оплати праці, відповідно за приріст обся­гів виробництва, продуктивності праці та зниження витрат на одну гривню продукції;

Опр, ППпр,Впр - відповідно приріст обсягів виробництва, продуктивності праці, зниження витрат на одну гривню продукції.

Для ув'язки обсягу виробництва й оплати праці використовують нормативний метод:

ФОП= О∙Н, (3.62)

де О- плановий обсяг виробництва продукції у вартісному виразі;

Н- норматив затрат заробітної плати промислово-виробничого персоналу на одну гривню вартості продукції.

Укрупнено плановий фонд оплати праці розраховують таким чином:

ФОП= ФОПбаз, (3.63)

де - зміна чисельності працівників під дією основних техніко-економічних чин­ників, осіб;

К- темп зростання обсягу виробництва (обсяг виробництва в плановому пері­оді по відношенню до базового), %;

ЗП - середня заробітна плата одного працівника у плановому періоді, грн.,

або ФОП=ЗП ∙ Ч, (3.64)

де Ч- планова чисельність працівників, осіб.

Прямий фонд заробітної плати робітників-погодинників (ФЗП) розраховується за формулою:

ФЗП=, (3.65)

де п - кількість груп робітників-погодинників різних розрядів;

ГТСі - годинна тарифна ставка робітників-погодинників і-го розряду;

Ч- планова чисельність робітників-погодинників і-го розряду;

Т- корисний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника в плано­вому періоді.

Розміри премій відрядникам і погодинникам визначаються за кожною групою робітників, які премію­ються за одні й ті ж показники.

, (3.66)

де - загальна планова сума премій, грн.;

ФЗП, ФЗП- відповідно основний відрядний і погодинний фонд заробітної пла­ти, грн.;

Н, Н- розмір (норматив) премії відповідно відрядників і погодинників. Загальна сума доплат за роботу в умовах, що відрізняються від нормальних, і за надмірну інтенсивність праці визначається за формулою:

Д, (3.67)

де Д - сума доплат за важкі і шкідливі умови та інтенсивність праці, грн.;

ГТСі - годинна тарифна ставка робітників відповідного розряду, грн.;

ДТСі, - розмір і-ої доплати в % до тарифної ставки;

ЧРі - чисельність робітників, які одержують певний розмір доплат, осіб;

ФРЧ - фонд робочого часу, год.

За професійну майстерність загальна сума надбавок визначається за формулою:

НПМ, (3.68)

де НПМ- планова сума надбавок за професійну майстерність, грн.;

НТС- розмір надбавки в % до тарифної ставки.

Визначення суми доплат за роботу в нічний (вечірній) час здійснюється за формулою:

ДНЧ пл = ГТС∙ ФНЧ ∙ К, (3.69)

де ДНЧ- сума доплат за роботу в нічний (вечірній) час у плановому періоді, грн.;

ФНЧ- фонд нічного (вечірнього) часу, год.;

К- коефіцієнт доплат до тарифних ставок за кожну годину нічної (вечірньої) роботи.

Сума доплат не звільненим від основної роботи бригадирам розраховується так:

ДКБ=, (3.70)

де ДКБ - сума доплат бригадирам за керівництво бригадою, грн.;

Дбр - розмір і-ї доплати бригадиру за керівництво бригадою, грн.;

Кб- кількість бригад і -ї групи;

12 – кількість місяців у році.

Оплата праці підлітків за скорочений робочий день здійснюється як за повний ро­бочий день робітників відповідних категорій. Розмір доплат розраховується за формулою:

ДП= ГТС ∙ Т∙ Ч∙ФРЧ, (3.71)

де ДП- доплата підліткам за невідпрацьований пільговий час у плановому періоді, грн.;

Тпідл - кількість пільгових годин, невідпрацьованих одним підлітком протягом зміни;

Чпідл- загальна чисельність підлітків, осіб;

ФРЧ- явочний фонд часу робітника за планом, днів.

Планова середня заробітна плата одного працівника у певному плановому періоді ( ЗП) визначається за формулою:

ЗП=,(3.72)

де ФЗП- плановий фонд заробітної плати, грн.;

Ч- планова середньооблікова чисельність працівників, осіб.

Для робітників додатково розраховується середньогодинна і середньоденна заробітна плата:

середньогодинна заробітна плата = годинний фонд заробітної плати/ кількість годин роботи, що мають бути відпрацьовані в плано­вому періоді;

середньоденна заробітна плата = денний фонд заробітної плати / кількість людино-днів, що мають бути відпрацьовані в плановому періоді.