Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

У 6 семестрі студенти виконують домашню контрольну роботу. Індивідуальне науково-дослідне завдання у студентів заочників у 7 семестрі має форму реферату, також у 7 семестрі виконується курсова робота.

Метою виконання індивідуальної роботи є поглиблення оволодіння студентами теоретичним і практичним матеріалом. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача.

Варіант індивідуальної роботи обирається згідно номеру студента у списку навчальної групи.

Консультативні заняття по індивідуальним завданням проводяться у поза навчальний час за окремим графіком.

Література, яку можна використовувати під час підготовки реферату, наведена в даному посібнику. Враховуючи, що соціально-економічне життя носить динамічний характер, студентам рекомендується добирати додаткову літературу самостійно. При цьому варто залучати матеріали наукових періодичних видань.

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Робота може бути написана від руки або надрукована на друкарській машинці (комп'ютері).

Обсяг реферату: 25-35 сторінок машинописного тексту, акуратно пронумерованих. Текст розміщується з одного боку стандартного аркуша паперу з полями: ліворуч — 20 мм, праворуч — 10 мм, знизу і зверху — 20 мм, інтервал між строками тексту - 1.

Титульний аркуш і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком. На титульному аркуші потрібно вказати назву академії, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, дисципліну, прізвище та ініціали студента, прізвище та ініціали викладача, керівника індивідуальної роботи.

План реферату має складатись із вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

Завершений і оформлений реферат студент підписує й проставляє дату виконання.

З відома керівника дисципліни студент може виконати реферат за темою, не передбаченою у запропонованому переліку.

Перший рівень складності передбачає репродуктивне відображення матеріалу, другий рівень складності – крім репродуктивного відображення практичне визначення розглянутого матеріалу, третій рівень – має метою випробування студентом своїх творчих, дослідницьких здібностей.

Формою контролю індивідуальної роботи студента є захист реферату.

4.1 Перелік питань до індивідуальної роботи (7 семестр)

Індивідуальна робота виконується по одному із зазначених нижче варіантів. Кожний варіант містить два теоретичних питання та дві ситуаційні задачі.

Варіант 1

  1. Системна характеристика підприємства.

  2. Планування полів бізнесу.

Обчислити план збуту продукції підприємства на основі таких даних: у базовому році підприємство випустило 100 виробів А з ціною 3 тис. грн. за одиницю та 300 виробів Б з ціною 5 тис. грн. за одиницю. На наступний рік заплановано збільшення обсягів виробництва цих виробів на 20 та 10 % відповідно. Крім того, буде виготовлено комплектуючих виробів на суму 220 тис. грн., із них на 120 тис. грн. для власних потреб. Залишки нереалізованої продукції на складі становитимуть на початок планового періоду 200 тис. грн., на кінець – 100тис. грн.

Підприємство планує виготовити 7500 од. виробів з металу. Середня вага одного виробу – 750 г. Коефіцієнт використання металу 0,75. 40% відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництві. Ціна металу за 1 кг – 2 грн. Визначити потребу підприємства у металі на плановий період.

Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства по виробництву металовиробів з точки зору забезпеченості металом на основі наступних даних:

  • на плановий період підприємство уклало договори на поставку металу обсягом 10 тонн;

  • середня вага виробу ‑ 0,8 кг;

  • коефіцієнт використання металу ‑0,74;

  • 40% відходів металу можна повторно використовувати у виробництві;

у плановому році підприємство планує виготовити і постачити споживачам 9,5 тис. шт. металовиробів.