Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про зміст і завдання фінансового плану підприємства

План вивчення теми

 1. Цілі, задачі і зміст фінансового планування.

 2. Компоненти планових фінансових розрахунків.

 3. Планування інвестицій і дезінвестицій.

 4. Структура консолідованого касового кошторису.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Перш ніж розпочати вивчення цієї теми, необхідно згадати що таке фінансування, і як наслідок, що являє собою фінансовий план.

Фінансування - це залучення необхідних коштів для покриття потреби підприємства в основному і оборотному капіталі.

Відповідно до джерел коштів фінансування поділяється на внутрішнє та зовнішнє. Розрізняють також фінансування за рахунок власних і залучених коштів.

Основна мета складання фінансового плану полягає у взаємоузгодженні доходів і витрат у плановому періоді. При перевищенні доходів над витратами сума перевищення спрямовується до резервного фонду. Якщо витрати перевищують доходи, визначається сума дефіциту фінансових ресурсів, яку можна одержати за рахунок кредитів, позик, випуску цінних паперів тощо.

Фінансові плани за тривалістю дії поділяються на:

 • довгострокові ((перспективні) на період 3-5 років із розбивкою по роках);

 • поточні (на рік із розбивкою по кварталах);

 • оперативні (на квартал із розбивкою по місяцях).

Розробка фінансового плану розпочинається з розрахунку показників дохідної, а потів витратної частини.

Фінансовий план є необхідною умовою для раціональної організації роботи на всіх ділянках фінансово-господарської діяльності підприємства.

Фінансове планування – це визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виробничо-господарської діяльності підприємства, а також джерел їх надходження.

При складанні фінансового плану повинен бути розроблений баланс доходів і видатків підприємства по всіх видах діяльності: операційній, інвестиційній та фінансовій.

Ця тема потребує вивчення та засвоєння понять інвестицій та дезінвестицій, та їх роль у господарчій діяльності підприємства.

Інвестиції дозволяють створити виробничий апарат для реалізації цілей підприємства, а в більш широкому змісті являють собою довгострокові вкладення грошового капіталу у функціонуючі засоби підприємства, у тому числі й оборотні кошти.

Дезінвестиції - це грошовий потік у формі виторгу, скорочення потенціалу підприємства у відповідності зі стратегічним планом, наприклад продаж устаткування, частини підприємства або частини оборотних коштів. Інтерес представляють тільки одержувані в результаті цього грошові надходження. Зміна запасів на складі або дебіторській заборгованості повинні розраховуватися відповідно до планів складського господарства і збуту, тобто в залежності від цілей керування дебіторською заборгованістю. На практиці зміна дебіторської заборгованості планується за допомогою показників обороту.

Після засвоєння теретичних основ, слід закріпити ці знання шляхом складання (розробки) фінансового плану та консолідованого касового кошторису.

Студенту обов’язково потрібно розглянути та решить практичні завдання з данної теми.

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає зміст фінансової діяльності підприємства?

 2. На які види поділяється фінансування відповідно до джерел коштів?

 3. З якою метою складається фінансовий план на підприємстві?

 4. На які види поділяються фінансові плани за тривалістю дії?

 5. З чого починається розробка фінансового плану?

 6. Назвіть принципи фінансового планування?

 7. Перелічить основні завдання фінансового планування.

 8. Які види оперативних планів розробляються в системі оперативного фінансового планування?

 9. З якою метою складаються платіжний календар і касовий план?

 10. Поясніть сутність термінів “інвестиції”, “дезінвестиції”.

 11. З якою метою на підприємстві здійснюється планування інвестицій і дезінвестицій?

 12. Кому надається інформація, пов’язана з орієнтованим на ліквідність плануванням інвестицій?

 1. В чому полягає інформаційне значення планування інвестицій

Бібліографічний список

6,13,14,18,19,21,24