Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Практичне заняття № 2

Тема 4, 5. Планування виробничої потужності підприємства. Планування виробництва продукції

Мета заняття: закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знання студентів щодо забезпечення операційної діяльності на підприємстві виробничою потужністю; сформувати практичні навички з планування виробничої потужності промислового підприємства; щодо планування виробничої програми з урахуванням відсутності або наявності „вузьких місць”

Обладнання: ЕКОМ «CITIZEN»

Методичні рекомендації до практичного занятя

1. Виробнича потужність розраховується за формулою:

або , (3.6)

де N- продуктивність устаткування за одиницю часу (штук за годину);

т - кількість устаткування:

- Дійсний (ефективний) фонд часу роботи одиниці устат­кування, год.;

і - трудомісткість виготовлення виробу (деталі) на даному устат­куванні, нормо-год.

Виробничу потужність також визначають за формулою:

або , (3.7)

де n - кількість підрозділів у складі підприємства:

- кількість робочих місць на провідній ділянці кожного підрозділу, од.;

- коефіцієнт змінності роботи провідної ділянки кожного підрозділу:

- річний виробіток одного основного робітника провідної ділянки кожного підрозділу, грн.;

- кількість основних робітників провідної ділянки кожного підрозділу.

2. Середньорічна виробнича потужність () визначається за формулою:

, (3.8)

де - вхідна виробнича потужність (чи виробнича потужність на початок року);

, - виробничі потужності, що відповідно вводяться і вибу­вають протягом року:

, - кількість повних місяців, протягом яких виробничі потужності або працюватимуть до кінця року, або не працюватимуть.

3. Виробнича потужність на кінець року (вихідна виробнича потужність) визначається за формулою:

або (3.9)

де - збільшення потужності протягом розрахункового періоду внаслідок проведення поточних організаційно-технічних заходів;

- нарощування виробничої потужності шляхом реконструкції чи розширення підприємства.

4. Ефективний (корисний) фонд часу роботи одиниці устаткування визначається за формулою:

, (3.10)

де - кількість календарних днів у році:

- кількість вихідних і святкових днів у році:

- коефіцієнт технічно обґрунтован'.'... втрат часу;

- коефіцієнт змінності роботи устаткування;

- тривалість зміни, год.

5. Виробнича потужність одиниці устаткування періодичного руху розраховується за формулою:

або , (3.11)

де т - кількість одиниць устаткування:

t - норма часу на одиницю продукції:

N - продуктивність устаткування.

6. Виробнича потужність на підприємствах із безперервним технологічним процесом розраховується за формулою:

, (3.12)

де Q - маса сировини, що завантажується в агрегат;

- коефіцієнт виходу готової продукції із сировини;

- тривалість виробничого циклу.

7. Виробнича потужність агрегатів безперервної дії розраховується за формулою:

, (3.13)

де - календарний фонд часу роботи доменної печі, год.;

- час на одну плавку, год./плавки;

q - обсяг металу, що виплавляється за одну плавку, т/плавки.

8. Виробнича потужність безперервно-потокових ліній:

, (3.14)

де - такт потоку, хв.

9. Виробнича потужність змінно-потокових ліній розраховується за формулою:

, (3.15)

де - коефіцієнт, що враховує втрати часу на переналагодження потокової лінії;

, ….-такти на виробництво першого, другого, n-го виду продукції;

-частка першого, другого, n-го виду продукції в за­гальному обсязі продукції.

10. Виробнича потужність складальної дільниці визначається за формулою:

, (3.16)

де - загальна площа складальної дільниці, м2;

- ефективний фонд часу використання площі дільниці, год.:

- коефіцієнт, що враховує допоміжну площу дільниці (прохо­ди, проїзди):

- цикл складання виробу, год.;

- площа, яка займана одним виробом, що складається, виріб;

- коефіцієнт, що враховує додаткову площу, необхідну при складанні виробу для зберігання деталей, пристосувань.

11. Виробнича потужність підприємств хімчистки і зберігання одягу визначається за формулою:

, (3.17)

де 3 - одноразове завантаження одиниці устаткування, кг;

ц - кількість виробничих циклів за годину;

- коефіцієнт завантаження устаткування.

12. Виробнича потужність механізованих пралень визначається по

продуктивності прального устаткування за формулою:

, (3.18)

де N - середня потужність прального устаткування за одну зміну, кг сухої білизни.

ІЗ. Виробнича потужність клеїльних пресів при клеєнні фанерної продукції будь-якої товщини і марки, що мають характеристику. відмінну від еталонної, обчислюється за формулою:

, (3.19)

де - перевідний коефіцієнт перерахування еталонної потужності

пресу на потужність будь-якого іншого пресу ().

Перевідний коефіцієнт [) у свою чергу визначається за формулою :

, (3.20)

де - технологічний коефіцієнт, який дорівнює відношенню годинної продуктивності клеїльного преса при клеєнні фанерної продукції до годинної продуктивності при клеєнні еталонної продукції:

, (3.21)

де Кф - коефіцієнт форматності, що є часткою від ділення плоті од­ного листа обрізної фанери, вироблюваної на розраховувано­му пресі, на площу одного листа фанери, вироблюваної на еталонному пресі (1525 х 1525 мм):

- коефіцієнт проміжків, який дорівнює відношенню кількості проміжків розраховуваного пресу до кількості проміжків еталонного пресу (15).

14. Коефіцієнт використання виробничої потужності розраховується за формулою:

, (3.22)

де ОВ - випуск продукції.

15. Коефіцієнт завантаження устаткування:

, (3.23)

де - потрібна кількість устаткування;

- фактична кількість устаткування.

16. Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування:

, (3.24)

де - фактичний фонд часу роботи устаткування;

- максимально можливий фонд часу роботи устаткування.

17. Коефіцієнт інтенсивного використання устаткування:

, (3.25)

де - фактична продуктивність устаткування;

~ максимально можлива продуктивність устаткування.

18. Коефіцієнт інтегрального використання устаткування:

, (3.26)

19. Коефіцієнт змінності:

або , (3.27)

де - кількість відпрацьованих верстато-змін за добу:

п - кількість відпрацьованих верстато-змін у найбільшій зміні;

- кількість устаткування, що працює в дві зміни;

- кількість устаткування, що працює в три зміни.