Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Поясність сутність терміну “вузьке місце”. Наведіть приклади вузьких місць.

 2. Розкрийте особливості планування продуктової програми за наявності одного “вузького місця”?

 3. Розкрийте особливості планування продуктової програми за наявності декількох “вузьких місць”?

 4. За яким критерієм і як визначається оптимальна структура продуктової програми за наявності одного “вузького місця”?

 5. Як визначається оптимальна продуктова програма в ситуації з одним “вузьким місцем” при необхідності прийняття додаткового замовлення?

 6. За якою формулою визначається нижня межа ціни одиниці додаткового замовлення?

 7. За допомогою яких методів складається продуктова програма з максимальною сумою покриття за наявності декількох “вузьких місць”?

Бібліографічний список

6,13,14,18,19,21,24

Тема 6. Оперативно-календарне планування і контроль

Мета: засвоєння нового матеріалу, закріплення і систематизація знань про складові частини і зміст оперативних планів підприємства

План вивчення теми

 1. Сутність і задачі календарного планування.

 2. Розподіл обсягу випуску продукції за каледарним часом.

 3. Розподіл обсягу випуску продукції за підрозділами та робочими місцями.

 4. Склад і зміст оперативних планів.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Розглядаючи дану тему перш за все необхідно згадати сутність і значення виробничої програми на підприємстві та економіко-математичні методи.

Сформована на кожному етапі планування виробнича програма підприємства повинна бути деталізована у часі та доведена до конкретних виробничих підрозділів на етапі оперативно-календарного планування. Успішне вирішення цього завдання вклю­чає широке використання економіко-математичних методів, засобів обчислювальної техніки та способів обробки даних, що реалізуються в рамках системи оперативно-календарного планування виробництва.

У процесі оперативно-календарного планування виконуються розрахунки та вста­новлюються завдання цехам, виробничим дільницями і робочим місцям по випуску конкретних виробів, вузлів і заготівок; нормативи руху предметів праці у виробництві (нормативи запасів, розміри партій, періоди їхнього запуску-випуску та ін.); календарні графіки, якими встановлюється послідовність та строки виготовлення продукції на кожній стадії виробництва.

Основними завданнями оперативно-календарного планування на підприємстві є:

1) забезпечення ритмічного виробництва відповідно до встановлених обсягів і но­менклатури, а також своєчасного виготовлення та постачання продукції споживачам;

2) забезпечення рівномірності та комплектності завантаження устаткування, праців­ників і площ, що сприятиме кращому використанню виробничих активів;

3) забезпечення максимальної безперервності виробництва, тобто забезпечення найменшої тривалості виробничого циклу, що сприятиме зменшенню незавершеного виробництва та прискоренню оборотності обігових коштів;

4) створення умов для розвитку передових форм організації праці, а також для автоматизації об'ємних та календарних розрахунків на основі використання сучасної обчислювальної техніки.

За обсягом робіт, що виконуються, у відповідності зі змістом, оперативно-календарне планування розподіляється на календарне планування та диспетчерське регулювання.

Також при вивченні даної теми слід звернути увагу на розподіл продукції за календарним часом та за підрозділами.

В результаті вивчення теми, студенти повинні зробити висновок щодо необхідності оперативно-календарного планування та його роль в забеспечені своєчасного випуску продукції.

Студенту обов’язково потрібно розглянути та решить практичні завдання з данної теми.