Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бил.обуч.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
533.67 Кб
Скачать

Ситуативно-тематические мыслительные задачи - ситуативно-тематичні мисленнєві завдання

  • Иногда, стремясь к сочетанию граматико-орфографической работы с речевой, учителя предлагают задания такого такого типа: «Составьте рассказ о лете, использовав слово «речка» в родительном, дательном и предложном падежах». Каково Ваше отношение к такого рода заданиям? Аргументируйте.

  • Видом роботи, що готує до переказу, може бути навіть списування: а) повне, з попереднім аналізом змісту мовних засобів, зі зміною особи оповідача тощо; б) вибіркове: частини, яка розкриває ту чи іншу мікротему, головну думку, що містить тип мовлення тощо. Поясніть, чому названі види списування можуть створювати певну базу для вміння відтворювати текст. Обдумуючи відповідь, пам'ятайте про зв'язок двох процесів: сприйняття і відтворювання.

  • Пересказ текста, устный и письменный, - это традиционное речевое упражнение. Вспомнив основные текстовые умения, формируемые у младших школьников, и содержание работы по культуре речи, охарактеризуйте назначение изложения как речевого упражнения, т.е. укажите, каких умений способствует это упражнение.

  • Найважливіша умова успіху переказів - гарна якість текстів. Зазвичай, вибираючи текст, дбають про його доступність. Але текст повинен представляти можливості для мовленнєвого росту дітей, для їх просування вперед. Чи бачите Ви протиріччя між цими двома вимогами? Як кожне з них розумієте?

«Методика обучения русскому языку как второму» / «Теоретичні та наукові засади методики навчання української мови як другої»

Понятийно-лексические задачи / Понятійно-лексичні завдання

1.Ознакомьтесь с понятийно-терминологическим аппаратом к теме / Ознайомтесь із понятійно-термінологічним апаратом до теми :

«Зачем учить…?»

«Навіщо навчати..?»

«Как учить…?»

«Як навчати ...?»

«Кого учить…?»

«Кого навчати ...?»

«Чему учить…?»

«Чому навчати ...?»

Активизация речевых знаний, умений и навыков

Активізація мовних знань, умінь і навичок

Аудирование

Аудіювання

Беседа

Бесіда

Билингвизм

Білінгвізм

Возраст учеников

Вік учнів

Говорение

Говоріння

Двуязычие

Двомовність

Диктант

Диктант

Изложение

Переказ

Изучение фонетико-графического материала

Вивчення фонетико-графічного матеріалу

Интерференция

Інтерференція

Компетенция

Компетенція

Контактирующие языки

Контактуючі мови

Координативный билингвизм

Координативний білінгвізм

Коррекция речевых знаний, умений и навыков

Корекція мовленнєвих знань, умінь і навичок

Лингводидактика

Лінгводидактика

Методика обучения языку

Методика навчання мови

Методы обучения русскому языку как второму

Методи навчання російської мови як другої

Мотивация к изучению языка

Мотивація до вивчення мови

Наличие языковой среды

Наявність мовного середовища

Общность языков

Спільність мов

Особенности изучения грамматического материала

Особливості вивчення граматичного матеріалу

Перевод

Переклад

Пересказ

Переказ

Письмо

Письмо

Приемы обучения русскому языку как второму

Прийоми навчання російської мови як другої

Принцип учета родного языка

Принцип урахування рідної мови

Психолингвистические особенности усвоения учебного материала

Психолінгвістичні особливості засвоєння навчального матеріалу

Психофизиологические характеристики учеников

Психофізіологічні характеристики учнів

Различие языковых фактов

Різниці мовних фактів

Родство на грамматическом уровне

Спорідненість на граматичному рівні

Родство на лексическом уровне

Спорідненість на лексичному рівні

Родство на фонетическом уровне

Спорідненість на фонетичному рівні

Слушание

Слухання

Смешанный билингвизм

Змішаний білінгвізм

Сопоставление как методический прием

Зіставлення як методичний прийом

Сочинение

Твір

Специфика формирования орфографических умений и навыков

Специфіка формування орфографічних умінь і навичок

Списывание

Списування

Способы проверки знаний

Способи перевірки знань

Сравнение

Порівняння

Сравнение открытое

Порівняння відкрите

Сравнение скрытое

Порівняння приховане

Структура учебников

Структура підручників

Субординативный билингвизм

Субордінатівний білінгвізм

Сходство языковых фактов

Схожість мовних фактів

Транспозиция

Транспозиція

Условия обучения русскому языку как второму

Умови навчання російської мови як другої

Учебный перевод

Навчальний переклад

Формирование речевой (коммуникативной) компетенции

Формування мовленнєвої (комунікативної) компетенції

Формирование социокультурной компетенции

Формування соціокультурної компетенції

Формирование языковой компетенции

Формування мовної компетенції

Цель обучения русскому языку как второму

Мета навчання російської мови як другої

Чтение

Читання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]