Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Питання до кросворду:

 1. Форма управління процесами фінансування діяльності під­приємства за допомогою методів та важелів фінансового ме­ханізму або мистецтво управління фінансовою діяльністю.

 2. Зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг) або модернізація ви­робництва продукції, що раніше вироблялася на цьому під­приємстві.

 3. Система управління фінансами підприємств (іншими сло­вами), що призначається для організації взаємодії фінансових відносин і фондів грошових коштів із метою ефективного їх впливу на кінцеві результати роботи.

 4. Що являє собою процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з ме­тою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку?

 5. Формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності й вибір найбільш ефективних способів їх досягнення.

 6. ... основа фінансового менеджменту – реальний грошовий обіг, тобто економічний процес, який викликає рух вартості, що супроводжується певним потоком грошових платежів та роз­ра­хунків.

 7. Довгостроковий курс фінансової політики, що розра­хова­ний на перспективу й передбачає вирішення великомасштабних завдань, визначених економічною та соціальною стратегією.

 8. Що являє собою контролюючу систему, яка забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних на­прямах фінансової діяльності підприємства, своєчасне вияв­лен­ня відхилень фактичних її результатів від передбачених і прий­няття оперативних управлінських рішень, що забезпечують її нормалізацію?

 9. Що являє собою процес розробки системи фінансових пла­нів і планових (нормативних) показників із забезпечення роз­витку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і під­ви­щення ефективності його фінансової діяльності в май­бутньо­му?

 10. Вид аудиту – одна з форм внутрішнього фінансового контролю. Його здійснюють призначені внутрішні аудитори з метою інформування керівництва підприємства про ефек­тивність фінансової діяльності загалом або окремих її етапів.

 11. Додатковий капітал, отриманий підприємством від інших осіб у вигляді безоплатно одержаних активів (додатково отри­маний капітал).

Практичне завдання 3.Дайте відповіді на тести до теми.

Тести до теми

1.  Фінансовий менеджмент – це:

а) фінансовий апарат, що зосереджений у фінансових служ­бах міністерств, відомств, об’єднань, підприємств і орга­ні­зацій, апараті міністерства фінансів і місцевих фінансових органах, податковій службі, контрольно-ревізійному апа­ра­ті, інших фінансових інститутах;

б) процес управління формуванням і використанням фондів фінансових ресурсів на рівні держави, підприємницьких структур, інших господарських об’єднань і громадян, якщо вони здійснюють фінансові операції;

в) спосіб оцінювання фінансового стану й фінансових резуль­татів діяльності підприємства на основі даних поточного обліку та фінансової звітності.

2. За економічним змістом фінансовий менеджмент – це:

а) процес пошуку й обґрунтування рішення, що здійснюється в кілька етапів;

б) формування системи довгострокових цілей фінансової ді­яль­ності і вибір найбільш ефективних способів їх до­сяг­нен­­ня;

в) приведення в дію для досягнення високої ефективності фі­нансової діяльності всіх складових фінансового механізму.

3. Центральне місце у фінансовому менеджменті посідає:

а) координація та контроль;

б) фінансове планування та координація;

в) фінансове планування та прогнозування.

4. Основними завданнями фінансового менеджменту є:

а) забезпечення самоокупності підприємства;

б) досягнення фінансової стійкості;

в) забезпечення платоспроможності підприємства;

г) всі відповіді правильні;

д) правильні лише а) і б).

5. Фінансовий механізм – це:

а) форма діяльності, спрямована на зростання вартості майна в інтересах його власників;

б) система методів, форм і засобів організації грошових від­носин підприємства, що спрямована на максимальний при­буток власників капіталу під час максимізації госпо­дар­ських ризиків;

в) система методів, форм, інструментів, формування, вико­рис­тання та розподілу фінансових ресурсів; комплекс еко­номічних важелів і регуляторів, що сприяють здійсненню економічної діяльності;

г) фінансові відносини, що складаються в результаті госпо­дарської взаємодії підприємства з внутрішнім і зовнішнім економічним середовищем.

6. Предметом фінансового менеджменту є:

а) фінансові відносини, які складаються в результаті гос­по­дарської взаємодії підприємства з внутрішнім та зовнішнім економічним середовищем;

б) процеси та явища, що відбуваються у фінансовій діяль­ності підприємства, її результати та наслідки розподілу (споживання або капіталізація прибутку);

в) система, функціонування якої забезпечує виконання ос­нов­них завдань фінансового управління підприємством;

г) система методів, форм і засобів організації грошових від­носин підприємства, що спрямована на максимальний при­буток власників капіталу під час максимізації госпо­дар­ських ризиків.

7. До основних концепцій фінансового менеджменту належать:

а) концепція грошового потоку;

б) концепція вартості грошей у часі;

в) концепція компромісу між ризиком і доходом;

г) концепція вартості капіталу;

д) концепція ефективності ринку;

е) всі відповіді правильні.

8.  Які умови необхідні для ефективного фінансового менедж­менту?

а) приватна власність на засоби виробництва;

б) самофінансування підприємницької діяльності;

в) ринкове ціноутворення;

г) ринок праці, товарів і капіталу;

д) чітке регламентування державного втручання в роботу під­приємства;

е) всі відповіді правильні.

9. Об’єктом фінансового менеджменту є:

а) централізовані й децентралізовані фонди фінансових ре­сурсів, що створюються та використовуються в усіх ланках державних фінансів;

б) фінансовий апарат, що зосереджений у фінансових служ­бах міністерств, відомств, об’єднань, підприємств і орга­ні­зацій, апараті Міністерства фінансів України і місцевих фі­нансових органах, податковій службі, контрольно-реві­зій­ному апараті, інших фінансових інститутах;

в) обидва варіанти правильні.

10. Фінансовий механізм підприємств – це:

а) процес управління формуванням та використанням фон­дів фінансових ресурсів на рівні держави, підприєм­ниць­ких структур, інших господарських об’єднань і громадян, якщо вони здійснюють фінансові операції;

б) спосіб оцінювання фінансового стану й фінансових ре­зуль­татів діяльності підприємства на основі даних поточ­ного обліку та фінансової звітності;

в) система управління фінансами підприємств, що призна­ча­ється для організації взаємодії фінансових відносин і фон­дів грошових коштів із метою ефективного їх впливу на кінцеві результати роботи.

11. Чи правильне твердження, що фінансовий менеджмент включає дві групи функцій?

а) так;

б) ні.

12. Чи правильне твердження, що рівень фінансової політики визначають чотири групи факторів?

а) так;

б) ні.

13. Які елементи входять до структури механізму фінансового менеджменту?

а) державне нормативно-правове регулювання фінансової ді­яльності підприємства;

б) ринковий механізм регулювання фінансової діяльності під­приємства;

в) внутрішній механізм регулювання окремих аспектів фі­нан­сової діяльності підприємства;

г) система конкретних методів і прийомів здійснення уп­рав­ління фінансовою діяльністю підприємства;

д) інформаційне забезпечення фінансового менеджменту;

е) система економічних важелів і регуляторів;

є) методи фінансового менеджменту;

ж) всі відповіді правильні.

14. Фінансова політика – це:

а) сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення економічного й соціального її розвитку. Вона знаходить свій вияв у формах і методах мобілізації фінансових ресурсів та використанні їх на різні потреби держави, розвиток економіки й соціальний захист населення, у фінансовому законодавстві, практичних діях у галузі фінансів різних державних структур;

б) спроможність підприємства забезпечити фінансову діяль­ність за рахунок власних коштів;

в) немає правильної відповіді.

15. Прикладом стратегічних завдань i, вiдповiдно, їх фінан­сово­го забезпечення є?

а) проведення приватизації, подолання iнфляцiї;

б) впровадження власної грошової одиницi, проведення при­ва­тизації, подолання iнфляцiї та спаду виробництва;

в) правильні обидва варіанти.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]