Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_kursovi_po_ZP.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
344.58 Кб
Скачать

26

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „УКООПСПІЛКИ”

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Ю.А. ВЕРИГА

М.М. ОРИЩЕНКО

Звітність підприємства

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.050106, 8.050106 “Облік і аудит” денної, заочної форм навчання

Полтава 2010

Автори: Верига Ю.А., к.е.н., професор, завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі

Орищенко М.М., к.е.н., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі

Рецензенти: Левченко З.М.., к.е.н., доцент, завідувач кафедри організації бухгалтерського обліку і аудиту Полтавської державної аграрної академії

Мельник С.І., к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі

Методичні рекомендації обговорені і схвалені на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

протокол № 11 від “25” травня 2010 р.

Зав. кафедри _______________проф. Верига Ю.А.

“Узгоджено”

Декан факультету фінансів і обліку

___________ доц. Коросташов О.М.

„____” __________________ 2010 р.

"Узгоджено"

Керівник науково-методичного центру

управління якістю освітньої діяльності

___________доц. Огуй Н.І.

"_____"________________ 2010 р.

"Узгоджено"

Директор навчального центру

________________ доц. Герман Н.В.

“____” ___________________ 2010 р.

ВСТУП

Одним з важливих видів навчання за спеціальністю “Облік і аудит” є виконання і захист курсової роботи, яка передбачена навчальним планом з дисципліни “Звітність підприємства”.

При виконанні курсової роботи з дисципліни “Звітність підприємства” студенти розширюють і поглиблюють знання, одержані при вивченні теоретичної частини, набувають досвіду роботи з першоджерелами, уміння знаходити в них головні положення, які безпосередньо відносяться до закріпленої теми, вчаться самостійно підбирати і аналізувати конкретний фактичний матеріал, працювати з обліковими регістрами, звітними формами, складати фінансову, податкову і спеціальну звітність, узагальнювати одержані дані і робити на цій основі відповідні висновки. Все це формує навички науково-дослідницької роботи.

Для виконання курсової роботи студенти вивчають Укази Президента, Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти, довідкову, методичну, наукову і навчальну літературу, збирають, узагальнюють і аналізують практичний матеріал про роботу конкретних підприємств.

Мета курсової роботи:

- систематизувати, розширити, поглибити і закріпити одержані теоретичні знання при вивченні дисципліни “Звітність підприємства”, використовувати їх при вирішенні конкретних питань;

- здобути студентами навичок самостійної роботи з нормативними матеріалами, спеціальною літературою з організації і техніки складання звітності для зовнішніх користувачів;

- навчити студентів самостійно і правильно подавати матеріал у тісному зв’язку теоретичних знань з практикою складання звітності підприємства;

- розвинути навички критичної оцінки складеної звітності, вміння робити висновки і пропозиції щодо удосконалення звітності і використання її даних в управлінні.

Одержані студентами знання в період виконання курсової роботи, уміння та навички будуть використані ними при виконанні випускової дипломної або магістерської роботи. Курсова робота обов’язково виконується на матеріалах конкретних підприємств, організацій, установ, які напра­ви­ли студента на навчання або де в майбутньому вони будуть працю­вати.