Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Навчальна програма дисципліни модуль 1. Теоретичні та методологічні основи фінансового менеджменту

Тема 1. Сутність і функції фінансового менеджменту на підприємстві

Сутність фінансового менеджменту. Поняття фінансового менеджменту, історичний аспект його розвитку. Мета, завдання та принципи організації фінансового менеджменту. Основні на­прями фінансового менеджменту на підприємстві. Зміст і функ­ції фінансів підприємства.

Функції фінансового менеджменту, їх значення. Фінансовий менеджмент як система управління фінансовими ресурсами підприємства. Необхідність і ефективність фінансового менедж­менту, умови її досягнення.

Мета фінансового менеджменту. Основні завдання фі­нан­сового менеджменту. Забезпечення максимізації прибутку та ринкової вартості підприємства в реалізації кінцевих інтересів його власників. Стратегія та тактика фінансового менеджменту. Об’єкти й суб’єкти фінансового менеджменту. Завдання фінан­сового менеджменту.

Фінансовий механізм підприємства: його склад і структура. Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового ме­недж­менту в організаційній структурі підприємств. Методи та прийоми фінансового менеджменту.

Фінансова політика підприємства, її зміст. Характеристика факторів макроекономічного характеру. Внутрішні фактори ді­яльності підприємства.

Фінансовий менеджмент як форма підприємництва.

Тема 2. Методичні основи фінансового менеджменту

Методичний інструментарій фінансового розрахунку. Необ­хідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик і його вплив на зміну вартості грошей.

Майбутня та теперішня вартість грошей. Методи нарощуван­ня та дисконтування вартості на основі простих і складних про­цен­тів. Ануїтети, їх розрахунок.

Нарахування простих і складних процентів. Майбутня вар­тість грошей і її зміст. Поняття компаундирування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Вико­рис­тання процентного фактора в розрахунках майбутньої вартості грошей.

Теперішня вартість грошей і її зміст. Поняття дисконтування та сфери його застосування. Визначення суми дисконту. Визна­чення чистого дисконтного доходу. Розрахунок теперішньої вар­тості ануїтетів. Поточна вартість довічної ренти. Використання процентного фактора під час розрахунків теперішньої вартості грошей.

Врахування фактору часу в розрахунках вартості облігацій і акцій. Номінальна й реальна вартість грошей. Інфляційна премія.

Тема 3. Методи фінансового менеджменту

Поняття фінансового аналізу. Види фінансового аналізу. Методи (системи) фінансового аналізу.

Фінансове планування. Фінансова стратегія підприємства, принципи її розробки. Цільові стратегічні фінансові нормативи. Види поточних фінансових планів і методи їх розробки. Зміст капітального й поточного бюджету.

Методи внутрішнього фінансового контролю. Стратегічний, оперативний і фінансовий контролінг. Умови, що забезпечують ефективність фінансового контролю. Система моніторингу по­точної фінансової діяльності підприємства.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]