Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_2002_zhovta_dlya_MO_MZD.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
1.1 Mб
Скачать

Укоопспілка

Полтавський університет споживчої кооперації України Кафедра маркетингу Статистика

Навчальні завдання для практичних занять зі студентами стаціонарної і заочної форм навчання спеціальностей

7.0502.01 “Менеджмент організацій”

7.0502.06 “Менеджмент зовнішньоекономічної

діяльності”,

та для слухачів МІПК усіх спеціальностей

Полтава 2002 Автор: Вишневецька л. І. – ст.Викладач

Рецензенти: Огуй Н.І., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємства Полтавський кооперативного інституту,

Цвєткова Л.О., к.е.н. доцент, зав. кафедрою фінансів та кредиту Полтавського кооперативного інституту.

Навчальні завдання для практичних занять обговорені, схвалені і рекомендовані до видання на засіданні кафедри маркетингу, протокол № від 2002р.

Зав.кафедрою маркетингу

___________________ к.е.н. Карпенко Н.В.

«Узгоджено»

Декан факультету економіки і менеджменту

_____________________ проф. Вахтін С.Р.

«_____» ________________________2002 р.

«Узгоджено»

Декан Заочного факультету

__________________ доц. Строчихін Ю.Ф.

«______» _______________ 2002 р.

«Узгоджено»

Декан МІПК

__________________ доц. Юрко І.В.

«______» _______________ 2002 р.

«Узгоджено»

Начальник навчального відділу

______________________ доц. Герман Н.В.

« _____» _________________ 2002 р.

Вступ

Навчальна дисципліна “Статистика" вивчається студентами управлінських спеціальностей: 7.0502.01 “Менеджмент організацій” і 7.0502.06 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Структурно ця навчальна дисципліна складається із двох частин: теорії статистики та соціально-економічної статистики.

Навчально-методична розробка, що пропонується, має за мету методично забезпечувати проведення практичних занять зі “Статистики” в цілому по дисципліні зі студентами 2-го курсу стаціонарної та заочної форми навчання вищеназваних спеціальностей, та слухачів МІПК, що одержують другу вищу освіту за економічними і управлінськими напрямами.

Тема 1. Предмет і метод статистики, статистичні показники і величини.

Питання для самостійної роботи:

  1. Абсолютні і відносні величини.

  2. Поняття порівняльної величини, відносної величини і бази порівняння у абсолютному і відносному вираженні.

  3. Правила вибору бази у відносному вираженні.

  4. Поняття повної відносної величини і приросту або зменшення порівняно до бази.

  5. Види відносних величин і методика їх обчислення.

Література: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4.

Розв’язання типових задач.

Задача 1. Відомі дані про персонал підприємства:

Цехи підприємства

Чисельність персоналу в 2001 році

Чисельність персоналу в 2002 році

за планом

фактично

Цех № 1

103

109

110

Цех № 2

108

96

91

Цех № 3

56

52

53

Разом по підприємству

267

257

254

Обчислити відносну величину планового завдання, виконання плану і динаміки персоналу підприємства в цілому за 2002 рік. Вивчити структуру фактичної чисельності персоналу по роках та зробити висновки про її зміну.

Розв’язання:

  1. Відносна величина планового завдання:

Планувалося скорочення штатів на 3,7%

  1. Відносна величина виконання плану:

Фактична чисельність персоналу у 2002 році була нижчою за план на 1,2% (економія чисельності).

  1. Відносна величина динаміки

Фактично чисельність персоналу фірми у 2002 році порівняно з 2001 роком знизилася на 4,9%.

  1. Відносна величина структури (частка або питома вага)

, де ціле = частин

Цех № 1 у 2001р.: ; у 2002р.: ;

Цех № 2 у 2001р.: ; у 2002р.: ;

Цех № 3 у 2001р.: ; у 2002р.: ;

Оцінити зміни часток у динаміці можна абсолютними відхиленнями у процентних пунктах та відносними величинами динаміки і обчисленими з їх допомогою темпами приросту чи зменшення у процентах.

Частка персоналу цеху № 1 зросла на 4,7 процентних пункта (43,3% – 38,6%), або вона зросла на 12,2% ; частка персоналу цеху № 2 знизилася на 4,6 процентних пункта (38,8% – 40,4%), або вона знизилася на 11,4% ; частка персоналу цеху № 3 знизилася на 0,1 процентний пункт (20,9% – 21%), або вона знизилася на 0,5% .

Задача 2. Прибуток фірми у 2002 році зріс порівняно з 2000 роком на 4,4%, а у 2001 році прибуток цієї ж фірми знизився порівняно з 2000 роком на 1,3%.

На 2002 рік планувалося зростання прибутку на 4,7%. Обчисліть відносну величину виконання плану прибутку за 2002 рік.

Розв’язання:

1. Між відносними величинами існує зв’язок:

ВВД = ВВПЗ  ВВВП,

якщо вони обчислені по одному показнику, за один рік в порівнянні з попереднім роком.

тоді ;

Але в задачі не задано темпу приросту, чи зменшення прибутку у 2002 році порівняно з 2001. між відносними величинами динаміки теж можна встановити зв’язок

де Л – ланцюгові величини динаміки;

Б – базисні величини динаміки.

Перемноження ланцюгових ВВД дає останню базисну.

2. На основі цього зв’язку знайдемо ВВД 2002/2001

ВВД 2002/2000 = 104,4% (базисна за 2 роки)

ВВД 2001/2000 = 98,7% (ланцюгова за 2001 рік)

3. Знайдемо ВВВП за 2002 рік, якщо ВВПЗ = 104,7%

План за 2002 рік перевидано на 1,027%.

Задачі і завдання для виконання на практичних заняттях і домашніх робіт

1.1. Відомо, що темпи зростання виробництва окремих товарів за місяць становлять:

хліба

102,7%

Одягу

101,9%

молока

110,9%

Білизни

105,3%

м’яса

98,3 %

Взуття

96,5%

горілки

63,9%

Меблів

43,9%

шоколаду

100,1%

Килимів

57,2%

масла

87,4%

Канцелярських товарів

196,9%

солі

201,6%

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]