Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_po_MD_kursovaya.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
158.21 Кб
Скачать

26

Полтавський університет споживчої кооперації україни Кафедра маркетингу

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт студентами спеціальностей

6.030507 “Маркетинг” з навчальної дисципліни “Маркетингові дослідження” Полтава – 2009

Укладач: Карпенко Н.В. к.е.н., професор кафедри маркетингу

ПУСКУ;

Іваннікова М.М. асистент кафедри маркетингу ПУСКУ

Рецензенти: Березін О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри Економіки підприємства ПУСКУ;

Методичні рекомендації схвалені і рекомендовані до видання на засіданні

кафедри маркетингу,

протокол № ____

від "___" _____________ 200_ р.

зав. кафедрою

____________ проф. Перебийніс В.І.

"Узгоджено"

Декан товарознавчо-комерційного факультету

____________доц. Тягунова Н.М.

"___" _____________200_ р.

"Узгоджено"

Декан заочного факультету

____________доц. Строчихін Ю.Ф.

"___" _____________200_ р.

"Узгоджено"

Начальник навчального відділу

____________ доц. Герман Н.В.

"___" ____________200_ р.

ЗМІСТ

стор.

Вступ...................................................................................................4

1. Вибір теми курсової роботи........................................................ 4

2. Підбір літератури та інших інформаційно-

статистичних джерел....................................................................... 5

3. Складання та затвердження плану............................................. 6

4. Викладення основного матеріалу................................................. 7

5. Вивчення літературних та інших інформаційно-

статистичних джерел.................................................................. 9

6. Написання курсової роботи.......................................................... 10

7. Оформлення курсової роботи..................................................... 13

8. Подання на кафедру та захист курсової роботи........................ 15

Додатки............................................................................................ 17

Вступ.

У відповідності до навчальних планів по кафедрі маркетингу студентами денної і заочної форми навчання спеціальності 6.030507 “Маркетинг” виконуються курсові роботи з навчальної дисципліни “Маркетингові дослідження” .

Курсова робота має свідчити про вміння студентів самостійно збирати, опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати матеріали у відповідності з обраною темою, правильно оцінювати результати роботи, виявляти недоліки та упущення, невикористані резерви підвищення економічної ефективності діяльності підприємств та приймати самостійні рішення з тих чи інших практичних питань в умовах розвитку ринкової економіки.

При написанні курсової роботи студенти зобов’язані максимально проявити набуті теоретичні знання, вміти пов’язати їх з практикою діяльності підприємства, незалежно від його форм власності та форми організації, враховувати специфічні особливості, пов’язані з розвитком ринкового механізму, детально знати особливості організації виробничого процесу, розподілу та використання фінансових та різноманітних матеріальних ресурсів суб’єктів господарювання, особливості використання робочої сили та організації праці на підприємстві.

Процес виконання курсової роботи складається з таких етапів: вибір теми курсової роботи; підбір літератури та інших інформаційно-статистичних джерел; складання та затвердження плану; вивчення підібраних літературних та інформаційно-статистичних джерел; написання курсової роботи; оформлення курсової роботи; надання роботи на кафедру економіки підприємства для рецензування; захист курсової роботи перед комісією, яка складається з членів кафедри.

  1. Вибір теми курсової роботи

Вибір теми курсової роботи студенти здійснюють самостійно або за сприяння викладачів кафедри маркетингу. Перелік тем курсових робіт додається (Додаток А).

Коригування обраної теми може здійснюватися науковим керівником з урахуванням особливостей обраного об’єкту дослідження, а заміна обраної теми на іншу може проводитися тільки з дозволу завідувача кафедрою за наявних обставин.

Обираючи якусь певну тему, студентам слід враховувати практичне знання питання, що вивчається, його актуальність, ситуацію на конкретному ринку, учасником якого є підприємство, обране як об’єкт дослідження, очікуваний ступінь корисності для підприємства рекомендацій, що будуть опрацьовані за результатами дослідження.

Закріплення обраних тем за студентами здійснюється рішення кафедри.

Керівник курсової роботи також призначається рішенням кафедри. Надалі усі необхідні консультації та методичні рекомендації з підготовки та написання курсової роботи студенти отримують у свого керівника.

  1. Підбір літератури та інших інформаційно-статистичних джерел.

Важливі принципові положення, що мають актуальний характер, містяться у законах, прийнятих Верховною Радою України, Указах Президента, постановах Кабінету Міністрів України. Виключно важливим є також підбір та використання різноманітних відомчих матеріалів відповідних міністерств і відомств, у залежності від специфіки обраного об’єкту дослідження.

Посилити практичну спрямованість курсової роботи дозволить використання матеріалів, пов’язаних з діяльністю обраного об’єкту дослідження, його окремих підрозділів.

З метою використання новітніх джерел студентам слід стежити за щомісячними виставками надходжень новітньої літератури до бібліотеки університету, а також регулярно працювати з електронним каталогом. Особливу увагу слід звернути на вивчення статей періодичних видань добір літератури за окремими проблемами, праць та наукових розробок викладачів кафедри з проблем теми курсової роботи.

Допомогу у підборі літератури нададуть також каталоги обласної бібліотеки ім.. І.П.Котляревського та обласної юнацької бібліотеки.

З метою подальшого оформлення списку використаної літератури у кінці роботи у процесі знайомства з літературою за обраною темою необхідно вести позначки про найбільш потрібні місця окремих першоджерел, при цьому записують прізвище автора з ініціалами, точну назву статті чи книги, назву видавництва, місто, де здійснене видання, рік видання, номер сторінки. Такі позначки полегшують у подальшому пошук літератури при більш глибокому вивченні матеріалів для написання тексту курсової роботи.

Різноманітні статистичні та інформаційні джерела та дані, наведені у них дають можливість студентам: провадити порівняльний аналіз розвитку тієї чи іншої галузі діяльності, що вивчається, виявити тенденції збільшення обсягів вироблюваної продукції, виконуваних робіт, наданих послуг, розширення ринків збуту; порівнювати результати діяльності конкретного підприємства з роботою аналогічних підприємств, з середніми показниками по Україні у цілому.

Для студентів надзвичайно важливо ознайомитися з чинними інструкціями, положеннями, методичними рекомендаціями, нормативними, довідковими та іншими відомчими матеріалами, що стосуються обраної теми.

Такий попередній підбір та ознайомлення з літературними інформаційно-статистичними джерелами, працями та науковими розробками викладачів кафедри, а також з відомчими матеріалами дасть змогу студентам самостійно скласти план курсової роботи, який потім коригується науковим керівником роботи.

  1. Складання та затвердження плану.

При складанні плану курсової роботи слід керуватися зразком, що наведений у Додатку Б.

На розсуд керівника перелік питань, що розглядаються, може змінюватися, але найбільш придатним є план, що складається з “Вступу”, чотирьох питань, “Висновків та пропозицій”.

План складається у двох примірниках, що затверджуються керівником. Один примірник залишається у студента, другий – у керівника.