Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METodichka_kursova_EA.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
150.02 Кб
Скачать

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

УКРАЇНИ

Кафедра статистики

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи

для студентів спеціальності

6.050104 «Фінанси»

Підлягає поверненню

до університету

Примірник № ______

ПОЛТАВА 2007

Методичні рекомендації розроблені доцентом кафедри статистики, кандидатом економічних наук Цвєтковою Людмилою Олексіївною.

Рецензенти: Карцева Вікторія Володимирівна – доцент кафедри фінансів Полтавського університету споживчої кооперації України, кандидат економічних наук;

Вишневецька Людмила Іванівна – доцент кафедри статистики Полтавського університету споживчої кооперації України.

Методичні рекомендації затверджені

на засіданні кафедри статистики

“ 21 ” травня 2007 г., протокол № 9

Зав. кафедрою статистики

______________ доц. Строчихін Ю.Ф.

“Узгоджено”

Декан факультету економіки та

менеджменту

_________________ проф. Вахтін С.Р. “____” ____________________ 2007 г.

“Узгоджено”

Декан Полтавського базового

заочного факультету

_______________ доц. Строчихін Ю.Ф. “____” _____________________ 2007 г.

“Узгоджено”

Директор навчального центру

___________________ доц. Герман Н.В.

“____” _____________________ 2007 г.

Вступ

Навчальним планом підготовки бакалаврів спеціальності 6.050104 “Фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання передбачене виконання курсової роботи з дисципліни “Економічний аналіз”.

Метою курсової роботи є систематизація отриманих теоретичних знань та розвиток професійних навичок самостійної роботи на основі поглибленого вивчення окремих тем курсу. Для досягнення цієї мети студент повинен навчитись:

  • раціонально організовувати свою працю;

  • здійснювати необхідний підбір і узагальнення літературних джерел, нормативних та інструктивних матеріалів;

  • самостійно опрацьовувати дані по конкретному підприємству для виявлення можливостей підвищення ефективності його господарювання у відповідності до загальних перспектив розвитку економіки.

Виконуючи курсову роботу, студент залучається до наукових досліджень, отримує додаткові знання і досвід, необхідні при написанні курсових робіт з професійно-орієнтованих дисциплін, дипломної або магістерської роботи, при складанні державних іспитів, для подальшої професійної діяльності.

Основними вимогами до курсових робіт з економічного аналізу є:

  • розкриття теоретичних засад предмета дослідження на основі вивчення та критичного осмислення нормативних документів та літературних джерел;

  • конкретність, насиченість фактичними даними, порівняннями, розрахунками, висновками;

  • узагальнення в кінці роботи результатів дослідження у вигляді висновків та пропозицій (визначення резервів підвищення ефективності виробництва і заходів по їх реалізації);

  • чітке, грамотне викладення матеріалу, правильне його оформлення згідно з вимогами.

1. Вибір теми

Вибір теми курсової роботи студент здійснює самостійно на основі приблизної тематики, наведеної в додатку А. Студент має право запропонувати свою тему або внести зміни до запропонованих тем, узгодивши це з провідним викладачем. Критеріями вибору конкретної теми можуть бути бажання подальшого поглиблення знань по раніше обраному колу питань; ознайомлення з новою проблемою, важливою для конкретного підприємства; доступність інформаційної бази і т.п. Допускається вибір 2-3 студентами потоку однієї теми, проте в такому випадку роботи повинні виконуватись на даних різних підприємств.

Студентам денної форми навчання рекомендується обирати тему курсової роботи уже в кінці четвертого семестру, щоб мати змогу продумати її план, визначитись з необхідним фактичним матеріалом та отримати консультації під час навчальної статистичної практики. Студенти заочної форми навчання обирають тему під час установчої сесії. Остаточне закріплення тем та призначення наукових керівників здійснюється рішенням кафедри. Заміна обраної теми, як виняток, може проводитись лише з дозволу завідуючого кафедрою за письмовою заявою студента при наявності поважних причин.

2. Складання плану

Після попереднього ознайомлення з літературою та вирішення питання про доступ до джерел економічної інформації конкретного суб’єкта господарювання студент розробляє план теми. В ньому відображається послідовність включення тих чи інших питань, так як план повинен показати конкретний напрямок роботи, її зміст і характерні аспекти. При всій різноманітності тем загальний підхід до формування плану роботи полягає в тому, що спочатку розглядаються теоретичні засади теми, потім характеризується система показників та викладається методика їх дослідження, далі здійснюються розрахунки з використанням конкретних даних суб’єкта господарювання та економічна інтерпретація отриманих результатів. Вступ і висновки повинні бути стислими і тісно пов’язаними з текстом роботи. При складанні плану рекомендується спиратись на нижченаведений орієнтовний перелік питань:

Загальні питання теми курсової роботи:

Значення і актуальність аналізу пкд* в сучасних економічних умовах

Економічна сутність ПКД, його місце в системі економічних показників господарсько-фінансової діяльності

Використання результатів аналізу ПКД в управлінні виробництвом та в інших тематичних напрямках економічного аналізу

Особливості аналізу ПКД в конкретних умовах курсового дослідження (галузі, ринкових перетворень, інфляції і т.д.)

Методичні питання аналізу:

Основні напрямки аналізу ПКД

Показники (від узагальнюючих до часткових), що характеризують ПКД, та їх інформаційна база

Основні групи факторів, що визначають рівень і динаміку досліджуваних показників

Порядок (методика) розрахунку впливу узагальнюючих факторів і напрямки деталізації їх впливу

Питання прикладної частини аналізу:

Попередня кількісна і якісна оцінка результатів господарсько-фінансової діяльності суб’єкта господарювання за даними його звітності

Розрахунок впливу узагальнюючих груп факторів на рівень і динаміку ПКД, їх попередня оцінка

Деталізація впливу окремих факторів і визначення резервів виробництва

Пропозиції по мобілізації виявлених резервів виробництва.

Орієнтовні взірці планів з окремих тем наведені в додатку Б.

План курсової роботи затверджується науковим керівником. Зміни до плану вносяться лише за умови погодження з науковим керівником.

_____________ *ПКД – предмет курсового дослідження

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]