Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Семінарське заняття 13. Управління фінансовими ризиками Питання для обговорення

  1. Поняття фінансових ризиків та основні види фінансових ризиків.

  2. Сутність ризику підприємницької діяльності.

  3. Стратегія управління фінансовими ризиками, принципи та етапи її розробки.

  4. Методи оцінки рівня ризиків.

  5. Шляхи та заходи щодо мінімізації фінансових ризиків.

  6. Система заходів внутрішнього страхування фінансових ри­зиків.

  7. Зовнішнє страхування фінансових ризиків.

Практичні завдання до теми

Для закріплення знань із даної теми необхідно виконати практичні завдання та підсумковий тест (тестування прово­дить­ся під час семінарського заняття).

Практичне завдання 1. Розв’яжіть задачі та зробіть висновки за ними.

Задача 1. Розрахуйте економіко-математичну модель залеж­но­сті прибутку від обсягу реалізації продукції (виручки) (табл. 24).

Репрезентативність отриманих показників моделі перевірте через розрахунок середнього квадратичного відхилення отри­маних результатів від фактичних даних і коефіцієнту варіації. Визначте плановану суму прибутку на планований квартал, якщо обсяг реалізації (виручка) на планований квартал встанов­лений у розмірі 64 тис. грн.

Таблиця 24

Розрахунок економіко-математичної моделі залежності прибутку від обсягу реалізації

Квартали звітного періоду

Прибуток (У ), тис. грн

Обсяг реалізації (Х ), тис. грн

УХ

Х 2

Ух

У-Ух

(У-Уx)2

І

13

47

ІІ

13

55

ІІІ

15

58

IV

15

60

Разом

Задача 2. Виберіть більш ефективний варіант вкладення ка­піталу (табл. 25).

Таблиця 25

Варіанти вкладення капіталу за заходами а і б

Номер подій

Отриманий прибуток, грн

Кількість подій

Захід А

1

40

20

2

20

40

3

25

30

Разом

Захід Б

1

5

40

2

10

15

3

15

20

4

22

25

5

30

20

Разом

Критерієм вибору заходу є найменше коливання прибутку.

Задача 3. Розрахуйте коефіцієнт ризику й виберіть най­мен­ший ризиковий варіант вкладення капіталу.

Варіант А. Власні кошти інвестора – 5 000 тис. грн. Макси­мально можлива сума збитку – 3 500 грн.

Варіант Б. Власні кошти інвестора – 30 000 тис. грн. Макси­мально можлива сума збитку – 12 000 грн.

Задача 4. Виберіть найкращий варіант вкладення капіталу.

При вкладенні капіталу в захід А із 200 випадків прибуток 25 грн був отриманий у 20 випадках, прибуток 30 грн був от­ри­маний у 80 випадках, прибуток 40 грн був отриманий у 100 ви­падках. При вкладенні капіталу в захід Б із 240 випадків при­буток 30 грн був отриманий у 144 випадках, прибуток 35 грн – у 72 випадках, прибуток 45 грн – у 24 випадках. Критерієм вибору є найбільша сума середнього прибутку.

Практичне завдання 2.Розв’яжіть кросворд.

5

9

10

7

1

2

4

3

6

8

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]