Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Семінарське заняття 6. Управління грошовими потоками підприємства Питання для обговорення

  1. Сутність потоку грошових коштів підприємства.

  2. Види грошових потоків.

  3. Позитивні й негативні грошові потоки.

  4. Розробка плану руху грошових коштів.

  5. Визначення грошових потоків прямим і непрямим методами.

Практичні завдання до теми

Для закріплення знань із даної теми необхідно виконати прак­тичні завдання та підсумковий тест (тестування прово­дить­ся під час семінарського заняття).

Практичне завдання 1. Розв’яжіть задачі та зробіть висновки за ними.

Задача 1. Визначте план надходження коштів за рік у фонд споживання. Залишок фонду споживання на початок року – 12 тис. дол. Протягом року планується витрата коштів даного фонду в розмірі 60 тис. дол. Залишок фонду споживання на кі­нець року планується в розмірі 15 тис. дол.

Задача 2. Намалюйте графік, що відображає життєвий цикл фінансового активу, покажіть на ньому кумулятивний дохід. Три­валість стадії вкладення капіталу – 4 місяці, стадії повер­нення вкладеного капіталу – 2 місяці, стадії отримання доходу на вкладений капітал – 6 місяців. Максимальний розмір капіта­лу – 100 тис. дол. Максимальний розмір доходу – 300 тис. дол.

Задача 3. Розрахуйте балансову вартість активів фірми. Фір­ма має річний чистий прибуток – 2 100 тис. дол. У фірми ви­сокий ринковий рейтинг, ціна її на ринку складає 4 000 тис. дол. Розмір ставки позикового банківського проценту дорівнює 15 % річних.

Задача 4. Складіть план грошових потоків компанії. Показ­ники для складання плану грошових потоків наведені в табл. 8.

Таблиця 8

Фінансові показники господарської діяльності компанії за 2009 р.

Показники

Сума, тис. дол.

Виручка

1 300

Податок на додану вартість і акцизи

300

Собівартість

600

у тому числі амортизаційні відрахування

100

Податки, що сплачуються із прибутку

160

Інші грошові запаси (невикористані кошти грошових фондів)

80

Cash flow від виробничої діяльності

Виплати на придбання активів

250

Надходження від продажу активів

50

Cash flow від інвестиційної діяльності

Акціонерний капітал

1 500

Позичковий капітал

200

Виплати на погашення позик

20

Виплати дивідендів

800

Cash flow від фінансової діяльності

Cash-баланс на початок періоду

700

Cash-баланс на кінець періоду

Задача 5. Розрахуйте прогнозований розмір чистого гро­шо­вого потоку спільного підприємства, якщо відомо, що:

1.  У планованому періоді товарооборот передбачається збіль­шити на 2,8 % відносно рівня товарообороту звітного року.

2.  Сума постійних витрат передбачається у планованому пе­ріоді в розмірі 10 008 грн, а перемінних – 16 005 грн.

3. Амортизація основних засобів становитиме 8 230 грн.

4. Середній рівень торговельної скидки – 27 %.

5.  Підакцизні товари у планованому періоді реалізовуватися не будуть.

6. Товарооборот у звітному періоді становив 694 025 грн.

Практичне завдання 2.Дайте відповіді на тести до теми.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]