Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Семінарське заняття 9. Управління інвестиційною діяльністю підприємства Питання для обговорення

  1. Напрями інвестиційної діяльності підприємств України на сучасному етапі.

  2. Поняття інвестиційної політики підприємства та принципи її розробки.

  3. Зміст інвестиційної програми підприємства.

  4. Форми реальних інвестицій підприємства та бізнес-план ре­аль­них інвестиційних проектів.

  5. Оцінка ефективності реальних інвестицій.

  6. Форми фінансових інвестицій.

  7. Сутність і зміст інноваційних інвестицій.

Практичні завдання до теми

Для закріплення знань із даної теми необхідно виконати прак­тичні завдання та підсумковий тест (тестування прово­дить­ся під час семінарського заняття).

Практичне завдання 1. Розв’яжіть задачі та зробіть висновки за ними.

Задача 1. Здійснення інвестиційного проекту дозволяє одер­жу­вати на першому році 10 тис. грн прибутку, 30 % (або, від­по­відно, 3 тис. грн) буде використано на розрахунки з бюджетом за податком на прибуток.

Для здійснення проекту будуть використовуватись позичкові інвестиційні ресурси на загальну суму 2 тис. грн. Ставка за користування кредитом – 100 % річних. Термін – 1 рік.

З метою вивчення можливості використання запланованого обсягу залучення коштів і своєчасного виконання зобов’язань щодо їх обслуговування (виплата процентів і погашення за­бор­гованості), розрахуйте показник рентабельності кредиту.

Задача 2. Для здійснення інвестиційного проекту необхідно 20 тис. грн. Підприємство має 5 тис. грн чистого прибутку, що може інвестуватись. Рентабельність власного капіталу складає 100 % за рік.

На 4 тис. грн укладено кредитний договір під 160 % річних строком на 1 рік.

Розрахувати ціну кредитного ресурсу, загальну вартість фі­нан­сування інвестиційного проекту, щорічний чистий і балан­со­вий прибуток підприємства від інвестиційного проекту.

Задача 3. Підприємство розглядає бізнес-плани двох альтер­нативних проектів. Дані, що характеризують ці проекти, надані в табл. 15.

Таблиця 15

Характеристика бізнес-планів інвестиційних проектів

Показники

Інвестиційні проекти

А

Б

Обсяг інвестиційних коштів, дол. США

8 300

7 500

Період експлуатації інвестиційного проекту, років

2

4

Сума грошового потоку (разом), дол. США

9 800

11 800

у тому числі:

1-й рік

5 600

2 700

2-й рік

4 200

2 900

3-й рік

3 000

4-й рік

3 200

Здійснити порівняльну оцінку ефективності двох інвести­цій­них проектів,якщо внутрішня норма дохідності за проектами, відповідно, дорівнює 10 % і 12 % (у зв’язку з більш тривалим періодом його реалізації).

Практичне завдання 2. Дайте відповіді на тести до теми.

Тести до теми

1.  Що слід розуміти під інвестиційною діяльністю підприєм­ства?

а) комплекс заходів, пов’язаних із розробкою проектів влас­них інвестицій та їх реалізацією;

б) будь-які операції з грошовими коштами;

в) комплекс заходів, пов’язаних із реалізацією проекту залу­чення на підприємство цінностей зовнішніх інвесторів;

г) всі види операцій із майновими та інтелектуальними цін­ностями, у результаті яких утворюється прибуток.

2.  Яка з наведених ситуацій може розглядатися як інвестиція, що здійснюється даним підприємством?

а) підприємство списало непридатне для подальшого вико­рис­тання торговельне обладнання;

б) підприємство одержало позику;

в) підприємство одержало внесок до свого статутного фонду від нового учасника;

г) жодна з наведених.

3.  За яким критерієм здійснена класифікація інвестицій на ре­альні, фінансові та інноваційні?

а) за об’єктами вкладення цінностей;

б) за часом здійснення інвестицій;

в) за місцем оформлення угоди про придбання;

г) за кінцевим ефектом, що досягається в результаті здій­снен­ня інвестицій.

4. Що слід розуміти під поняттям «інвестиція»?

а) одноразове чи систематичне надання підприємству різних видів позик;

б) будь-які операції з грошовими коштами;

в) реалізацію цінних паперів підприємства на фондовому ринку.

5. Які інвестиції слід віднести до реальних?

а) сутність яких полягає в безпосередньому вкладанні коштів у виробничі активи підприємства;

б) які мають високу вірогідність отримання прибутку від їх здійснення;

в) сутність яких полягає в довгостроковому вкладанні коштів у різноманітні фінансові активи підприємства;

г) які здійснюються у грошовій формі.

6. Які інвестиції слід віднести до прямих?

а) результатом яких є збільшення обсягу основного капіталу підприємства;

б) які здійснюються без участі фінансових посередників (бан­ків, інвесторів тощо);

в) результатом яких є збільшення фінансових активів інвес­то­ра;

г) результатом яких обов’язково є одержання прибутку.

7. Яка різниця між прямими та реальними інвестиціями? Вони різняться за:

а) ефектом, що досягається;

б) напрямами вкладення цінностей;

в) ступенем участі у процесі їх здійснення фінансових посе­редників;

г) ніякої різниці.

8. Які інвестиції слід віднести до фінансових?

а) сутність яких полягає в безпосередньому вкладанні коштів у виробничі активи;

б) які передбачають створення нових виробничих потуж­ностей;

в) які здійснюються за участю фінансових посередників;

г) сутність яких полягає в довгостроковому вкладанні коштів у виробничі активи підприємства.

9.  Яка різниця між економічними та фінансовими інвестиціями?

а) економічні, на відміну від фінансових, здійснюються без участі посередників;

б) ніякої, ці поняття характеризують однаковий вид інвес­тицій;

в) економічні, на відміну від фінансових, передбачають ство­рення нових виробничих потужностей даного підпри­єм­ства;

г) здійснюються заради різних кінцевих результатів.

10. Яку з наведених характеристик неможливо застосувати до фінансових інвестицій?

а) здійснюється з метою одержання прибутку за умови нор­мального ризику;

б) ефективність визначається кон’юнктурою фінансового ринку;

в) одержання доходу прямо пов’язане зі здійсненням госпо­дарської діяльності в результаті матеріалізації інновацій;

г) всі наведені характеристики можливо застосувати до фі­нансових інвестицій.

11. Які інвестиції слід віднести до інноваційних?

а) сутність яких полягає у впровадженні НТП у господарську діяльність підприємства;

б) сутність яких полягає в безпосередньому вкладенні кош­тів у виробничі активи;

в) сутність яких полягає в довгостроковому вкладенні кош­тів у різноманітні фінансові активи;

г) жодне з наведених тут означень не характеризує інно­ва­цій­ні інвестиції.

12. Ка­пі­тальні вкладення відносяться до видів інвестицій:

а) фінансових; в) інноваційних;

б) прямих; г) до жодного з наведених.

13. До якого із зазначених видів інвестицій слід віднести при­ва­тизацію державного майна, що здійснюється самим під­при­ємством?

а) інноваційні; в) фінансові;

б) прямі; г) до жодного з наведених.

14. До якого із зазначених видів інвестицій слід віднести вкла­дання коштів у підготовку та перепідготовку персоналу?

а) прямі; в) інноваційні;

б) фінансові; г) до жодного з наведених.

15. До якого із зазначених видів інвестицій слід віднести се­редньо- й довгострокові позики, що надаються іншим під­приємствам?

а) прямі;

б) фінансові;

в) інноваційні;

г) взагалі не розглядаються як інвестиції.

16. До якого із зазначених видів інвестицій слід віднести депо­зитні вклади в банківські та інші фінансові установи?

а) прямі;

б) інноваційні;

в) фінансові;

г) взагалі не розглядаються як інвестиції.

17. Яке з наведених тверджень правильно характеризує наслід­ки участі фінансових посередників у реалізації інвестиційної діяльності?

а) підвищує ризик, пов’язаний із вибором варіанту інвес­ти­цій­ної діяльності;

б) зменшує загальний ризик проектів у зв’язку з кращим його обґрунтуванням;

в) знижує витрати на реалізацію інвестицій;

г) будь-яке з тих, що тут наводяться.

18. З наведених видів коштів визначити той, що належить до власних джерел інвестиційних ресурсів підприємства:

а) виручка від продажу обладнання, що не використовується;

б) благодійні внески інших підприємств і громадян;

в) отримані середньо- та довгострокові кредити;

г) кошти від випуску облігацій підприємства.

19. З наведених видів коштів визначити той, що не належить до власних джерел інвестиційних ресурсів підприємства:

а) амортизаційний фонд підприємства;

б) іммобілізація вільних оборотних активів підприємства;

в) кошти, отримані за рахунок випуску облігацій підприєм­ства;

г) додаткові внески та поповнення статутного фонду.

20. Який із наведених етапів є початковим етапом управління інвестиційною діяльністю торговельного підприємства?

а) вибір можливої форми інвестиційної діяльності;

б) формування різноманітних варіантів інвестиційних про­ектів;

в) виявлення цілей і завдань інвестування;

г) приріст амортизаційного фонду підприємства в результаті введення нових основних фондів;

д) всі зазначені відповіді.

21. Яка з наведених відповідей характеризує джерела додат­ко­вих доходів підприємства від реалізації проекту капітальних вкладень?

а) пільги щодо оподаткування завдяки інвестуванню;

б) приріст доходів підприємства за рахунок розширення його виробничих потужностей;

в) зменшення амортизаційного фонду підприємства у зв’язку з вибуттям основних фондів, що вивільнилися в результаті інвестування;

г) усі зазначені відповіді.

22. Яка з наданих відповідей неправильно характеризує напрям додаткових витрат підприємства від реалізації проекту ка­пітальних вкладень під час використання позикових коштів для його фінансування?

а) погашення сум кредиту;

б) виплата процентів за кредит;

в) сплата додаткового розміру податків у зв’язку зі зміною обсягів діяльності підприємства в результаті інвестування;

г) усі наведені відповіді.

23. Яка з наведених відповідей характеризує джерела додат­ко­вих доходів підприємства від реалізації проекту капітальних вкладень?

а) приріст поточних витрат у зв’язку з матеріалізацією ін­вес­тицій;

б) збільшення податків, що сплачуються підприємством у зв’яз­ку зі зміною обсягів діяльності в результаті інвесту­вання;

в) приріст амортизаційного фонду в результаті введення но­вих основних фондів;

г) усі наведені відповіді.

24. Що слід розуміти під грошовим потоком від реалізації про­екту капітальних вкладень?

а) різницю між додатковими доходами та додатковими вит­ра­тами від реалізації цього проекту;

б) різницю між сукупними доходами та витратами після реалізації проекту;

в) суму чистого прибутку та приріст амортизації від реалі­зації проекту;

г) всі відповіді правильні.

25. На розмір інвестиційного прибутку безпосередньо впли­ва­ють такі фактори:

а) рівень рентабельності підприємства, ступінь безпеки ін­вес­тиційної діяльності в регіоні, демографічна характе­ристика регіону;

б) мінімальна норма прибутку на вкладений капітал, що­річ­ний обсяг капітальних вкладень, тривалість інвести­цій­но­го процесу;

в) рівень розвитку інвестиційної інфраструктури в регіоні, рівень середньогалузевої рентабельності, рівень загально­економічного розвитку регіону.

26. На розмір інвестиційного прибутку опосередковано впли­ва­ють такі фактори:

а) темпи інфляції, рівень інвестиційного ризику, рівень лі­квідності інвестицій;

б) кількість початих будов на початок планового періоду, рі­вень конкуренції, рівень галузевих інвестиційних ризиків;

в) обсяг капітальних вкладень за минулий рік, питома вага незавершеного виробництва в загальній сумі капітальних вкладень, рівень загальноекономічного розвитку регіону.

27. Інвестиції являють собою:

а) вкладання капіталу в усіх його формах із метою отри­ман­ня доходу в майбутньому або поточному періоді;

б) переміщення капіталу з одних активів в інші, більш ефек­тивні;

в) вартість грошових коштів, спрямованих на формування ак­тивів підприємства;

г) всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкла­даються в різні матеріальні й нематеріальні об’єкти з ме­тою отримання доходу або досягнення соціального ефекту.

28. Основні методи оцінки ефективності реальних інвес­ти­цій­них проектів – це:

а) період окупності, індекс рентабельності, індекс доход­ності;

б) коефіцієнт інвестування, коефіцієнт співвідношення влас­них і залучених коштів, коефіцієнт фінансової неза­леж­ності;

в) коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт інвестування, коефіцієнт маневрування власними коштами;

г) коефіцієнт ділової активності, коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами;

д) чистий приведений дохід, внутрішня ставка доходності, індекс рентабельності;

е) коефіцієнт співвідношення ціни продукції та її собівар­тості, коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт фінансової залеж­ності.

29. Основними формами фінансового інвестування є:

а) спрямування чистого прибутку на розвиток виробництва, вкладання капіталу в оборотні активи підприємства, вкла­дання капіталу в соціальний розвиток підприємства;

б) вкладання капіталу у статутні фонди спільних підпри­ємств, вкладання капіталу на депозитні рахунки, вкла­дан­ня капіталу у придбання цінних паперів;

в) переведення дебіторської заборгованості у грошові кошти, реінвестування чистого прибутку, придбання цінних па­перів;

г) вкладання капіталу на депозитні рахунки, вкладання ка­піталу на придбання основних засобів, реінвестування чис­того прибутку;

д) реінвестування чистого прибутку, вкладання капіталу на соціальний розвиток підприємства, вкладання капіталу в оборотні активи підприємства;

е) вкладання капіталу у придбання цінних паперів, вкла­дан­ня капіталу у статутні фонди спільних підприємств, вкла­дання капіталу на депозитні рахунки.

30. Які інноваційні стратегії здійснення інвестиційної діяль­но­сті використовуються у світовій практиці?

а) «швидкий другий»;

б) «заповнення прогалин»;

в) «відставання з мінімальними витратами»;

г) стратегія «піонера»;

д) стратегія диференціації;

е) «відставання з мінімальними витратами».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]