Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Семінарське заняття 5. Формування фінансової структури капіталу підприємства Питання для обговорення

  1. Фінансові фонди підприємства.

  2. Склад власного й позикового капіталу підприємства.

  3. Політика формування фінансової структури капіталу під­при­ємства, принципи та послідовність її розробки.

  4. Визначення загальної потреби в капіталі для нового під­при­ємства.

  5. Основні фактори, що впливають на формування фінансової структури підприємства.

  6. Оцінка вартості капіталу.

  7. Оптимізація фінансової структури капіталу

Практичні завдання до теми

Для закріплення знань із даної теми необхідно виконати прак­­тичні завдання та підсумковий тест (тестування прово­дить­ся під час семінарського заняття).

Практичне завдання 1. Розв’яжіть задачі та зробіть висновки за ними.

Задача 1. Розрахуйте показник «каш флоу» (Cash flow-го­тівка).

Підприємство має такі показники фінансової діяльності: амор­тизаційні відрахування – 40 тис. грн; податки, сплачувані з прибутку – 40 тис. грн.; невикористані кошти ремонтного фон­ду – 5 тис. грн; невикористані кошти спеціального й цільового призначення – 15 тис. грн; кредиторська заборгованість, що по­стійно знаходиться в розпорядженні підприємства – 2 тис. грн; грошові кошти, отримані від переоцінки вартості основних фондів – 18 тис. грн; балансовий прибуток – 120 тис. грн.

Задача 2. Проаналізуйте рівень самофінансування та вибе­ріть найбільш фінансово стійке підприємство (табл. 5).

Таблиця 5

Аналіз рівня самофінансування підприємства

(тис. грн)

Показники

Підприємства

1

2

Статутний капітал

200

260

Резервний фонд

10

5

Фонди спеціального призначення

8

15

Разом власних коштів

Чистий прибуток

70

80

Прибуток, спрямований у фонд накопичення

20

10

Амортизаційні відрахування

30

40

Позичкові кошти

10

10

Кредиторська заборгованість та інші залучені кошти

50

70

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт самофінансування

Коефіцієнт стійкості процесу самофінансування

Рівень рентабельності процесу самофінансування, %

Задача 3. Власні кошти підприємства зросли за рік на 800 грн(з 35,0 тис. грн до 35,8 тис грн). Загальна сума джерел зросла на 700 грн (з 77,3 до 78,0 тис. грн).

Розрахуйте суму позикових і залучених коштів, коефіцієнт автономії та фінансової стійкості підприємства, дайте оцінку ди­наміці фінансової стійкості.

Практичне завдання 2.Дайте відповіді на тести до теми.

Тести до теми

1.  Економічна категорія, відома задовго до його зародження, отримала новий зміст в умовах переходу країни до ринкових відносин – це:

а) вкладений капітал;

б) капітал;

в) ресурс.

2.  Ще не інвестований або вкладений у недохідні інвестиції ка­пітал – це:

а) обіговий капітал;

б) «мертвий» капітал;

в) капітал.

3.  Розрахунок граничної ефективності капіталу здійснюється за такою формулою:

а) ;

б) ;

в) обидві формули неправильні.

4. – ця формула визначає:

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

б) коефіцієнт платоспроможності;

в) коефіцієнт фінансового левериджу.

5. Існує 4 типи фінансової стійкості?

а) так;

б) ні.

6. За формулою визначається:

а) період обороту оборотного капіталу;

б) період обороту капіталу, що використовується в опе­ра­цій­ній діяльності підприємства;

в) період обороту власного капіталу у днях.

7.  Різниця між економічною рентабельністю активів та се­редньою розрахунковою ставкою відсотку за позиковими кош­тами – це:

а) диференціал;

б) оподаткування;

в) обидві відповіді неправильні.

8.  Збільшення фінансового важеля розглядається як позитив­ний сигнал і реакція ціни акції позитивна – це теорія:

а) модель Майерса і Майлуфа 1984 р.;

б) модель Міллера і Рока 1985 р.;

в) модель Росса 1977 р.

9. Фінансовий капітал підприємства – це:

а) економічна база функціонування не тільки окремо взятого суб’єкта господарювання, але й об’єктивна умова розвитку держави й суспільства;

б) процес формування основних та обігових активів;

в) обидві відповіді правильні.

10. «Капітал – це частина фінансових ресурсів. Капітал – це гроші, пущені в обіг, і доходи, що вони приносять від цього обігу». Це визначення обгрунтував:

а) Н. А. Русак і В. А. Русак;

б) І. Т. Балабанов;

в) В. В. Селезньов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]