Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Питання до кросворду:

  1. Узагальнена модель дій, необхідних для досягнення по­ставлених цілей через координацію та розподіл ресурсів ком­панії.

  2. Комплекс послідовних взаємозв’язаних заходів фінан­со­во-економічного, виробничо-технічного, організаційного, соці­аль­­ного характеру, спрямованих на виведення суб’єкта госпо­да­рювання з кризи й відновлення або досягнення ним прибут­ко­вості та конкурентоспроможності.

  3. Основний вид боргових зобов’язань, згідно з яким по­зичальник (емітент) повинен сплатити певну суму кредитору (власнику) по завершенню визначеного терміну й суму щоріч­ного доходу у вигляді фінансового або плаваючого відсотку.

  4. Фізичні та юридичні особи, які виконують роботи за до­говором підряду або державним контрактом, що укладається із замовниками.

  5. Процес поступового перенесення вартості основних ви­робничих засобів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення згідно з нормами амортизаційних відрахувань, установленими законодавчими актами.

  6. … – аналіз – визначення структури підсумкових фінан­сових показників із виявленням впливу кожної позиції звітності на результат у цілому.

  7. Визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані су­дом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування лікві­даційної процедури.

  8. Що являє собою фінансову оперативність з експертного товарного кредиту через передачу (індосамента) переказного век­селя на користь банка зі сплатою банку комісійної вина­го­роди.

  9. Ресурси, контрольовані підприємством, використання якихпризводить до збільшення економічних вигод у май­бутньо­му.

  10. … аналіз – порівняння кожної позиції звітності з по­пе­реднім періодом.

Практичне завдання 3.Дайте відповіді на тести до теми.

Тести до теми

1.  Властивість системи під впливом зовнішніх або внутрішніх чинників переходити зі стану нормального функціонування (працездатності) у стан відмови, у результаті чого з’яв­ля­єть­ся імовірність невиконання поставлених цілей і, як ре­зуль­тат, недоотримання запланованого доходу й можливі втрати – це:

а) ризик; в) невизначеність;

б) імовірність; г) надійність.

2.  Серед запропонованих визначень сутності категорії «ризик» виберіть ті, що найбільш вдало характеризують її зміст:

а) це можливість виникнення збитків або недоотримання при­бутку підприємства, у порівнянні з варіантом, що про­гнозується;

б) це ситуаційна характеристика діяльності, що означає не­ви­значеність її наслідків, можливі несприятливі її наслідки, альтернативні варіанти помилок або успіху;

в) це втрати, збитки, вірогідність яких пов’язана з наявністю невизначеності, а також можливі вигоди та прибутки, одер­жати які можливо за дій, що обумовлені ризиком;

г) це характеристика управлінської діяльності, що здійсню­ється в ситуації невизначеності, коли вибір менеджером альтернативного рішення пов’язаний із ймовірністю нега­тивних наслідків у реалізації втрат або з одержанням при­бутку підприємства.

3. Що являє собою категорія «надійність системи»?

а) це стан, що веде до порушення заданих функцій і не­ви­конання поставленої перед системою мети;

б) це ситуаційна характеристика діяльності суб’єкта госпо­да­рювання, пов’язана зі станом невизначеності;

в) це характеристика, що відображає можливість того, що система буде виконувати задані функції принаймні протя­гом заданого проміжку часу за певних умов або це ознака підприємства як складної системи, розгорнута в часі;

г) це стан, при якому система забезпечує виконання заданих функцій (досягнення поставленої мети).

4. Які виділяють види ризиків за змістом (ризик-результат)?

а) економічні;

б) соціальні;

в) правові;

г) організаційні;

д) інноваційні;

е) психологічні;

є) іміджеві;

ж) країнові.

5. Залежно від тривалості в часі ризик може бути:

а) глобальний і локальний;

б) короткочасний і постійний;

в) виправданий і невиправданий (обґрунтований або необ­ґрун­тований);

г) ризик, що страхується та ризик, що не страхується;

д) систематичний (некерований) та несистематичний (керо­ваний);

е) соціальний, економічний, технічний, політичний, медич­ний, екологічний, інформаційний, комбінований.

6.  Залежно від можливості управління (впливу) ризик може бути:

а) глобальний і локальний;

б) короткочасний і постійний;

в) виправданий і невиправданий (обґрунтований або необ­ґрун­тований);

г) ризик, що страхується та ризик, що не страхується;

д) систематичний (некерований) та несистематичний (ке­ро­ваний);

е) соціальний, економічний, технічний, політичний, медич­ний, екологічний, інформаційний, комбінований.

7.  Залежно від можливого результату (ризикової події) ризик може бути:

а) глобальний і локальний;

б) короткочасний і постійний;

в) виправданий і невиправданий (обґрунтований або необ­ґрунтований);

г) чистий і спекулятивний;

д) систематичний (некерований) та несистематичний (керо­ваний);

е) соціальний, економічний, технічний, політичний, медич­ний, екологічний, інформаційний, комбінований.

8.  Які методи кількісної оцінки ризиків найбільш широко за­сто­совуються на практиці:

а) імовірнісно-статистичний;

б) метод зон ризику;

в) метод експертних оцінок;

г) аналітичний метод.

9.  Назвіть найбільш розповсюджені методи управління ри­зи­ками:

а) страхування, лімітування, хеджування господарських ри­зиків;

б) уникнення, утримання, передача, зниження ризику;

в) самострахування, розподіл, усунення ризику;

г) економічні, адміністративні, соціальні, психологічні мето­ди управління ризиками.

10. Розмістіть у логічному порядку основні етапи процесу уп­равління ризиками: контроль ризику (1), фінансування ризику (2), визначення ризику (3), оцінка ризику (4):

а) 1, 2, 4, 3; г) 3, 4, 1, 2;

б) 2, 3, 1, 4; д) 3, 2, 4, 1;

в) 1, 4, 3, 2; е) 2, 4, 1, 3.

11. За допомогою яких показників можна визначити розмір ри­зику?

а) імовірність настання випадку втрат;

б) ступінь ризику;

в) капіталовіддача або швидкість обертання капіталу;

г) рентабельність капіталу або норма прибутку на вкладений капітал);

д) дисперсія, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації;

е) рентабельність виробленого та реалізованого товару.

12. Назвіть основні суб’єкти ризику:

а) це ресурс, зміна якого можлива у випадку виникнення ри­зикової ситуації;

б) це керівництво компанії, тобто конкретні особи або тру­довий колектив, які приймають рішення про вибір тієї чи іншої альтернативи, що пов’язана з діяльністю компанії;

в) це характеристика, що відображає можливість того, що система буде виконувати задані функції принаймні про­тя­гом заданого проміжку часу за певних умов або це ознака підприємства як складної системи, розгорнута в часі;

г) це керуюча підсистема, що здійснює управлінський вплив на керовану підсистему для досягнення мети підпри­єм­ства.

13. Що називають класифікацією ризиків?

а) міру очікуваної невдачі, небезпеку настання несприят­ли­вих наслідків, можливі збитки або невдачі в комерційній справі;

б) систематизацію безлічі ризиків на підставі певних ознак і критеріїв, що дозволяють об’єднати підмножини ризиків у більш загальні поняття;

в) сукупність заходів, метою яких є реально знизити небезпеку прийняття неправильних рішень і скоротити їх потенційні негативні наслідки;

г) систему оцінки ризику, управління ризиком і фінансовими відносинами, що виникають у процесі бізнесу.

14. Охарактеризуйте зміст поняття «ризик-менеджмент»:

а) сукупність заходів, метою яких є реально знизити не­без­пеку прийняття неправильних рішень і скоротити їх по­тен­ційні негативні наслідки;

б) система оцінки ризику, управління ризиком і фінансовими відносинами, що виникають у процесі бізнесу;

в) стратегічні й тактичні механізми управління ризиковими ситуаціями на підприємстві;

г) роботи, пов’язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і прий­няттям рішень, що включають максимізацію пози­тив­них і мінімізацію негативних наслідків настання ризи­ко­вих подій;

д) відповіді 2 і 3 є правильними;

е) всі відповіді правильні.

15. Які ризики відображають можливості соціально-еконо­міч­ної системи отримати негативні або нульові результати?

а) ділові ризики; г) чисті ризики;

б) фінансові ризики; д) спекулятивні ризики;

в) інвестиційні ризики; е) підприємницькі ризики.

16. Система управління ризиками включає такі блоки завдань:

а) ідентифікація ризиків;

б) створення системи раннього попередження та реагування;

в) оцінка ризиків;

г) бенчмаркінг;

д) нейтралізація ризиків.

17. До основних інструментів нейтралізації фінансових ризиків належать:

а) формування резервів;

б) франчайзинг;

в) страхування ризиків за допомогою страхових компаній;

г) диверсифікація ризиків;

д) хеджування.

18. До основних фінансових інструментів хеджування ризиків на­лежать:

а) форвардні та ф’ючерсні контракти;

б) диверсифікація вкладень;

в) опціони;

г) поручительство;

д) операції типу «своп».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]