Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Розрахунок потреби компанії в обігових коштах по товарних запасах

Показники

Розмір показника

Товарооборот у роздрібних цінах,тис. грн

2 420

Кількість днів у періоді

90

Одноденний товарооборот,тис грн

Норма товарних запасів,днів

5

Потреба в обігових коштах по товарних запасах,тис. грн

Практичне завдання 2.Дайте відповіді на тести до теми.

Тести до теми

1.  Активи підприємства поділяються за такими класифі­ка­цій­ними ознаками:

а) формами функціонування;

б) характером обслуговування видів діяльності;

в) характером фінансових джерел формування;

г) характером володіння;

д) ступенем ліквідності;

е) власними активами.

2.  За ступенем ліквідності активні підприємства класифі­ку­ють­ся на:

а) активи в абсолютно ліквідній формі;

б) високоліквідні активи;

в) орендовані активи;

г) середньоліквідні активи;

д) малоліквідні активи;

е) неліквідні активи;

є) оборотні активи.

3.  За характером обслуговування видів діяльності активи під­приємства поділяються на:

а) операційні; в) інвестиційні;

б) власні; г) оборотні.

4.  За характером фінансових джерел формування активи під­приємства поділяються на:

а) фінансові; в) чисті;

б) валові; г) орендні.

5.  За формами функціонування активи підприємства поділя­ють­ся на:

а) оборотні; в) нематеріальні;

б) матеріальні; г) фінансові.

6.  За характером участі в господарському процесі активи під­приємства поділяються на:

а) інвестиційні; в) валові;

б) оборотні; г) позаоборотні.

7.  За характером володіння активи підприємства поділяють­ся на:

а) валові; в) чисті;

б) власні; г) орендовані.

8. До складу матеріальних активів підприємства належать:

а) основні засоби;

б) обсяг незавершеного виробництва;

в) грошові активи в іноземній валюті;

г) незавершені капітальні вкладення;

д) виробничі запаси сировини та напівфабрикатів.

9. До складу оборотних активів належать:

а) обсяг незавершеного виробництва;

б) дебіторська заборгованість;

в) грошові активи в національній валюті;

г) короткострокові фінансові вкладення;

д) основні засоби.

10. До складу оборотних активів не включають:

а) виробничі запаси сировини та напівфабрикатів;

б) запаси готової продукції, що призначені для реалізації;

в) грошові активи в іноземній валюті;

г) позаоборотні активи;

д) обсяг незавершеного виробництва.

11. До складу необоротних активів належать:

а) нематеріальні активи;

б) основні засоби;

в) незавершені капітальні вкладення;

г) устаткування, призначене до монтажу;

д) обсяг незавершеного виробництва;

е) усі відповіді правильні.

12. До складу необоротних активів не належать:

а) основні засоби;

б) довгострокові фінансові вкладення;

в) короткострокові фінансові вкладення;

г) витрати майбутніх періодів;

д) незавершені капітальні вкладення.

13. До складу інвестиційних активів належать:

а) незавершені капітальні вкладення;

б) довгострокові капітальні вкладення;

в) короткострокові фінансові вкладення;

г) грошові активи в іноземній валюті;

д) устаткування, призначене до монтажу.

14. До якого виду активів належать вартість обладнання за­куп­леного, але не встановленого на підприємстві, або вар­тість передплати періодичних видань?

а) оборотні активи;

б) необоротні активи;

в) постійні активи;

г) змінні активи;

д) витрати майбутніх періодів;

е) доходи майбутніх періодів.

15. До якої групи активів належить вартість торговельної мар­ки компанії?

а) основні засоби;

б) нематеріальні активи;

в) довгострокові фінансові інвестиції;

г) виробничі запаси;

д) векселі одержані;

е) дебіторська заборгованість.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]