Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Тема 4. Формування активів підприємства

Поняття, склад і структура активів підприємства. Оцінка ак­тивів. Особливості формування активів підприємства на різних етапах його розвитку. Політика формування активів, їх зміст та послідовність розробки. Джерела фінансових коштів, що аван­суються в майно підприємства. Методи визначення потреби в оборотних і необоротних активах та оптимізація їх спів­від­но­шення.

Зміст і завдання управління оборотними активами. Управлін­ня виробничими запасами. Управління дебіторською забор­гованістю. Визначення оптимальної структури дебіторської за­боргованості. Забезпечення ефективного контролю за рухом і своєчасним поверненням дебіторської заборгованості. Інкасації дебіторської заборгованості. Методи рефінансування дебітор­ської заборгованості. Управління грошовими коштами. Оптимі­зація залишку грошових коштів підприємства.

Джерела формування оборотних активів підприємств, спосо­би забезпечення їх оптимальної структури. Стратегія фінан­су­вання оборотних активів: агресивна модель, консервативна мо­дель, компромісна модель.

Управління необоротними активами підприємства. Управ­лін­ня основними засобами, нематеріальними активами тощо.

Вартість активів підприємства та методи їх оцінки: балан­со­вий, ринковий, капіталізації прибутку та ін.

Ефективність використання активів підприємства: показники оцінки та способи підвищення. Поняття гудвіла та синергізму.

Тема 5. Формування фінансової структури капіталу підприємства

Поняття інвестованого, власного й позикового капіталу. Склад власного й позикового капіталу. Фінансова структура ка­піталу. Політика формування фінансової структури капіталу, принципи та послідовність її розробки. Основні фактори, що впливають на формування фінансової структури капіталу під­приємства. Управління фінансовою структурою капіталу. Опти­мізація фінансової структури капіталу. Політика підприємства щодо фінансової структури капіталу. Вплив фінансової струк­тури капіталу на загальну вартість підприємства.

Класифікація капіталу. Власний капітал і його формування. Статутний капітал. Пайовий капітал. Резервний капітал. Не­роз­по­ділений прибуток. Управління формуванням власного капі­талу.

Позичковий капітал. Довгострокові фінансові зобов’язання. Короткострокові фінансові зобов’язання. Кредиторська забор­го­ваність. Управління позичковим капіталом. Управління креди­торською заборгованістю.

Визначення загальної потреби в капіталі. Методи оцінки вар­тості капіталу. Оптимізація фінансової структури капіталу. По­няття фінансового левериджу й оцінка його ефекту.

Вартість капіталу. Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма капіталу. Базова концепція визначення вартості капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка позичок. Оцінка загальної вартості капіталу. Ін­фляція та ринкова вартість капіталу. Розрахунок середньо­зва­женої вартості капіталу.

Тема 6. Управління грошовими потоками підприємства

Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Оптимізація грошових потоків. Види грошових потоків, їх класифікація. Принципи управління гро­шовими потоками. Складання звіту про рух грошових коштів.

Вхідні грошові потоки, їх характеристика. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками. Управління гро­шо­вими потоками, пов’язаними з операційною діяльністю підпри­ємства. Управління грошовими потоками, пов’язаними з фі­нансовими операціями підприємства. Управління грошовими по­то­ками, пов’язаними з інвестиційною діяльністю підприємства.

Управління вихідними грошовими потоками. Зміст і завдання управління вихідними грошовими потоками. Управління гро­шовими потоками: оплата рахунків суб’єктів господарювання, перерахування коштів у бюджет і цільові державні фонди, по­га­шення зобов’язань за кредитами та іншими борговими зобов’я­заннями, витрати на оплату праці.

Планування надходження та використання грошових коштів.

Розробка й застосування платіжного календаря.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]