Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Комплекс заходів щодо збільшення (зменшення) потоку грошових коштів підприємства

Види заходів

Збільшення потоку грошових коштів

Зменшення потоку грошових коштів

Коротко­стро­кові заходи

Продаж або здача в оренду необо­ротних активів.

Раціоналізація асортименту про­дукції.

Реструктуризація дебіторської за­боргованості у фінансові ін­стру­менти.

Використання часткової пред­оп­лати (авансові платежі).

Залучення зовнішніх джерел ко­рот­кострокового фінансу­ван­ня.

Розробка системи знижок для покупців

Скорочення витрат.

Відстрочка платежів за зобов’язаннями.

Використання зни­жок постачальників.

Перегляд інвес­тицій­ної програми.

Планування подат­ко­вих платежів.

Вексельні розра­хун­ки та взаємозалік

Довго­строко­ві заходи

Додаткова емісія акцій та облі­гацій.

Реструктуризація підприємства (ліквідація або виділення в бізнес-одиниці).

Пошук стратегічних партнерів.

Пошук потенційних інвесторів

Довгострокові конт­ракти, що перед­ба­чають знижки або від­строчки платежів (век­сельні розра­хунки).

Планування податко­вих платежів

У практиці оперативного управління грошовими потоками застосовується платіжний календар, його ведення дозволяє син­хронізувати надходження й виплати грошових коштів, а також забезпечити дотримання пріоритетності платежів.

Термінологічний словник

Аналіз грошових потоків – це сукупність методів форму­вання й обробки даних про грошові потоки, що дають об’єк­тивні оцінки стану, тенденцій розвитку, виявлення резервів під­вищення ефективності використання грошових коштів та спо­собів їх реалізації.

Грошове сальдо– це різниця між сумами надходжень і вит­ратами грошових коштів за період планування.

Грошовий оборот– це функціонування реальних грошей у часі та просторі, у результаті здійснення якого гроші виконують функції засобів обігу, засобів платежу й засобів накопичення.

Грошовий потік – це міра ліквідності компанії, що скла­да­ється з чистого доходу й безготівкових витрат, таких як амор­тизаційні відрахування.

Грошовий потік – це надходження (вхідний грошовий потік) й витрачання (вихідний грошовий потік) грошових коштів у процесі здійснення господарської діяльності підприємства.

Грошовий потік– це розподілені в часі надходження та виплати грошових коштів підприємства.

Грошові кошти– готівка, кошти на рахунках у комерційних банках та депозити до запитання.

Дискретний грошовий потік– надходження та виплати гро­шових коштів, які не пов’язані безпосередньо з комерційними операціями підприємства (купівля та продаж необоротних ак­ти­вів, виплата дивідендів).

Еквіваленти грошових коштів– це короткострокові висо­коліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються в пев­ні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризи­ком зміни їх вартості.

Загальний грошовий потік – це всі грошові надходження та виплати, пов’язані не тільки з веденням операцій з основної діяльності підприємства.

Інвестиційна діяльність– придбання та реалізація тих нео­боротних активів і фінансових інвестицій, що не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Касовий бюджет– це план надходження та витрачання грошових коштів, що є однією з основних форм поточного фі­нансового плану управління грошовими потоками, розроб­ля­єть­ся на фінансовий рік із помісячною сегментацією.

Негрошові операції– операції, що не потребують вико­рис­тання грошових коштів та їх еквівалентів (отримання активів через фінансову оренду, бартерні операції, придбання активів через емісію акцій тощо).

Операційна діяльність– це основна діяльність підпри­єм­ства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Операційний грошовий потік – це сума фактичних над­ход­жень грошових коштів від операцій за визначений період. При цьому не враховуються фінансові виплати (якщо це не є ос­но­вною діяльністю підприємства).

Планування грошових потоків – це процес визначення їх обсягів за видами діяльності, часовими інтервалами та напря­мами використання з метою забезпечення максимальної синхро­нізації надходжень і витрат та платоспроможності підприємства.

Платіжний календар– це план грошових надходжень і витрат за визначений період із залишком (сальдо) на поточному рахунку підприємства. Його інформаційною основою є різно­манітні плати та баланси, що складаються на підприємстві: план реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), кош­торис витрат на виробництво, кошторис використання фонду оплати праці, кошторис державного соціального страхування, кошторис витрат на технічне переозброєння та реконструкцію тощо.

Платіжний календар– це форма поточного фінансового плану управління грошовими потоками, що розробляється на короткостроковий період із щоденною сегментацією.

Прибуток – це складний розрахунковий показник, значення якого знаходиться під впливом безлічі факторів: види доходів і витрат, їхня оцінка, момент визнання конкретного доходу й кон­кретної витрати, ступінь централізованої урегульованості мо­менту визнання та величини доходу чи витрати й ін.

Пріоритетний грошовий потік– виплати комерційного ха­рактеру, які підприємство повинне здійснювати з метою уник­нен­ня фінансової нестабільності (процентні й податкові пла­тежі).

Процес управління потоками грошових коштів– це по­стійний моніторинг відхилень реального руху грошових коштів від планових показників і використання заходів з усунення та­ких відхилень.

Рух грошових коштів– це надходження та вибуття гро­шових коштів і їх еквівалентів.

Складові процесу управління грошовими потоками під­при­ємства – це розрахунок тривалості обороту грошових коштів (фінансовий цикл), аналіз грошового потоку та його прогно­зу­вання, визначення оптимального рівня грошових коштів, скла­дання бюджетів грошових коштів.

Традиційний грошовий потік – це приблизна оцінка над­ход­жень грошових коштів від виробничої діяльності. Він визна­чається з використанням припущення, що надходження коштів можна оцінити, додавши компенсаційні статті витрат до чистого прибутку (наприклад, амортизацію).

Управління грошовими потоками – передбачає комплексні заходи, тому що готівкові кошти, з одного боку, є складовою оборотних активів, а з іншого – їх обсяги, способи надходження та вибуття залежать, у першу чергу, від зміни обсягів вироб­ничих запасів, стану дебіторської та кредиторської заборго­ва­ності, платежів до бюджету тощо.

Управління грошовими потоками– передбачає ціле­спря­мо­ваний вплив на процеси акумуляції грошових коштів, їх ви­трачання та перерозподіл із метою збалансування фінансово-гос­подарської діяльності підприємства.

Фінансова діяльність– це діяльність, що призводить до змінрозміру та складу власного й позичкового капіталу підпри­єм­ства.

Фінансовий грошовий потік– надходження грошових кош­тів і виплати, пов’язані зі зміною довгострокового капіталу.

Фінансовий цикл– це період обороту активів, протягом яко­го готівкові кошти уречевлені в оборотних коштах. Він включає в себе час надходження оборотних коштів на двох стадіях кру­гообігу: виробничій і товарній. Час їх перебування у грошовій стадії не включає.

Чистий грошовий потік – це зміна грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства в аналізованому пе­ріоді його діяльності.

Чистий грошовий потік – це різниця між вхідним і ви­хід­ним грошовими потоками з кожного окремого виду діяльності або з господарської діяльності підприємства в цілому.

Чистий прибуток – це частина прибутку, що залишається на підприємстві після вирахування собівартості, сплати прямих і непрямих податків та можливих штрафів (внаслідок застосу­ван­ня фінансових санкцій).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]