Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Семінарське заняття 11. Управління залученням позикових фінансових ресурсів Питання для обговорення

  1. Поняття та склад позикових фінансових ресурсів під­при­єм­ства.

  2. Форми залучення позикових фінансових ресурсів під­при­єм­ства.

  3. Політика формування позикових (кредитних) фінансових ре­сурсів, принципи та послідовність її розробки.

  4. Основні форми залучення банківського кредиту.

  5. Форми та політика залучення комерційного кредиту.

  6. Оцінка діючої політики залучення кредитних ресурсів.

  7. Визначення вартості залучення капіталу.

  8. Оптимізація структури капіталу підприємства.

Практичні завдання до теми

Для закріплення знань із даної теми необхідно виконати прак­тичні завдання та підсумковий тест (тестування прово­дить­ся під час семінарського заняття).

Практичне завдання 1. Розв’яжіть задачі та зробіть висновки за ними.

Задача 1. Підприємство має активи на суму 3,2 млн грн, з яких грошові кошти й ринкові цінні папери складають 2 млн грн. Річний обсяг продажу дорівнює 10 млн, валовий чистий прибуток (до виплати процентів) складає 12 %. Із-за циклічного характеру бізнесу підприємство збирається збільшити рівень лі­к­відності для створення резервного запасу на випадок неспри­ят­ливих обставин. Розглядаються рівні в 0,5 і 0,8 млн грн замість існуючих 0,2 млн грн. Нові рівні ліквідності будуть досягнуті за рахунок фінансування за допомогою випуску акцій.

Визначте обертання активів, віддачу капіталу й валовий чис­тий прибуток для кожного із трьох варіантів рівня ліквідності.

Якби для досягнення нових рівнів ліквідності слід було звер­нутися за допомогою до довгострокових позичок із 15 % річних, якими були б витрати на виплату процентів до сплати податків за цих двох нових стратегій?

Задача 2. Підприємство повинне вибрати одну із трьох стра­тегій фінансування, що відрізняються послідовністю. Для кож­ної стратегії надається деяка інформація про річні витрати на виплату процентів, річні витрати за розміщенням позичок та очікувані витрати через дефіцит грошових коштів. На основі даних табл. 18 виберіть кращу стратегію. Чому сума витрат змі­нюється зі зміною стратегії?

Таблиця 18

Відомості про витрати підприємства

(тис. грн)

Стратегія

Структура термінів виплат

Забезпечені або незабез­печені

Річна сума про­цен­тів

Вар­тість розмі­щення

Витрати через де­фіцит гро­шових коштів

1/2 короткострокових

незабезпечені

А

1/4 середньострокових

незабезпечені

1 400 000

300 000

200 000

1/4 довгострокових

незабезпечені

1/3 короткострокових

незабезпечені

В

1/3 середньострокових

забезпечені

1 520 000

250 000

150 000

1/3 довгострокових

незабезпечені

1/4 короткострокових

незабезпечені

С

1/4 середньострокових

забезпечені

1 600 000

200 000

75 000

1/2 довгострокових

забезпечені

Задача 3. За звітний рік підприємство при середньорічній за­боргованості комерційному банку з короткострокових кредитів на суму 1 475 тис. грн сплатило відсотки за кредит на суму 425 тис. грн, що становить 27 % річних. Середня річна відсот­кова ставка за користування банківським кредитом в оборотні кошти становила 7 %. Середньорічний темп інфляції у звітному році – 20,6 %. Підприємство одержало за звітний рік при­буток від реалізації на суму 4 850 тис. грн при середньорічній сумі фонду оборотних коштів (оборотного капіталу) – 8 370 тис. грн.

Розрахувати:

1.  Прибуток на 1 грн оборотного капіталу в цілому по під­при­ємству за рік.

2. Прибуток на суму залучених банківських кредитів.

3. Прибуток після вирахування сплачених відсотків.

4. Прийнятний рівень відсотку за кредит у звітному році.

З’ясуйте, наскільки вигідних для себе умовах підприємство отримало кредит у комерційному банку у звітному році й оха­рак­теризуйте кредитні відносини підприємства з комерційним банком.

Задача 4. Отримано такі дані квартальних балансів підпри­єм­ства за звітний рік про строкову та прострочену заборгованість із банківських кредитів: на 1.01.2009 р. – 1 020 тис. грн, на 1.04.2009 р. – 1 350 тис. грн, на 1.07.2009 р. – 1 578 тис. грн, на 1.10.2009 р. – 1 343 тис. грн, на 1.01.2010 р. – 2 307 тис. грн. Річний оборот із повернення короткострокових кредитів – 7 168 тис. грн.

Розрахуйте:

1.  Середній залишок заборгованості підприємства перед ко­мерційним банком за короткостроковими позиками у 2009 році.

2.  Швидкість обороту кредитних ресурсів протягом року при середній швидкості обороту оборотних коштів підприємства за звітний рік 169,7 днів.

З’ясуйте, як вплинуло залучення банківських кредитів у 2009 р. на прискорення оборотності оборотного капіталу підпри­ємства.

Практичне завдання 2.Розв’яжіть кросворд.

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

9

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]