Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Семінарське заняття 14. Антикризове фінансове управління підприємством Питання для обговорення

  1. Сутність банкрутства підприємства та умови його виник­нен­ня.

  2. Політика антикризового фінансового управління під час за­грози банкрутства, принципи та послідовність її розробки.

  3. Діагностика банкрутства підприємства.

  4. Внутрішній механізм фінансової стабілізації.

  5. Санація підприємства: види та форми санації.

  6. Проект санації.

  7. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при бан­крут­стві.

Практичні завдання до теми

Для закріплення знань із даної теми необхідно виконати прак­тичні завдання та підсумковий тест (тестування прово­дить­ся під час семінарського заняття).

Практичне завдання 1. Розв’яжіть задачі та зробіть висновки за ними.

Задача 1. У 2009 р. «Вендет Корпорейшн» мала оподат­кова­ний дохід у розмірі 10,5 млн дол.

1.  Чому дорівнює сума податкових виплат компанії феде­ральній владі за рік?

2.  Припустимо, що вона одержала додатковий доход в 1 млн дол. від отриманих виплат за відсотками облігацій, що їй на­ле­жать. Чому дорівнює податок на цей відсотковий дохід?

3.  Нехай «Вендет» не отримує дохода за відсотками, але одер­жує додатковий доход в 2 млн дол. у вигляді дивідендів за ак­ціями, якими вона володіє. Чому дорівнює податок на дохід із дивідендів?

Задача 2. «Шрівс Корпорейшн» має у своєму розпорядженні 10 000 дол., які вона планує вкласти в цінні папери, що легко реалізуються. Їй потрібно обирати між придбанням облігацій із доходом 7,5 % муніципальних акцій штату Флорида з доходом 5 % і привілейованих акцій із дивідендами, що дають 6 % при­бутку. Ставка податку для компанії дорівнює 35 %, а 70 % її доходу з дивідендів звільняється від оподаткування.

Припустимо, що ступінь ризику однаковий під час придбання кожного виду цінних паперів. Тому «Шрівс» обирає, що придба­ти, тільки на основі доходу, який залишився після виплати податків. Які цінні папери слід їй обрати для придбання? Чому буде дорівнювати прибуток (норма прибутку) після утримання податків за найбільш високоприбутковими акціями?

Задача 3. Маємо дані господарської діяльності підприємства за 2007–2009 рр., наведені в табл. 26. Охарактеризуйте фінан­совий стан підприємства. Розрахуйте розмір валового прибутку, прибутку до оподаткування (балансового прибутку) і чистого прибутку та поясніть динаміку зміни показників. Визначте, чи загрожує підприємству фінансова криза й можливість бан­крут­ства в довгостроковій перспективі? Які заходи слід вжити фі­нансовому менеджеру підприємства для покращення господар­сько-фінансової діяльності й недопущення його банкрутства.

Таблиця 26

Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства за 2007–2009 рр.

(тис. грн)

Показники

Звітні роки

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Виручка від реалізації

149 420,4

186 733,7

209 468,9

ПДВ, АЗ та інші відрахування з виручки

15 002,0

18 799,4

22324,4

Витрати виробництва і реалі­зації (собівартість продукції)

97 525,8

129 802,6

150 004,5

Прибуток від реалізації (вало­вий прибуток)

Інші доходи (операційні, поза­реалізаційні, фінансові)

52 398,2

44 370,8

48 725,4

Інші витрати (операційні, фі­нан­сові)

75 786,9

72 972,0

80 393,5

Прибуток до оподаткування (балансовий прибуток)

Податок на прибуток (25 % від балансового прибутку)

Чистий прибуток

Практичне завдання 2.Розв’яжіть кросворд.

1

 

9

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]