Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Модуль 2. Управління активами, капіталом і фінансовими ресурсами підприємства. Антикризове фінансове управління підприємством

Тема 7. Управління оборотними активами підприємства

Склад оборотних активів підприємства та завдання ефек­тив­ного їх використання. Поняття виробничо-комерційного циклу. Стратегія управління оборотними активами підприємства: зміст і порядок обґрунтування. Нормування оборотних активів. По­літика управління запасами, принципи й послідовність її роз­робки. Методи визначення потреби в запасах сировини, мате­ріалів і готової продукції. Способи нормалізації запасів та їх оцінка.

Політика управління дебіторською заборгованістю, прин­ципи й послідовність її розробки. Сучасні форми рефі­нан­су­вання дебіторської заборгованості: факторинг, облік векселів, форфейтинг.

Політика управління грошовими коштами, принципи та по­слідовність її розробки. Методи визначення необхідних розмірів залишків грошових коштів. Регулювання потоку платежів на підприємстві.

Фінансування оборотних коштів. Розробка балансу фінан­су­вання оборотних коштів. Управління фінансуванням оборотних активів.

Тема 8. Управління необоротними активами підприємства

Необоротні активи, характеристика їх складу. Кругообіг нео­боротних активів. Стратегія управління необоротними активами підприємства, її зміст і порядок обґрунтування. Визначення швидкості відновлення необоротних активів. Ефективність ви­користання необоротних активів і методи її оцінки. Формування оптимальної структури джерел фінансування необоротних ак­тивів.

Форми оренди необоротних активів: оперативний лізинг, фінансовий лізинг, селенг. Переваги й недоліки оренди нео­бо­ротних активів. Критерій прийняття управлінських рішень про придбання або оренду необоротних активів.

Фактори відтворення необоротних активів підприємства.

Тема 9. Управління інвестиційною діяльністю підприємства

Сутність, мета та класифікація інвестицій. Види інвестицій підприємства. Зміст і завдання управління інвестиційною діяль­ністю підприємства. Напрями інвестиційної діяльності підпри­ємств України на сучасному етапі. Інвестиційний клімат в Ук­раїні.

Поняття інвестиційної політики підприємства та принципи її формування.

Зміст інвестиційної програми підприємства.

Форми реальних інвестицій підприємства й особливості уп­равління ними. Капітальні вкладення. Види інвестиційних про­ектів і вимоги до їх розробки. Бізнес-план реальних проектів. Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Формування портфеля реальних інвестицій за критерієм до­ход­ності, ризику та ліквідності. Окупність капітальних вкладень, її розрахунок.

Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.

Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Використання прибутку. Інструменти довгострокового фінансування інвестицій. Визна­чення оптимальної структури джерел фінансування капітало­вкладень.

Фінансова інвестиційна діяльність підприємства. Фінансові інвестиції підприємства. Управління фінансовими інвестиціями. Оцінка інвестиційних якостей окремих фондових і грошових ін­струментів. Вкладення коштів у цінні папери. Розміщення кош­­тів на депозитних рахунках. Формування портфеля фінан­сових інвестицій і принципи його формування. Методи оцінки ін­вес­тиційного портфеля з урахуванням ризику. Диверсифікація ін­вес­тиційного портфеля. Ризикові інвестиції (венчурний ка­пітал).

Сутність і форми інноваційних інвестицій. Планування фі­нансових ресурсів на окремих етапах здійснення інноваційних інвестицій. Оцінка вартості об’єктів інноваційних інвестицій. Особливості управління інноваційними інвестиціями підпри­ємств.

Керівництво фінансуванням інвестиційного проекту підпри­ємства. Система моніторингу реалізації інвестиційних програм.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]