Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Тема 10. Управління формуванням власних фінансових ресурсів

Поняття та склад власних фінансових ресурсів. Фактори, що впливають на розмір власних фінансових ресурсів підприємства. Внутрішні й зовнішні джерела формування власних фінансових ресурсів.

Стратегія формування та використання власних фінансових ресурсів, порядок її розробки. Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах.

Значення прибутку у структурі власних фінансових ресурсів підприємства. Управління формуванням прибутку підприємства.

Планування цільової суми прибутку. Регулювання розміру чистого прибутку. Регулювання розміру чистого прибутку за допомогою ефективної податкової та дивідендної політик. По­няття операційного левериджу й оцінка його ефекту.

Амортизаційна політика та принципи її розробки. Методи амортизації. Оцінка ефективності окремих методів амортизації.

Емісійна політика та принципи її розробки. Визначення об­сягу емісії акцій. Оцінка вартості акціонерного капіталу. За­без­печення ефективних форм андерайтингу.

Тема 11. Управління залученням позикових фінансових ресурсів

Поняття та склад позикових фінансових ресурсів під­при­ємства. Політика формування позикових фінансових ресурсів, принципи та послідовність її розробки. Аналіз діючої політики залучення кредитних ресурсів. Визначення розміру потреби під­приємства в позикових ресурсах для поповнення оборотних коштів для інвестування.

Основні форми залучення банківського кредиту. Оцінка умов залучення банківського кредиту.

Форми та політика залучення комерційного кредиту. Інші джерела залучення позикових фінансових коштів: випуск облігацій, податковий кредит тощо.

Тема 12. Управління прибутком підприємства

Зміст і завдання управління прибутком підприємства. Сис­темний підхід до управління прибутком підприємства. Ін­фор­маційна база управління прибутком підприємства.

Управління прибутком від операційної діяльності. Форму­ван­ня прибутку від основної діяльності. Фактори, що впливають на формування прибутку. Зовнішні та внутрішні фактори управ­ління формуванням собівартості продукції. Розрахунок гра­нич­ної виручки та граничних витрат. Аналіз беззбитковості. Роз­робка цінової політики, її оптимізація на підприємстві. Політика максимізації прибутку підприємства.

Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності. Формування прибутку від фінансових операцій.

Сутність і завдання управління розподілом прибутку. Фак­тори, що впливають на розподіл загального прибутку. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування підприємств.

Управління використанням чистого прибутку. Формування фондів накопичення та споживання. Аналіз ефективності ви­користання прибутку. Створення резервного фонду. Дивідендна політика підприємства й основні підходи до її формування.

Тема 13. Управління фінансовими ризиками

Економічна сутність та поняття фінансових ризиків, їх кла­сифікація. Основні види фінансових ризиків: валютний, депо­зитний, процентний, інфляційний, інвестиційний, кредитний. Фактори, що впливають на рівень фінансових ризиків. Стратегія управління фінансовими ризиками, принципи й етапи її роз­роб­ки. Оцінка рівня фінансових ризиків. Визначення рівня ризику, його впливу на фінансовий стан підприємства та його при­бут­ковість.

Зміст політики управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та нейтралізації у фінансовій діяльності підпри­ємств.

Методи оцінки ймовірності виникнення фінансових ризиків. Оцінка розміру можливих фінансових збитків. Зони ризику під час здійснення фінансових операцій, їх характеристика.

Методи розрахунку ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків. Експертні методи оцінки. Аналогові ме­то­ди оцінки. Премія за ризик і порядок її визначення.

Способи та заходи мінімізації фінансових ризиків. Способи уникнення і нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ри­зиків. Система заходів внутрішнього страхування фінансових ризиків. Оцінка ефективності зовнішнього страхування фінан­сових ризиків. Використання механізмів диверсифікації ризиків.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]