Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Питання до кросворду:

  1. Як називається сума доходу, що отримується підпри­єм­ством у результаті обертання грошей на грошовому ринку?

  2. Які проценти виплачуються лише на вихідну або основну суму капіталу, взяту або віддану в борг?

  3. Як називається вартість грошей, що являє собою суму грошових потоків, яка буде отримана від їх інвестування на пев­ний строк за певною процентною ставкою?

  4. Як називається процес переходу від теперішньої вартості грошей до майбутньої?

  5. Як називається процес визначення поточної вартості грошей?

  6. Амортизаційні відрахування при прямолінійній амор­ти­зації, відсоток по облігаціям, дивіденди за привілейованими акціями – це приклади _________.

  7. Які проценти нараховуються на вже виплачені проценти, а також на основну суму, взяту або віддану в борг?

  8. Фактор чого враховують під час оцінки вартості грошей у часі?

  9. Середній рівень зміни цін у поточному періоді, нази­ва­єть­ся _____ інфляції.

  10. Одне з понять, що застосовують для оцінки реальної вар­тості грошей – _________ інфляції.

Практичне завдання 3.Дайте відповіді на тести до теми.

Тести до теми

1. Майбутня вартість грошових коштів – це:

а) вартість певної суми грошей, отриманої в майбутньому че­рез застосування техніки складного відсотка до початкової суми грошей;

б) вартість інвестованого тепер капіталу в майбутньому;

в) обидві відповіді правильні.

2.  Процентна ставка, що застосовується до грошових сум, які ін­вестор планує отримати в майбутньому для того, щоб визначити розмір інвестицій у теперішній час це?

а) дисконт;

б) складний процент;

в) фінансовий ресурс.

3. Процент – це:

а) сума доходів, що отримуються підприємством у результаті обернення грошей на грошовому ринку;

б) збільшення номінальних обсягів будь-якого засобу обміну більше за те, яке б відбулось в умовах вільного ринку.

4. Поточна вартість майбутнього доходу – це:

а) величина додаткового споживання, що її спричиняє одна додаткова одиниця доходу;

б) та сума грошей сьогодні, що створить указаний майбутній дохід за наявних процентних ставок;

в) величина додаткового заощадження, що його спричиняє одна додаткова одиниця доходу, або це частка кожної до­дат­кової одиниці доходу, що використовується на додат­ко­ве заощадження.

5.  Майбутню вартість будь-якого нинішнього вкладу чи позики знаходять так:

а) FV=(1 +i · n );

б) FV=X/(1+)n=X(1+)-;

в) обидві формули правильні.

6.  Час, який потрібен для того, щоб сума надходжень від реа­лізації проекту відшкодувала суму витрат на його впро­вад­ження – це:

а) річна ставка дисконту;

б) період окупності проекту.

7. Ануїтет (annuity) (рента) – це:

а) відношення будь-якої зміни в заощадженнях до тієї зміни в доході, що викликала цю зміну в заощадженні;

б) величина додаткового заощадження, що його спричиняє одна додаткова одиниця доходу; частка кожної додаткової одиниці доходу, що використовується на додаткове зао­щад­ження;

в) серія рівновеликих платежів (внесків) протягом визначеної кількості періодів.

8. Ануїтет називається безстроковим, якщо:

а) надходження проводяться в кінці рівних часових інтер­ва­лів, на які поділений даний проміжок часу;

б) грошові надходження продовжуються досить тривалий час.

9. Величина (1 +nі ) називається:

а) коефіцієнтом нарощування (компаундування) простих від­сотків;

б) дисконтним коефіцієнтом простих відсотків, значення яко­го завжди повинно бути меншим за одиницю.

10. Формування рівня доходів від інвестицій, враховуючи темпи інфляції, передбачає визначення розміру так званої «ін­фля­ційної премії». Розмір цієї премії, що компенсує втрати ре­альної суми доходу інвестора від інфляції, розраховується за формулою:

а) Dw=Dp+Wi;

б) Jp=JTi;

в) Wi=Dp·Ti .

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]