Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Термінологічний словник

Ануїтет– це послідовність платежів, зазвичай, однакових за розміром і зроблених через однакові проміжки часу.

Безстрокові ануїтети(ренти, консолі), виплата за якими відбувається постійно.

Відсоткова номінальна ставка – це ціна, яку сплачує по­зичальник кредиторові за надані в користування кошти й вира­жається в незмінних грошових одиницях.

Дисконтування– це:

–  застосування коефіцієнта дисконтування або відсоткової став­ки до суми капіталу або до права на такий капітал. Роз­рахунок ціни або поточної вартості векселя до настання строку плати через зменшення його вартості з використанням поточної відсоткової ставки;

–  використання дебіторської заборгованості (рахунків до одер­жання) в якості забезпечення під час одержання позики;

–  коректування поточних цін у зв’язку з очікуваними змі­на­ми прибутку або з якихось інших причин відповідно до очіку­ва­них майбутніх змін цін на товари, курсів цінних паперів та ва­лютних курсів.

Звичайні ануїтети(Ordinary Annuity) – платежі, що про­во­дяться наприкінці періоду (рік, півроку тощо) в рівних сумах.

Інфляція – процес знецінення грошей, котрий проявляється, як постійне підвищення загального рівня цін у результаті пере­вантаження сфери обігу грошовою масою, незабезпеченою ма­теріальними цінностями.

Майбутня вартість грошей – сума грошових потоків, що буде отримана від їх інвестування на певний строк за певною процентною ставкою.

Нарощування– це процес поетапного додавання (приєд­нан­ня) до поточної вартості грошей суми відсотка.

Позичковий відсоток– це плата за капітал, тобто за гроші, позичені для ведення бізнесу.

Простий процент– це процент, що нараховується банком вкладнику на суму початкового вкладу (депозиту).

Реальна відсоткова ставка – це номінальна ставка, ско­рек­тована на темп інфляції. Щоб розрахувати реальну відсоткову ставку, слід від номінальної ставки відняти відсоток інфляції.

Складний процент– це процент, який нараховується на суму, що складається з суми вкладу (депозиту) та невитре­бу­ваних процентів, після закінчення кожного кварталу чи іншого строку, визначеного в договорі банківського вкладу (депозиту).

Строкові (авансові) ануїтети(Annuity Due) – платежі здій­снюються на початку періоду в рівних сумах.

Теперішня вартість грошей – сума майбутніх грошових над­ходжень, приведених до теперішнього часу з урахуванням ставки процента.

Семінарське заняття 2. Методичні основи фінансового менеджменту Питання для обговорення

  1. Майбутня та теперішня вартість грошей.

  2. Методи нарощування та дисконтування вартості на основі простих і складних процентів.

  3. Ануїтети, їх номінальна й реальна вартість.

  4. Врахування інфляції під час оцінки вартості грошей у часі.

Практичні завдання до теми

Для закріплення знань із даної теми необхідно виконати прак­­тичні завдання та підсумковий тест (тестування прово­дить­ся під час семінарського заняття).

Практичне завдання 1. Розв’яжіть задачі та зробіть висновки за ними.

Задача 1. Визначити майбутню вартість грошових коштів і суму складного проценту на таких умовах: початкова сума гро­шових коштів – 1 250 грн, процентна ставка під час розрахунку суми складного проценту встановлена в розмірі 18 % у квартал; загальний обумовлений період часу під час визначення май­бутньої вартості – один рік.

Задача 2. Перед фінансовим менеджером стоїть завдання роз­містити 125 тис. грн на депозитний рахунок терміном на один рік. Один банк пропонує сплачувати дохід за складними процентами в розмірі 22 % у квартал; другий – у розмірі 32 % один раз у чотири місяці; третій – у розмірі 88 % два рази на рік; четвертий – у розмірі 93 % один раз на рік. Визначте, який варіант інвестування найкращий.

Задача 3. Виберіть найбільш дохідний варіант вкладення ка­піталу.

Інвестор має капітал 5 тис. грн і вкладає його на депозит на тер­мін 2 роки.

Під час вкладення капіталу за першим варіантом дохід ста­новить 60 % річних, за другим – вкладення капіталу відбу­ва­ється поквартально.

Дохід нараховується з розрахунку 48 % річних.

Задача 4. Розрахуйте дохід на акцію (ДНА) фірми, спів­від­ношення ціни акцій та ДНА, коефіцієнт виплат дивідендів фір­ми, дані якої наведені в табл. 1. Фірма випустила 100 тис. зви­чай­них акцій, що продавалися по 20 грн за кожну. На акцію спла­­чувався дивіденд 1 грн.

Задача 5. Визначте суму платежів по ануїтету. Процентна ставка – 10 % річних. Розмір грошового фонду – 1 000 тис. грн. Строк створення фонду – 5 років. Платежі у фонд вносяться один раз на рік.

Задача 6. Визначте реальну майбутню вартість вкладення гро­шових коштів на таких умовах: обсяг вкладень – 200 тис. грн; період вкладення – 2 роки; ставка проценту з урахуванням ін­фляції – 30 % за рік; очікуваний темп інфляції за рік – 20 %.

Практичне завдання 2.Розв’яжіть кросворд.

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

6

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]