Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Розрахунок середньозваженої вартості капіталу

Загальна потреба в капіталі

Варіанти формування фінансової структури капіталу, %

Рівень пе­ред­бачуваних виплат диві­дендів, %

Рівень ставки проценту за кредит із врахуванням премії за ризик, %

власний акціонерний

капітал

позичковий капітал

(кредити)

100

25

75

6,8

12,0

100

30

70

7,0

11,5

100

40

60

7,5

11,0

100

50

50

8,0

10,5

100

60

40

8,5

10,0

100

70

30

9,0

9,5

100

80

20

9,5

9,0

100

100

10,0

Задача 3. Загальний дохід підприємства мав зрости з 800 тис. грн до 1 600 тис. грн, а її дохід на акцію зріс із 1,5 грн до 3,0 грн. Розрахуйте фінансовий леверидж підприємства й поясніть, що це означає.

Задача 4. На початок здійснення інвестиційної діяльності залишок коштів амортизаційного фонду підприємства складає 795 грн. Розрахуйте можливий розмір даного джерела власних інвестиційних ресурсів підприємства у планованому році,якщо вартість активів,що амортизуються,на 1.01.2009 р. складає 13,5 тис. грн, а на 1.04.2009 р. планується вибуття активів на суму 9,2 тис. грн. Середня норма амортизації – 1,2 % на місяць.

Задача 5. Розрахуйте розмір дивіденду за звичайними ак­ція­ми відкритого акціонерного товариства,якщо прибуток, що спря­мований на виплату дивідендів,складає 192 тис. грн, за­галь­на сума акцій – 230 тис. грн, у тому числі привілейованих акцій – 22 тис. грн із фіксованим розміром дивіденду – 190 % до їх номінальної ціни.

Задача 6. Розрахуйте курс акцій відкритого акціонерного то­вариства та його ринкову вартість,якщо номінальна ціна акцій – 35 грн, розмір дивіденду за акцією – 65 % і рівень позичкового (банківського) проценту складає 40 %.

Практичне завдання 2. Дайте відповіді на тести до теми.

Тести до теми

1. Форми функціонування власного капіталу підприємства:

а) статутний фонд;

б) резервний капітал;

в) цільові фінансові фонди;

г) зовнішні джерела;

д) нерозподілений прибуток;

е) інші форми власного капіталу.

2.  Джерела формування власних фінансових ресурсів підпри­ємства:

а) внутрішні джерела;

б) зовнішні джерела;

в) резервний фонд.

3.  Внутрішні джерела формування власних ресурсів підпри­єм­ства:

а) прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства;

б) амортизаційні відрахування;

в) отримання підприємством безоплатної фінансової допомоги.

4. Зовнішні джерела формування власних фінансових ресурсів:

а) залучення додаткового пайового чи акціонерного капіталу;

б) прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства;

в) отримання підприємством безоплатної фінансової допомо­ги.

5.  Етапи розробки політики формування власних фінансових ресурсів підприємства:

а) аналіз формування власних фінансових ресурсів підпри­єм­ства в попередньому періоді;

б) визначення загальної потреби у власних фінансових ре­сурсах;

в) оцінка вартості залучення власного капіталу з ресурсних джерел;

г) забезпечення максимального обсягу залучення власних фі­нансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел;

д) амортизаційні відрахування;

е) забезпечення необхідного обсягу залучення власних фі­нан­сових ресурсів із зовнішніх джерел;

є) оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх дже­рел формування власних фінансових ресурсів.

6.  Система базових елементів оцінки вартості власного капі­та­лу підприємства:

а) вартість функціонуючого власного капіталу;

б) вартість нерозподіленого прибутку звітного періоду;

в) вартість додаткового капіталу, що залучається;

г) усі відповіді неправильні.

7. Види балансового прибутку підприємства:

а) прибуток від реалізації продукції;

б) прибуток від реалізації майна;

в) прибуток від реалізації позареалізованих операцій;

г) чистий операційний прибуток.

8. Теорії формування дивідендної політики:

а) теорія незалежності дивідендів;

б) теорія переваги дивідендів;

в) теорія мінімізації дивідендів;

г) сигнальна теорія дивідендів;

д) теорія клієнтури;

е) теорія ММ.

9. Консервативний підхід формування дивідендної політики:

а) залишкова політика дивідендних виплат;

б) політика стабільного розміру дивідендних виплат;

в) політика стабільного рівня дивідендів.

10. Компромісний підхід формування дивідендної політики:

а) політика мінімального стабільного розміру дивідендів із над­бавкою в окремі періоди;

б) залишкова політика дивідендних виплат;

в) політика постійного росту розміру дивідендів.

11. Агресивний підхід формування дивідендної політики:

а) політика стабільного рівня дивідендів;

б) залишкова політика дивідендних виплат;

в) політика постійного росту розміру дивідендів.

12. Основні етапи формування дивідендної політики акціо­нер­но­го товариства:

а) основні фактори, що визначають переваги формування ди­відендної політики;

б) вибір типу дивідендної політики відповідно до фінансової стратегії акціонерного товариства;

в) розробка механізму розподілення прибутку відповідно до вибраного типу дивідендної політики;

г) визначення рівня дивідендних виплат на одну акцію;

д) політика стабільного розміру дивідендних виплат;

е) визначення форм виплати дивідендів;

є) оцінка ефективності дивідендної політики.

13. Фактори, що характеризують інвестиційні можливості під­приємства:

1) стадія життєвого циклу компанії;

2) необхідність розширення акціонерною компанією своїх інвестиційних програм;

3) доступність кредитів на фінансовому ринку.

14. Фактори, що характеризують можливості формування фі­нан­сових ресурсів з альтернативних джерел:

а) достатність резервів власного капіталу, що сформовані в попередньому періоді;

б) вартість залучення додаткового акціонерного капіталу;

в) доступність кредитів на фінансовому ринку;

г) рівень оподаткування дивідендів;

д) рівень кредитоспроможності акціонерного товариства.

15. Етапи формування емісійної політики підприємства:

а) дослідження можливостей ефективного розміщення пе­ред­баченої емісії акцій;

б) визначення цілей емісії;

в) визначення обсягу емісії;

г) визначення номіналу, видів і кількості акцій, що емі­ту­ються;

д) оцінка вартості акціонерного капіталу, що залучається;

е) досягнення ефекту фінансового левериджу;

є) визначення ефективних форм андеррайтингу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]