Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Семінарське заняття 10. Управління формуванням власних фінансових ресурсів Питання для обговорення

  1. Поняття та склад власних фінансових ресурсів підприємства.

  2. Внутрішні й зовнішні джерела формування власних фі­нан­со­вих ресурсів.

  3. Політика формування та використання власних фінансових ресурсів, порядок її розробки.

  4. Управління формуванням прибутку підприємства.

  5. Регулювання розміру чистого прибутку за допомогою ефек­тивної податкової та дивідендної політики.

  6. Амортизаційна та емісійна політика підприємства.

Практичні завдання до теми

Для закріплення знань із даної теми необхідно виконати прак­тичні завдання та підсумковий тест (тестування прово­дить­ся під час семінарського заняття).

Практичне завдання 1. Розв’яжіть задачі та зробіть висновки за ними.

Задача 1. Маючи власний капітал у розмірі 600 тис. грн, під­приємство вирішило суттєво збільшити обсяг своєї господар­ської діяльності за рахунок залучення позичкового капіталу. Норма рентабельності активів підприємства складає 10 %. Мі­ні­мальна ставка проценту за кредит (ставка без ризику) – 8 %. Не­обхідно визначити, за якої фінансової структури капіталу буде досягнутий найбільший ефект фінансового левериджу. Різні варіанти фінансової структури капіталу надані в табл. 16.

Таблиця 16

Розрахунок ефекту фінансового левериджу

Варіанти фінансової структури капіталу

Рівень ставки проценту за кредит, %

Сума капіталу, тис. грн

Питома вага капіталу, %

без врахування ризику

з врахуванням премії за ризик

загальний

влас­ного

позичкового

за­галь­на

власного

позичкового

60

60

15

8,0

60

30

8,0

0,5

60

60

8,0

1,0

60

90

8,0

1,5

60

120

8,0

2,0

60

150

8,0

2,5

Задача 2. Для здійснення господарської діяльності на почат­ковому етапі підприємству необхідні активи (й інвестований у них капітал) в сумі 100 тис. грн. Підприємство організується у формі акціонерного товариства відкритого типу. При міні­маль­но прогнозованому рівні дивіденду в 6,8 % акції можуть бути продані на суму 25 тис. грн. Подальше збільшення обсягу про­дажу акцій вимагатиме збільшення розміру передбачуваних ви­плат дивідендів. Мінімальна ставка проценту за кредит (ставка без ризику) складає 9 %. Необхідно визначити, за якої фінан­сової структури капіталу буде досягнута найменша середньо­зва­жена його вартість. Різні значення фінансової структури капі­талу надані в табл. 17.

Таблиця 17

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]