Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Семінарське заняття 8. Управління необоротними активами підприємства Питання для обговорення

  1. Характеристика складу необоротних активів підприємства.

  2. Кругообіг необоротних активів підприємства.

  3. Стратегія управління необоротними активами підприємства, її зміст і порядок обґрунтування.

  4. Критерії прийняття управлінських рішень щодо придбання або оренди необоротних активів.

  5. Фактори відтворення необоротних активів.

Практичні завдання до теми

Для закріплення знань із даної теми необхідно виконати прак­тичні завдання та підсумковий тест (тестування прово­дить­ся під час семінарського заняття).

Практичне завдання 1.Розв’яжіть задачі та зробіть висновки за ними.

Задача 1. У звітному році підприємство за рахунок органі­заційно-технічних заходів скоротило витрати робочого часу на проведення ремонту обладнання.

Визначте коефіцієнт екстенсивного й інтенсивного заван­та­ження обладнання, фондовіддачу в попередньому та звітному роках. Вихідні дані подано в табл. 12.

Таблиця 12

Показники діяльності підприємства

Показники

Одиниці виміру

Попередній рік

Звітний рік

Обсяг товарної продукції

тис. грн

2 240

2 670

Середньорічне виробництво

тис. грн

2 700

2 780

Середньорічна вартість основних засобів

тис. грн

1 244

1 271

Фактично відпрацьований час (на одиницю обладнання в середньому)

год.

3 340

3 649

Плановані витрати робочого часу на ремонт обладнання

у % до режимного фонду

7

4

Кількість вихідних і святкових днів у попередньому та звіт­ному роках – 107 і 113 днів, календарних – 365. Режим роботи – дві зміни.

Задача 2. Розрахуйте необхідні показники, проаналізуйте фон­довіддачу основних засобів і визначте розмір економії (до­даткової потреби) капітальних вкладень у результаті збільшення (зменшення) фондовіддачі коштів, вкладених в основні засоби підприємства (табл. 13).

Таблиця 13

Аналіз ефективності використання капіталу, вкладеного в основні засоби підприємства за 2008–2009 рр.

Показники

Період

Зміна

(+,–)

базовий

звітний

Виручка, тис. грн

140

165

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн

49

68

Фондовіддача основних засобів, грн

Фондоємність продукції, грн

Задача 3. Розрахуйте економічну ефективність використання основних засобів підприємства в аналізованому періоді діяль­ності (табл. 14).

Таблиця 14

Аналіз економічної ефективності використання основних засобів на підприємстві

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

(+,–)

Звітний рік у % до минулого

Обсяг виробництва,тис. грн

11 915,9

13 815,9

Прибуток,тис. грн

2 198,7

2 438,2

Середньорічна вартість ос­новних засобів,тис. грн

7 019,2

7 201,1

Фондовіддача, грн

Рентабельність (прибуток) на 1 грн основних засобів, грн

Інтегральний показник ефективності

Задача 4. Розрахуйте суму платежів по лізингу компанії «СК Джонсон Київ Корпорейшн», якщо вартість лізингових основ­них засобів – 2 382 тис. грн. Строк лізингу – 5 років. Процентна ставка (з врахуванням комісійних) за рік – 9 %. Виплата пла­тежів по лізингу здійснюється рівними сумами 2 рази на рік.

Задача 5. Розрахуйте річну суму орендної плати під час зда­вання в оренду майна підприємства. Середньорічна вартість основних засобів – 180 тис. грн, середня вартість інших нео­боротних активів – 98 тис. грн, у тому числі вартість земельної ділянки – 30 тис. грн. Середня норма амортизаційних відраху­вань за основними засобами – 8,2 %. Орендний процент утри­мується з розрахунку 26 % вартості основних засобів. За до­го­вором оренди до орендної плати включається 70 % вартості амор­тизаційних відрахувань.

Практичне завдання 2. Дайте відповіді на тести до теми.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]